Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Jezuicki w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie) – uczelnia kościelna prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe posiadająca państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Wydziały Filozoficzny i Pedagogiczny posiadają prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Na Wydziale Filozoficznym prowadzone jest pięć kierunków studiów: filozofia, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo oraz turystyka i rekreacja, a na Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, filologia angielska, nauki o polityce, praca socjalna, administracja i polityka publiczna oraz zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. W ofercie kształcenia na wszystkich Wydziałach znajduje się także szereg studiów podyplomowych. Stan prawny „Ignatianum” określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r.[1]

Akademia Ignatianum w Krakowie
Schola Universitaria "Ignatianum", Cracoviæ
Jesuit University Ignatianum in Krakow
Ilustracja
Budynek Główny
Data założenia 8 września 1932
Państwo  Polska
Adres ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Liczba studentów 4314 (2011)
Rektor prof. dr hab. Józef Bremer SJ
Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Akademia Ignatianum w Krakowie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Akademia Ignatianum w Krakowie”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Akademia Ignatianum w Krakowie”
Ziemia50°03′43,96″N 19°56′57,73″E/50,062210 19,949370
Strona internetowa

Skrótowa nazwa uczelni – „Ignatianum” – wprowadzona na początku lat 90. XX wieku, nawiązuje do obchodzonych przez jezuitów jubileuszy: pięćsetnej rocznicy urodzin świętego Ignacego Loyoli (1491–1991), założyciela zakonu oraz czterystu pięćdziesięciu lat istnienia Towarzystwa Jezusowego (1540–1990). 1 października 2011 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” zmieniła nazwę na Akademia Ignatianum[2].

HistoriaEdytuj

Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego księży jezuitów związane są z powstaniem Seminarium Cracoviense Societatis Iesu w 1867 r.[3][4] Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku[5]. Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną[5].

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z 25 lutego 1973 r. (Nr 924/71/12) uznała i zatwierdziła na okres próbny nowy Statut Wydziału Filozoficznego. Został on „zredagowany zgodnie z dokumentem Normae quaedam, wraz z prawem nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii (art. 29)”[6]. Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana opracowano nowy statut, zatwierdzony przez Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego najpierw na okres próbny (w 1984 r.), a definitywnie w 1990 r.[2]

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został w 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd podlegał przepisom Umowy zawartej 30 czerwca 1989 r. pomiędzy Rządem Polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie[7]. Zainspirowani Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (art. 3, § 1 i 2; art. 84, pkt c, d) oraz pragnąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa polskiego, jezuici zainaugurowali w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w październiku 1989 roku, Instytut Kultury Religijnej – dwuletnie studium filozoficzno-teologiczne, którego głównym celem było pogłębienie formacji religijnej przede wszystkim laikatu. W roku akademickim 1990/1991 zainaugurowano w Wydziale Filozoficznym pedagogiczne studia stacjonarne. W roku akademickim 1993/1994 otwarto także studia niestacjonarne. Zważywszy, że rok 1990–1991 był rokiem wielkiego jubileuszu ignacjańskiego: 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450 lat istnienia Zakonu (1540–1990) – zaczęto uczelnię nazywać Ignatianum.

W ciągu prawie 10 lat Wydział poszerzył swoją działalność do tego stopnia, że dotychczasowy Statut, a także nazwa uczelni przestały odpowiadać stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne było dokonanie zmian. Jako pierwszy krok w tym kierunku, w związku z przygotowywaną Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych, zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z 7 czerwca 1999 r. (Prot. N. 400/99) zaaprobowała zmianę nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. Wspomniana Umowa podpisana 1 lipca 1999 r. przyjęła zmianę nazwy Uczelni i uznała osobowość prawną Ignatianum.

18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że Ignatianum spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na kierunku pedagogika. 8 grudnia 2000 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego erygowała w Ignatianum Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut całej Uczelni. Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 3 maja 2010 uprawomocnił i zatwierdził nowy Statut Uczelni.

