Świadectwo depozytowe

Świadectwo depozytowe - imienny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych (np. dom maklerski, bank, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na żądanie posiadacza tego rachunku, zawierający informacje o właścicielu rachunku, liczbie posiadanych przez niego walorów oraz celu wystawienia świadectwa. Jest wystawiane oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku.

Świadectwo depozytowe potwierdza prawa właściciela wynikające z posiadania papierów wartościowych, występujących w formie zdematerializowanej, z wyjątkiem prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki. Akcje wyróżnione na świadectwie depozytowym są blokowane na rachunku posiadacza i nie mogą być przedmiotem obrotu od momentu wydania świadectwa do momentu utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wydawcy.

Bibliografia

edytuj
  • Mariola Lemonnier: Europejskie modele instrumentów finansowych: Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-83-264-3062-6.