β-Sedoheptitol

związek chemiczny

β-Sedoheptitol, (2R,3R,4S,5R,6S)-heptano-1,2,3,4,5,6,7-heptaol, C7H16O7alkohol polihydroksylowy o słodkim smaku (cukrol).

β-Sedoheptitol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C7H16O7
Masa molowa 212,20 g/mol
Identyfikacja