33 Wileński Dywizjon Artylerii Lekkiej

33 Wileński Dywizjon Artylerii Lekkiej (33 dal) – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

33 dywizjon artylerii lekkiej
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1924

Rozformowanie

1939

Nazwa wyróżniająca

„Wileński”

Tradycje
Nadanie sztandaru

27 listopada 1937

Rodowód

3 kompania artylerii pieszej

Kontynuacja

33 pułk artylerii lekkiej

Dowódcy
Pierwszy

mjr Witold Radziulewicz

Ostatni

ppłk Władysław Suryn

Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

artyleria

Podległość

3 pułk artylerii ciężkiej
DOWar. „Wilno”
3 Grupa Artylerii

Kompania artylerii pieszej edytuj

15 maja 1924 Minister Spraw Wojskowych powołał do życia 3 kompanię artylerii pieszej dla Obozu Warownego „Wilno”[a]. Za oficjalną datę powstania 3 kompanii artylerii pieszej uznano dzień 7 czerwca 1924[1]. Kompania stanowiła jednostkę wyszkoleniową. Pod względem zaś mobilizacyjnym i administracyjnym podlegała dowódcy 3 pułku artylerii ciężkiej na prawach dywizjonu detaszowanego. Dowódca kompanii otrzymał uprawnienia dyscyplinarne dowódcy dywizjonu[1].

Struktura organizacyjna 3 kompanii artylerii pieszej
Organizacja i uzbrojenie w 1924[1]:

 • drużyna dowódcy
  • poczet dowódcy
  • sekcja łączności
  • oddział zaprzęgowy
  • oddział funkcyjnych
 • 1 bateria artylerii polowej (2 rosyjskie haubice 48-liniowe wz. 09)
 • 3 bateria artylerii polowej (2 austriackie haubice 15 cm wz. 14/16)
 • 3 bateria artylerii polowej (2 austriackie moździerze 18 cm wz. 80)

Łącznie w drużynie dowódcy było 4 oficerów, 51 szeregowych, 7 koni wierzchowych i 16 koni artyleryjskich, a w każdej baterii po 2 oficerów, 27 szeregowych i 3 konie wierzchowe[1]. Działa nie posiadały zaprzęgów. W razie potrzeby miały być przewożone na stanowiska przez oddział zaprzęgowy[2].

W 1925 kompania poddana została zmianom organizacyjnym. 1 bateria pozostała bez zmian i nadal wyposażona była w 2 rosyjskie haubice 48-liniowe wz. 09, w 2 baterii pozostawiono jedną haubicę austriacką 15 cm wz. 14/16, a drugą zastąpiono włoską armatą dalekonośną kal. 149 mm, 3 bateria otrzymała zaś dwie haubice niemieckie 15 cm wz. 96[3].

Zgodnie planem mobilizacyjnym „S”, 3 pac miał w razie mobilizacji rozwinąć 3 kap w III batalion artylerii pieszej z 12 bateriami. W jego składzie występowała 31 kap wyposażona w 6 rosyjskich haubic 48-liniowych, 32 kap z 2 armatami francuskimi kal. 120 mm wz. 78 i 4 austriackimi 15 cm haubicami, 33 kap z 6 austriackimi 18 cm moździerzami wz. 80, 34 kap z 2 armatami włoskimi kal. 149 mm i 4 niemieckimi haubicami kal. 150 mm wz. 96. Zbytnie obciążenie zadaniami mobilizacyjnymi 3 pac spowodowało, że Inspektor Armii gen. dyw. Władysław Jung zaproponował usamodzielnienie 3 kompanii artylerii pieszej[4].

Dywizjon artylerii edytuj

30 marca 1931 kompania artylerii pieszej nr 3 została przemianowana na 3 dywizjon artylerii pieszej. Jednostka została usamodzielniona[b]. Termin gotowości do działania nowej jednostki organizacyjnej ustalono na 1 września[5].

