Adam Borkiewicz

polski wojskowy i historyk

Adam Józef Borkiewicz ps. „Adam”, „Adam Cza­chur­ski”, „Grzy­ma­ła Sie­dlec­ki”, „Lesz­czyń­ski”, „Pe­pi”, „Jó­zef Pe­pi”, „Po­le­ski”, „Wi­dac­ki”, przy­bra­ne na­zwi­sko Jó­zef No­wak[1] (ur. 17 marca 1896 w Bąkowej Górze[2], zm. 29 grudnia 1958 w Warszawie)[3] – żołnierz Legionów Polskich, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, członek Komendy Głównej Armii Krajowej, historyk wojskowości. Autor pierwszej naukowej monografii powstania warszawskiego[4].

Adam Józef Borkiewicz
Leszczyński
Ilustracja
pułkownik piechoty pułkownik piechoty
Data i miejsce urodzenia

17 marca 1896
Bąkowa Góra, Królestwo Polskie

Data i miejsce śmierci

29 grudnia 1958
Warszawa, Polska

Przebieg służby
Lata służby

1914–1945

Siły zbrojne

Armia Austro-Węgier
Wojsko Polskie
Armia Krajowa

Jednostki

Legiony Polskie

Stanowiska

zastępca inspektora głównego WSOP

Główne wojny i bitwy

wojna polsko-bolszewicka,
II wojna światowa,
powstanie warszawskie

Odznaczenia
Odznaka honorowa za Rany i Kontuzje - trzykrotnie ranny
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Niepodległości z Mieczami Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1920–1941, czterokrotnie) Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Medal Pamiątkowy Jubileuszowy 10 Rocznicy Wojny Niepodległościowej
Odznaka 1 Pułku Piechoty Legionów Odznaka pamiątkowa Więźniów Ideowych

Życiorys

edytuj

Syn Franciszka i Marii z Susickich. Uczył się w Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, gdzie w 1914 otrzymał świadectwo dojrzałości. Od lutego 1913 był członkiem Związku Walki Czynnej, zaś od sierpnia 1914 wstąpił w szeregi konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. 29 listopada po manifestacji patriotycznej aresztowany i przetrzymywany do 17 grudnia 1914. Działał w Lotnym Oddziale POW, a następnie w Batalionie Warszawskim, z którym w sierpniu 1915 przeszedł do Legionów. Służył w 1 pułku piechoty awansując z szeregowego na kaprala. Dwukrotnie ranny[5]. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 był osadzony w obozie w Szczypiornie. W końcu lipca zbiegł z obozu ponownie rozpoczynając działalność w POW. Od września 1917 był komendantem obwodu POW Koło i p.o. komendanta Okręgu Kalisz. Od 15 lipca do 15 sierpnia 1918 więziony w Koninie. Następnie przez krótki czas studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1918 służył w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego. Dowodził rozbrajaniem oddziałów niemieckich w Kole. Od listopada 1918 dowodził VI batalionem Ziemi Kaliskiej (powstałym z sił POW), następnie był zastępcą dowódcy kompanii 29 pułku piechoty ziemi kaliskiej. W okresie styczeń – marzec 1919 ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty, a następnie pełnił funkcję instruktora w Szkole Podoficerskiej w Dęblinie.

Od kwietnia 1919 służył w 1 pułku piechoty Legionów, jako dowódca plutonu, a od grudnia 1919 jako dowódca 7 kompanii. Od maja 1920 pełnił funkcję dowódcy 2 kompanii. Był dwukrotnie ranny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Kapitan ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919[6].

Po 1920 dowodził 6 a następnie 5 kompanią, zaś do września 1924 pełnił obowiązki dowódcy II batalionu w pułku. Od stycznia 1925 był kwatermistrzem pułku. Od kwietnia do 30 czerwca 1925 był odkomenderowany do Biura Historycznego Sztabu Generalnego[7]. Mianowany majorem ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1928[8]. W biurze pełnił funkcje referenta, od maja 1927 kierownika referatu, zaś od maja 1930 kierownika Wydziału Wojen Polski Odrodzonej. W czerwcu 1933 został przeniesiony z 41 pułku piechoty w Suwałkach do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko dowódcy batalionu KOP „Suwałki”[9]. 27 czerwca 1935 został awansowany na podpułkownika ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1935 i 31. lokatą w korpusie oficerów piechoty[10].