Decyzją z 22 lutego 2010 r., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, nadała uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu „Ignatianum” w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie – pedagogika.

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, wypełniając normy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm., art 3 ust. 5) spełniła warunek do posługiwania się nazwą – akademia. W związku z powyższym od 1 października 2011 r. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie posługuje się nazwą – Akademia Ignatianum w Krakowie.

Decyzją z 30 stycznia 2012 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała uprawnienia Wydziałowi Filozoficznemu Akademii Ignatianum w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie nauki o polityce.

24 lutego 2015 r. uchwałą 9/2014/2015 Senatu Akademickiego został utworzony Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach[8]. W 2018 r. rozpoczęto jego likwidację. Od 1 października 2018 r. – po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – funkcjonował jako Filia w Mysłowicach. Filia została zamknięta 30 września 2019 r.[9]

W „Ignatianum” prowadzone są kierunki studiów:

Poza studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi, w trybie stacjonarnym jak też niestacjonarnym, uczelnia stwarza studentom możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.

Władze uczelni[10]Edytuj

 • Wielki Kanclerz[11] – Ojciec Generał Arturo Sosa Abascal SJ
 • Wicekanclerz[12] – Ojciec Prowincjał Jarosław Paszyński SJ
 • Rektor – ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
 • Prorektor ds. Cyfryzacji i Rozwoju Uczelni – ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ
 • Prorektor ds. Nauki – ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK
 • Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem – dr hab. Artur Wołek, prof. AIK
 • Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK
 • Dziekan Wydziału Filozoficznego – ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK[13]
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego – ks. dr Krzysztof Biel SJ[14]
 • Kanclerz – mgr inż. Sylwia Momot-Luzara, MBA

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Organizacja uczelniEdytuj

Instytucje Wydziałowe:
 • Instytut Filozoficzny
 • Instytut Dziennikarstwa
 • Instytut Kulturoznawstwa 
 • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Instytut Neofilologii
 • Instytut Psychologii
 • Centrum Kultury i Dialogu 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Akademia Dziecięca
Jednostki uczelniane działające na uczelni:
 • Koło Naukowe Turystyki Kulturowej
 • Koło Naukowe Studentów Wydziału Filozoficznego
 • Dziennikarskie Koło Naukowe
 • Studium Pedagogiczne
 • Koło Naukowe Doktorantów „Navitas”
 • Koło Naukowe Doktorantów Ignis
Uczelnia posiada:
 • Bibliotekę
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej (Program Erasmus)
 • Platformę e-learnigową
 • Fundację Ignatianum
 • Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Koła naukowe dla studentów
 • Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
 • Biuro Stypendialne
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Biuro Promocji
 • Akademickie Biuro Karier
 • Chór Akademicki
 • Kawiarnię studencką.

Wydział FilozoficznyEdytuj

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje program filozofii na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Jako uczelnia jezuicka korzysta z dorobku pedagogiki Ignacjańskiej, z jezuickiego zaangażowania na rzecz promowania sprawiedliwości społecznej, dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i międzykulturowego, ale też rozbudowuje program w kierunku pogłębienia refleksji w dziedzinie zarządzania, coachingu, komunikacji społecznej i mass mediów oraz różnych specjalistycznych zagadnień z etyki szczegółowej.

Struktura Wydziału:[15]
 • Instytut Filozofii
 • Instytut Kulturoznawstwa
 • Instytut Dziennikarstwa
 • Instytut Psychologii
Kierunki studiów

Kierunek: filozofia
(Stacjonarne I i II stopnia):

Specjalności:

 • filozofia klasyczna i współczesna
 • etyka i coaching
 • filozofia nowych mediów

Studia doktoranckie III stopnia

Kierunek: psychologia
(Stacjonarne studia jednolite magisterskie):

Specjalności:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia kliniczna

Kierunek: kulturoznawstwo
(Stacjonarne I stopnia):

 • dziennikarstwo kulturowe
 • kultura artystyczna
 • media
 • turystyka kulturowa
 • zarządzanie kulturą

(Stacjonarne II stopnia):

 • historia kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
 • komunikacja międzykulturowa
 • medioznawstwo
 • publicystyka kulturalna

Studia niestacjonarne I i II stopnia specjalność ogólna.