Struktura organizacyjna 3 dywizjonu artylerii pieszej
Organizacja i uzbrojenie w 1931[5]:

 • drużyna dowódcy (adiutant, oficer zwiadowczy, podoficer zwiadowczy, kancelista i trębacz)
 • drużyna łączności (8 patroli telefonicznych pieszych i patrol radio – łącznie oficer łączności, 3 podoficerów zawodowych i 41 szeregowych)
 • podkwatermistrzostwo (6 oficerów, 10 podoficerów zawodowych, 42 szeregowych i 8 koni wierzchowych)
 • pluton administracyjny (warsztat szewsko-krawiecki, sanitariusze, podkuwacze, kucharze, ordynansi i luzacy – łącznie 9 podoficerów zawodowych, 33 szeregowych, 3 koni wierzchowych i 32 taborowych oraz 6 wozów)

baterie artylerii (na czas wojny):

 • 1 bateria artylerii pieszej (4 armaty kal. 120 mm wz. 78)
 • 2 bateria artylerii pieszej (4 armaty kal. 120 mm wz. 78)
 • 3 bateria artylerii pieszej (4 armaty kal. 120 mm wz. 78)
 • 4 bateria artylerii pieszej (4 austriackie haubice 15 cm wz. 14/16)
 • 5 bateria artylerii pieszej (3 haubice niemieckie kal. 150 mm wz. 96)
 • 6 bateria artylerii pieszej (3 haubice kal. 150 mm wz. 02)
 • 7 bateria artylerii pieszej (3 haubice kal. 150 mm wz. 02)

Z dniem 1 czerwca 1933 3 dywizjon artylerii pieszej przemianowany został na 33 dywizjon artylerii lekkiej. Zmieniono też strukturę organizacyjną[6].

Organizacja i uzbrojenie w 1933[6]:

 • dowództwo
 • kwatermistrzostwo
 • 1 bateria (4 armaty kal. 77 mm wz. 16)
 • 2 bateria (4 armaty kal. 77 mm wz. 16)
 • 3 bateria (4 haubice kal. 105 mm wz. 16)

Po pewnym czasie zmieniono uzbrojenie w bateriach. Dywizjon otrzymał armaty francuskie kal. 75 mm wz. 97 oraz haubice polskie kal. 100 mm wz. 14/19P.

W 1935 rok powiększono etat pokojowy dywizjonu. Utworzono stanowisko zastępcy oficera mobilizacyjnego, zbrojmistrza i magazyniera [c].

Taki stan utrzymał się do 1938. W ramach reorganizacji artylerii utworzona została dodatkowa bateria haubic. Do wybuchu wojny dywizjon posiadał w swoim składzie 1. i 2 baterię armat oraz 3. i 4 baterii haubic. Pod względem mobilizacyjno-materiałowym została mu przydzielona kompania łączności Obszaru Warownego „Wilno” i 2 bateria pomiarów artylerii[6].

31 grudnia 1937 minister spraw wojskowych rozkazem Dep. Dow. Og. 1590.26 P.U. nadał dywizjonowi nazwę „33 wileński dywizjon artylerii lekkiej”[7].

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[8][d]:
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
dowódca dywizjonu ppłk Władysław Suryn
I zastępca dowódcy mjr Józef Robert Baumann
adiutant kpt. Marian Janusz Hecker
lekarz weterynarii kpt. Tadeusz Marian Elektorowicz
oficer zwiadowczy kpt. Alfons Roman Krajewski[e]
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) kpt. Jan II Nowicki
oficer mobilizacyjnego kpt. adm. (art.) Eugeniusz Antoni Chechłacz
zastępca oficera mobilizacyjnego por. Eugeniusz Łuniewicz
oficer administracyjno-materiałowy por. Wacław Korzeniewski
oficer gospodarczy kpt. int. Franciszek Mularski
dowódca plutonu łączności por. Michał Celestyn Oleszek
oficer plutonu ppor. Jerzy Seweryn Walusiński
dowódca szkoły podoficerskiej kpt. Alfons Roman Krajewski
zastępca dowódcy ppor. Zdzisław Jan Kwiatkowski
dowódca plutonu ppor. Władysław Grzegorczyk[f]
dowódca 1 baterii kpt. Bolesław Zagórny
dowódca plutonu ppor. Jan Seweryn Naborowski
dowódca 2 baterii p.o. por. Bolesław Gołofit
oficer 2 baterii ppor. Władysław Grzegorczyk
dowódca 3 baterii kpt. Karol Kunkiel
dowódca plutonu ppor. Zbigniew Zajączkiewicz
na kursie kpt. Witold Budzyński
oddelegowany kpt. dypl. Wacław Narcyz Chocianowicz

Mobilizacja edytuj

33 dywizjon artylerii lekkiej w I rzucie, w 6 dniu mobilizacji powszechnej miał zmobilizować 33 pułk artylerii lekkiej. Pierwsze dwa dywizjony pułku miały zostać wyposażone w armaty kal. 75 mm, a III dywizjon w haubice kal. 100 mm. Ponadto w I rzucie, w 7 dniu mobilizacji powszechnej, dywizjon zmobilizować miał też 2 baterię pomiarów artylerii oraz 325. i 326 jednokonną kolumnę taborową[10]. Mobilizacja 33 pal rozpoczęła się 31 sierpnia. I dyon mobilizował się w średniej szkole ogrodniczej na Pohulance, II dyon w majątku Bujdziwiszki, a III dyon w majątku Zameczek[11].

