α-Defensyny

(Przekierowano z Α-defensyny)

α-Defensynybiałka kationowe o długości 29–35 aminokwasów, zawierające trzy mostki dwusiarczkowe łączące pozycje C1-C6, C2-C4 i C3-C5. Należą do nich tak zwane ludzkie białka neutrofilowe, zlokalizowane w ziarnistościach azurofilnych neutrofili HNP 1–4 (ang. human neutrophil peptides) oraz wytwarzane przez komórki Paneth’a w kryptach jelita cienkiego (ludzkie defensyny HD-5 i HD-6, z ang. human defensins)[1] zwane kryptydynami. Pierwszą ludzką defensynę wyizolowano z neutrofilów w 1985 roku[2]. Defensyny są nie tylko są wytwarzane w jelitach, ale występują również obficie w innych ludzkich komórkach i tkankach, m.in. w wydzielinie dróg rodnych kobiet wykrywana jest HNP-3, której stężenie jest uzależnione w minimalnym stopniu od fazy cyklu menstruacyjnego[3]. Stężenie defensyn w granulocytach obojętnochłonnych, komórkach nabłonka dróg oddechowych i wydzielinie dróg oddechowych zmienia się wyraźnie w ostrych stanach zapalnych, zwłaszcza w plwocinie pacjentów z mukowiscydozą[4][wymaga weryfikacji?].

Budowa HNP3


Sekwencje aminokwasowe wybranych defensyn[5]
Nazwa Sekwencja[a]
HNP1 ACYCRIPACIAGERRYGTCIYQGRLWAFCC
HNP2 CYCRIPACIAGERRYGTCIYQGRLWAFCC
HNP3 DCYCRIPACIAGERRYGTCIYQGRLWAFCC
HNP4 VCSCRLVFCRRTELRVGNCLIGGVSFTYCCTRV
HD5 ATCYCRHGRCATRESLSGVCEISGRLYRLCCR
HD6 AFTCHCRRSCYSTEYSYGTCTVMGINHRFCCL

Uwagi edytuj

  1. Kod jednoliterowy aminokwasów podany jest w artykule Aminokwasy białkowe.

Przypisy edytuj

  1. Nita H. Salzman i inni, Protection against enteric salmonellosis in transgenic mice expressing a human intestinal defensin, „Nature”, 422 (6931), 2003, s. 522–526, DOI10.1038/nature01520, PMID12660734 [dostęp 2024-03-13] (ang.).
  2. T. Ganz i inni, Defensins. Natural peptide antibiotics of human neutrophils., „Journal of Clinical Investigation”, 76 (4), 1985, s. 1427–1435, DOI10.1172/JCI112120, PMID2997278, PMCIDPMC424093 [dostęp 2024-03-13] (ang.).
  3. {Erika V. Valore i inni, Antimicrobial components of vaginal fluid, „American Journal of Obstetrics and Gynecology”, 187 (3), 2002, s. 561–568, DOI10.1067/mob.2002.125280, PMID12237628 [dostęp 2024-03-13] (ang.).
  4. Tomas Ganz, Antimicrobial polypeptides in host defense of the respiratory tract, „Journal of Clinical Investigation”, 109 (6), 2002, s. 693–697, DOI10.1172/JCI15218, PMID11901174, PMCIDPMC150915 [dostęp 2024-03-13] (ang.).
  5. D.M.E. Bowdish, D.J. Davidson, R.E.W. Hancock, Immunomodulatory Properties of Defensins and Cathelicidins, „Antimicrobial Peptides and Human Disease”, 306, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006, s. 27–66, DOI10.1007/3-540-29916-5_2, ISBN 978-3-540-29915-8, PMID16909917, PMCIDPMC7121507 (ang.).