Po śmierci Józefa Piłsudskiego, w 1935 podjął się organizacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, którego dyrektorem pozostawał do 1939[11]. Był również członkiem Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski.

Był encyklopedystą. Został wymieniony w gronie edytorów ośmiotomowej Encyklopedii wojskowej wydanej w latach 1931–1939, w której zredagował hasła związane z historią wojny polsko-bolszewickiej[12].

Po agresji III Rzeszy na Polskę w 1939, ewakuowany do Lwowa, był oficerem sztabu obrony miasta. Po agresji ZSRR na Polskę i kapitulacji Lwowa przed Armią Czerwoną nie poszedł do niewoli sowieckiej. Jeszcze we wrześniu przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Jako starszy obozu w Lengyeltóti, został skazany w grudniu 1939 na 6 miesięcy twierdzy, za organizowanie ucieczki oficerów polskich. Należał do powstałgo na Węgrzech piłsudczykowskiego Obozu Polski Walczącej i przy­pusz­czal­nie dzię­ki OPW opu­ścił obóz internowanych Pe­sti­hi­degküt. 21 września 1941 zo­stał prze­rzu­co­ny do kra­ju przez ko­mór­kę ku­rier­ską OPW. Prze­szedł z Wę­gier do Pol­ski, wraz z ppłk. Mieczysławem Szu­mań­skim, pro­wa­dzo­ny przez ku­rie­ra Stanisława Frą­czy­ste­go[13]. W okupowanym kraju włączył się do pracy konspiracyjnej w szeregach Związku Walki Zbrojnej (od 1942 – Armii Krajowej)[4]. Był członkiem Komendy Głównej AK, w stopniu podpułkownika dowodził m.in. Podokręgiem Wschodnim Obszaru Warszawskiego AK, który obejmował obwody Obszaru leżące w Generalnym Gubernatorstwie na lewym brzegu Wisły. Od 1943 pełnił funkcję zastępcy Inspektora Głównego Wojskowej Służby Ochrony Powstania w IV oddziale KG AK[14].

Brał udział w powstaniu warszawskim, od 12 sierpnia jako redaktor dziennika „Barykada”[14], w Podobwodzie Śródmieście Południowe, a od 6 września po połączeniu z pismem „Warszawa Walczy”, pisma „Barykada – Warszawa Walczy”.

Po kapitulacji powstania generał Okulicki powierzył mu kierowanie działem historycznym, który miał wydawać pismo poświęcone problematyce historyczno-wojskowej z okresu kampanii wrześniowej, a zwłaszcza powstania warszawskiego[14]. Od listopada był kierownikiem sekcji historycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. 1 stycznia 1945 mianowany pułkownikiem służby stałej.

W czerwcu 1946 Komisja Likwidacyjna AK powierzyła mu zadanie zebrania i opracowania materiałów do historii Armii Krajowej, przekazując w tym celu 29 tomów akt. W tym samym czasie podjął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej jako kierownik i jedyny pracownik samodzielnego Referatu Ruchu Oporu[14].

W 1949 w okresie wzmagającego się terroru komunistycznego odebrano mu niemal wszystkie materiały, z których część posłużyła później jako materiał dowodowy w procesie jego córki Anny – inwalidki wojennej z batalionu „Zośka”, którą skazano na 7 lat więzienia za: „gromadzenie i melinowanie materiałów gloryfikujących AK w celu poniżenia AL[15]. W 1950 przeniesiono go na emeryturę. Zaczął wówczas współ­pra­cę z In­sty­tu­tem Hi­sto­rii PAN i In­sty­tu­tem Urba­ni­sty­ki i Ar­chi­tek­tu­ry PAN oraz – od 15 V 1951 – z ko­mi­sją re­dak­cyj­ną Atla­su Historycz­ne­go. W 1951 or­ga­ni­zo­wał rów­nież od­dział kar­to­gra­ficz­ny Cen­tral­nej Bi­blio­te­ki Woj­sko­wej. Pra­co­wał po­nad­to przy gro­ma­dze­niu i opi­sy­wa­niu ma­te­ria­łów do pu­bli­ka­cji Cen­tral­ny ka­ta­log zbio­rów kar­to­gra­ficz­nych w Pol­sce[16]

