Agraryzm

doktryna społeczna, ruch społeczny (podstawa gospodarki to rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych)

Agraryzm – doktryna społeczna i ruch społeczny, głoszące, że podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy są według jej założeń najważniejszymi producentami dóbr materialnych. Dąży do zwiększenia działań przyczyniających się do rozwoju oświaty na wsi i kultury ludowej, promujące hasło: chłop potęgą jest i basta[1].

DefinicjaEdytuj

Można zdefiniować agraryzm przede wszystkim jako doktrynę społeczno-polityczną, powstałą w Europie na przełomie XIX i XX wieku, opartą na zasadzie solidaryzmu klasowego i separatyzmu chłopów, postulującą konieczność odbudowy społecznej na zasadach demokracji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i pod politycznym kierownictwem warstwy chłopskiej. – Jan Ziembiński.

Agraryzm to koncepcja próbująca stworzyć ustrój balansujący między kapitalizmem a socjalizmem. Zdecydowanie odrzuca drogę rewolucji społecznej. Początki myśli agraryzmu związane są z francuskimi fizjokratami, którzy to byli przekonani o wyższości rolnictwa, jego pierwszorzędnej roli nad innymi ówczesnymi gałęziami gospodarki jak przemysł, handel, czy rzemiosło.

HistoriaEdytuj

Doktryna agrarystyczna powstała w 2. połowie XIX w. w Niemczech, a jako ruch społeczny, polityczny i gospodarczy rozwinął się on w pierwszej połowie XX wieku. Najsilniejszy rozkwit myśli agraryzmu przypada na lata 1893-1930 (wielki kryzys lat trzydziestych). Twórcą terminu "agraryzm" jest Albert Schäffle, w Stanach Zjednoczonych zbliżony ruch nosi miano ruralizmu. Partie agrarystyczne działają w wielu państwach. W Polsce twórcą agraryzmu politycznego był ksiądz Stanisław Stojałowski[2] a do podobnych idei odwołuje się Polskie Stronnictwo Ludowe, natomiast wcześniej idee agraryzmu szerzyły, m.in.Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, Stronnictwo Ludowe „Roch”, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Samopomoc, Niezależna Partia Chłopska[3].

Założenia ideologiczne agraryzmu nie są jednolite. Czasem jest to doktryna społeczna głosząca potrzebę obrony interesów gospodarczych społeczności wiejskich, czasem specyficzny światopogląd odwołujący się do tradycyjnego sposobu życia wsi. Chłopów agraryści postrzegają przeważnie jako wyróżnioną, nieskażoną i najzdrowszą moralnie część społeczeństwa. Jest tak dlatego, że pozostają oni w ścisłym związku z przyrodą, są przywiązani do ziemi i do tradycji. Jako nieskażona moralnie część społeczeństwa tylko chłopi mogą uformować sprawiedliwy ustrój i sprawować dobre rządy. Do najważniejszych idei, które wchodzą w skład agraryzmu należą:

 • Idea ziemi – ziemia jest naturalnym dobrem narodu i powinna należeć do tych, którzy na niej pracują.
 • Idea człowieka – ideałem człowieka jest chłop, rolnik, działacz ludowy. W pojmowaniu człowieka przez agraryzm ma miejsce apologia pracy fizycznej oraz prostoty i nieskazitelności moralnej, przywiązania do tradycji i korzeni.
 • Idea pracy – tylko dzięki pracy (na roli) stajemy się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
 • Idea rodziny – rodzina winna być tradycyjna, wielopokoleniowa, prowadząca gospodarstwo, patriarchalna.
 • Idea gminy – gloryfikacja więzi pierwotnych i tradycyjnych form organizacji życia społecznego.
 • Idea samorządu – samorząd jako przejaw idei ludowładztwa będący jednocześnie podstawą administracji państwowej i gwarancją demokratycznej formy państwa oraz wolności obywatelskiej. Związki gmin mają tworzyć samorządy, zatem władza idzie od dołu do góry, od poziomu lokalnego do centralnego
 • Idea narodu – ścisły związek tego co narodowe z tym co chłopskie, chłopstwo ostoją narodu.
 • Idea ojczyzny – związana silnie z ideą ojcowizny, czyli spadkiem po przodku, rozumianym tu nie tylko jako spuścizna materialna, czyli ziemia, ale także duchowa, czyli przekazywanie wzorów kulturowych.
 • Idea państwa – państwo winno być umiarkowane i unikać skrajności dyktatury i anarchii. Powinno też być żywo zainteresowane sprawami rolnictwa i traktować je jako priorytet.
 • Idea ludzkości – nie do końca wykrystalizowana, gdyż agraryzm to doktryna raczej skupiająca się na zagadnieniach z poziomu lokalnego.

PrzypisyEdytuj

 1. Praca zbiorowa 2001 ↓, s. 9,.
 2. Jacek Bartyzel, Bogdan Szlachta, Adam Wielomski, Encyklopedia polityczna. Radom 2007, s.20.
 3. Fajkowski 1971 ↓, s. 401.

BibliografiaEdytuj

 • Józef Fajkowski: Krótki zarys historii ruchu ludowego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
 • Praca zbiorowa: Słownik historii Polski i świata. Katowice: Videograf II, 2001.
 • Jacek Bartyzel, Bogdan Szlachta, Adam Wielomski: Encyklopedia polityczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007.