5 września ukończono formowanie III dyonu. Wieczorem tego dnia wyruszono marszem pieszym do stacji kolejowej Wilno–Ponarska. Formowanie II dyonu zostało ukończone w godzinach rannych 6 września. W zmobilizowanym pułku wyjątkowo duży procent stanowili rezerwiści–Białorusini oraz żołnierze starszych roczników. Oceniono jednak, że nastroje były bardzo dobre, a wola walki z Niemcami duża[12].

Oddział Zbierania Nadwyżek 33 dal edytuj

Po ukończeniu mobilizacji, w koszarach 33 dal, pozostały nadwyżki oficerów i szeregowych. Dowództwo nad OZN 33 dal objął kpt. Eugeniusz Chechłacz. Wkrótce został on włączony w skład Ośrodka Zapasowego Artylerii Lekkiej nr 3 w Wilnie. Z nadwyżek dywizjonu utworzona została 6 bateria artylerii. Oficerami baterii byli podporucznicy rezerwy: Hankiewicz, Romanowski, Siury, Tadeusz Szpiganowicz. Wieczorem 17 września, bateria otrzymała rozkaz zajęcia stanowisk ogniowych na przedpolu Wilna. Udało się wystawić jedynie dwa działony. Dowódcą pierwszego z nich został por. Moryk, a drugiego plut. pchor. Zygmunt Mioduszewski. Nocą z 18 na 19 września oba działony zajęły stanowiska ogniowe na jednym z wileńskich mostów. W związku z rozkazem rezygnacji z obrony miasta, oba działony jak również reszta baterii nr 6, otrzymała rozkaz marszu przez Mejszagołę ku granicy litewskiej. 19 września OZN 33 dal przekroczył granicę Rzeczypospolitej. W ręce sowieckie dostali się i zostali zamordowani wiosną 1940 następujący oficerowie 33 dal: II zastępca dowódcy 33 dal kpt. Jan Nowicki, por. rez. inż. Stanisław Zembowicz, ppor. Stanisław Dembicki, ppor. rez. Tadeusz Chaszkowski, ppor. rez. Józef Kownacki, ppor. rez. inż. Przemysław Siwik.[13]

Symbole dywizjonu edytuj

Sztandar dywizjonu
Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

27 listopada 1937 Prezydent RP Ignacy Mościcki zatwierdził wzór sztandaru dla 33 dywizjonu artylerii lekkiej. Sztandar został wykonany zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach. Na środku krzyża, w wieńcu laurowym, widniał napis HONOR I OJCZYZNA. Na prawej stronie płata także znajdował się amarantowy krzyż, w środku którego wyhaftowano orła w wieńcu laurowym. Na białych polach, pomiędzy ramionami krzyża, znajdowały się cyfry 33 w wieńcach laurowych[14].

Na lewej stronie płatu sztandarowego umieszczone były[15]:

Sztandar wręczył dywizjonowi marszałek Edward Śmigły-Rydz w Wilnie 3 lipca 1938, podczas uroczystości wręczenia siedmiu oddziałom artylerii sztandarów ufundowanych przez społeczeństwo Wilna i północno-wschodnich ziem Rzeczypospolitej[17]. O losach sztandaru brak wiadomości[17].

Odznaka pamiątkowa

26 marca 1934 minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 33 dywizjonu artylerii lekkiej[18].

Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego ze srebrnymi obwódkami. Wnętrze krzyża wypełnione białą emalią. Na prawym, lewym oraz dolnym ramieniu umieszczone zostały srebrne inicjały „DAL”. Na środku krzyża został srebrny orzeł trzymający w szponach skrzyżowane lufy armatnie. Na piersiach orła umieszczono numer dywizjonu „33”. Odznaka żołnierska była wykonana w całości z białego metalu[15]. Wykonanie: Teofil Filipski – Wilno[19].