Liberalizacja systemu po październiku 1956 i powrocie do władzy Władysława Gomułki umożliwiła mu powrót do pracy historyka. W 1957 opublikował swoje monumentalne dzieło – „Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej” – które stanowiło pierwszą rzetelną pracę naukową opisującą kompleksowo przebieg powstania. Monografia Borkiewicza stała się najbardziej poszukiwaną książką w PRL okresu Października[17]. Sam Borkiewicz nie cieszył się długo tym sukcesem. Po ciężkiej chorobie zmarł 29 grudnia 1958.

Został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (A24-11-15)[18].

Ordery i odznaczenia

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Marek Gałęzowski, Borkiewicz Adam [w:] idem, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, LTW: Warszawa 2005, s. 42.
 2. Stanisław Łoza (red.), Czy wiesz kto to jest?, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : na zam. Zrzeszenia Księgarstwa, 1983, s. 61.
 3. Borkiewicz Adam Józef, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2020-02-19].
 4. a b Portal Wiedzy. [dostęp 2009-09-09].
 5. Kowalski 2001 ↓, s. 187.
 6. Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924, s. 418.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 45 z 23 kwietnia 1925 roku, s. 218.
 8. Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928, s. 184.
 9. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 8 z 28.06.1933 r.
 10. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 9 z 28.06.1935 r.
 11. Muzeum Wojska Polskiego. [dostęp 2009-09-09].
 12. Laskowski, t.I 1931 ↓.
 13. Marek Gałęzowski, Borkiewicz Adam [w:] idem, Wierni Polsce..., s. 46.
 14. a b c d Adam Borkiewicz: Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX, 1969, s. 13.
 15. Adam Borkiewicz: Powstanie warszawskie..., op. cit., s. 15.
 16. Marek Gałęzowski, Borkiewicz Adam [w:] idem, Wierni Polsce..., s. 48.
 17. Jerzy Kułak: Wokół Powstania, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8-9/2002.
 18. Juliusz Jerzy Malczewski: Cmentarz komunalny (dawny Wojskowy) na Powązkach. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975, s. 42.
 19. Dekret Wodza Naczelnego L. 3393 z 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 41, s. 1606)
 20. M.P. z 1931 r. nr 132, poz. 199 „za pracę w dziele odzyskania niepodległości”.
 21. M.P. z 1929 r. nr 276, poz. 638 „za zasługi w dziedzinie wiedzy wojskowej”.
 22. a b c d e Fotografia
 23. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 12 z 6 sierpnia 1929 r.

Bibliografia

edytuj
 • Otton Laskowski: Encyklopedia wojskowa. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, 1931.
 • Adam Borkiewicz, Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej, Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1969.
 • Marek Gałęzowski, Borkiewicz Adam [w:] idem, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, LTW: Warszawa 2005, s. 42-49.
 • Andrzej K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, Tom I, Warszawa 1987, ISBN 83-211-0739-7.
 • Marek Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990, s. 429. ISBN 83-211-1055-X.
 • Zdzisław Kowalski: Szablą i piórem. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 na łamach polskich periodyków wojskowych. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. ISBN 83-7174-856-6.
 • Jerzy Kułak, Wokół Powstania, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8–9/2002.
 • Mariusz Kolmasiak, Pułkownik Adam Borkiewicz – konspirator, żołnierz, historyk, „Niepodległość”, 2015, t. LXIV, s.179–221.

Linki zewnętrzne

edytuj