Dowódcy pododdziału edytuj

Stopień, imię i nazwisko
Okres pełnienia służby
Kolejne stanowisko
Dowódcy kompanii[20]
mjr art. Witold Radziulewicz od 25 VI 1924[21]
mjr art. Włodzimierz Lewgowd do 28 II 1927 kwatermistrz 3 pac
mjr art. Franciszek Filek od 28 II 1927[22]
mjr art. Sylwester Seidel od 26 IV 1928[g]
kpt. art. Czesław Lewkowicz od 1929[h]
mjr art. Jerzy Leonhard od 1 VIII 1929
Dowódcy dywizjonu[11]
mjr art. Jerzy Leonhard 1 IV 1931 - 31 X 1932 1 pal Leg.[24]
mjr / ppłk art. Włodzimierz Klewszczyński 31 X 1932 - 23 VII 1935 zastępca dowódcy 24 pal[25]
mjr / ppłk art. Władysław Suryn 23 VII 1935 - 31 VIII 1939 dowódca 33 pal

Uwagi edytuj

 1. rozkaz wykonawczy o nowej organizacji artylerii na stopie pokojowej L. dz. 470/Art. Org. Mob. Tjn. → Zarzycki 1998 ↓, s. 5
 2. Dodatek Tajny nr 4 do Dziennika Rozkazów MS Wojsk, nr 9 z dnia 30 III 1931, poz. 18[5].
 3. Dodatek Tajny nr 1 do Dziennika Rozkazów MSWojsk. z 3 VI 1935 poz. 20[6].
 4. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[9].
 5. kpt. Alfons Roman Krajewski pełnił jednocześnie funkcję dowódcy szkoły podoficerskiej.
 6. ppor. Władysław Grzegorczyk pełnił jednocześnie funkcję oficera 2 baterii.
 7. mjr art. Sylwester Seidel przeniesiony został z 1 pag do 3 pac na stanowisko dowódcy 3 kap z równoczesnym pozostawieniem na przeniesieniu służbowym na kursie dowódców dywizjonów w CWArt → Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 IV 1928 s. 147.
 8. kpt. art. Czesław Lewkowicz przeniesiony został z DOWar. Wilno do 3 pac[23].

Przypisy edytuj

 1. a b c d Zarzycki 1998 ↓, s. 5.
 2. Galster 1975 ↓, s. 294.
 3. Zarzycki 1998 ↓, s. 6.
 4. Zarzycki 1998 ↓, s. 7.
 5. a b c Zarzycki 1998 ↓, s. 12.
 6. a b c d Zarzycki 1998 ↓, s. 13.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 18 z 31 grudnia 1937, poz. 226.
 8. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 748.
 9. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.
 10. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 312.
 11. a b Zarzycki 1998 ↓, s. 16.
 12. Zarzycki 1998 ↓, s. 17.
 13. Zarzycki 1998 ↓, s. 31.
 14. Dz.U. z 1927 r. nr 115, poz. 980.
 15. a b Zarzycki 1998 ↓, s. 32.
 16. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 14 XII 1937, poz. 207.
 17. a b Satora 1990 ↓, s. 307.
 18. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 3 z 26 III 1934, poz. 18.
 19. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 274.
 20. Zarzycki 1998 ↓, s. 11.
 21. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 59 z 25 III 1924 s. 351.
 22. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 II 1927 s. 65.
 23. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 IV 1928 s. 146.
 24. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 XII 1932, s. 432.
 25. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 11 z 31 VIII 1935, s. 112.

Bibliografia edytuj

 • Dzienniki Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych. [dostęp 2016-02-15].
 • Karol Lucjan Galster: Księga Pamiątkowa Artylerii Polskiej 1914-1939. Londyn: Nakładem Koła Oficerów Artylerii Polskiej na Obczyźnie, 1975.
 • Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Adiutor", 2010. ISBN 978-83-86100-83-5. OCLC 674626774.
 • Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939. Kraków: Fundacja CDCN, 2006. ISBN 978-83-7188-899-1.
 • Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990. ISBN 83-211-1104-1.
 • Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski: Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945: Katalog Zbioru Falerystycznego: Wojsko Polskie 1918-1939: Polskie Siły Zbrojne Na Zachodzie. Pantera Books, 2007. ISBN 83-204-3299-5.
 • Piotr Zarzycki: 33 wileński dywizjon artylerii lekkiej. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 1998, seria: Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej. Zeszyt 106. ISBN 83-87103-51-9.