Studia doktoranckie III stopnia

Studia podyplomowe Wydziału Filozoficznego:

 • etyka
 • zarządzanie i marketing w kulturze
 • retoryka stosowana i public relations
 • wiedza o kulturze i filozofii

Kierunki działalności badawczejEdytuj

Główne dziedziny działalności naukowo-badawczej:

 • Ogólna metodologia nauk a metodologia nauk filozoficznych.
 • Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu (problem: umysł-ciało) oraz z filozofii analitycznej, analityczna filozofia religii.
 • Nurty personalistyczne we współczesnej filozofii.
 • Typologia argumentów za istnieniem pierwiastka duchowego człowieka.
 • Psychologia przeżyć religijnych oraz ich powiązanie z osobowością.
 • Wybrane kwestie z parapsychologii.
 • Religia a kultura.
 • Typologia ateizmu.
 • Filozofia dialogu i filozofia spotkania.
 • Chrześcijańska nauka społeczna, zwłaszcza zasady współżycia narodowego i międzynarodowego.
 • Etyka narodu i filozofia obywatelska, problemy integracji europejskiej.
 • Etyka lekarska, etyczne aspekty kary śmierci, etyczne aspekty ekologii.
 • Filozofia Boga a nauki przyrodnicze.
 • Filozoficzne aspekty matematyki, fizyki, informatyki oraz kosmologii.
 • Teoria zjawisk biologicznych, interpretacja danych paleo-biologicznych, ontologia bytu ożywionego.
 • Filozofia okresu patrystycznego: antropologia i kosmologia Ojców Kościoła, argumentacja za jedynością Boga.
 • Filozofia w Polsce, zwłaszcza jezuitów.
 • Wybrane wątki z filozofii rosyjskiej.

Na Wydziale przykłada się dużą wagę do uprawiania filozofii systematycznej[16].

Wydział PedagogicznyEdytuj

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie odwołuje się do wielowiekowej tradycji edukacyjnej jezuitów opartej w głównej mierze na pedagogice ignacjańskiej, na której oparte są programy kształcenia studentów. W toku studiów wiele uwagi poświęca się rozbudzaniu potrzeby troski o własny rozwój oparty na antropologii chrześcijańskiej. Cele kształcenia i rozwoju osoby uzupełnia formacja duchowa prowadzona przez działające przy Ignatianum Duszpasterstwo Akademickie.

Struktura Wydziału:[17]
 • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Instytut Neofilologii
Kierunki studiów

Kierunek: Pedagogika
(Stacjonarne i niestacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

(Stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

Specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek: Praca socjalna
(Stacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Kierunek: Nauki o Polityce
(Stacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • cyberbezpieczeństwo
 • logistyka bezpieczeństwa
 • dziennikarstwo polityczne i zarządzanie informacją
 • public relations i marketing polityczny
 • international politics and communications

(Niestacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • dziennikarstwo polityczne i zarządzanie informacją
 • public relations i marketing polityczny

(Stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia):

Specjalności:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • media, reklama i promocja w polityce

Kierunek: Administracja i polityka publiczna
(Stacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • public policy and administration

(Niestacjonarne I stopnia):

Specjalności:

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji

Studia podyplomowe Wydziału Pedagogicznego:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • asystent rodziny
 • wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Kierunek: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Specjalności:

infobrokering i zarządzanie informacją

zarządzanie w administracji publicznej[18].

Przynależność do organizacji międzynarodowychEdytuj

Akademia Ignatianum należy do siedmiu organizacji międzynarodowych, są to: European Federation of Catholic Universities (FUCE), International Federation of Catholic Universities (IFCU), International Association of Jesuit Universities (IAJU), Kircher Network, European Jesuit Network (SCRIBANI), Higher Education for Social Transformation (HEST) oraz European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE)[19].

KontrowersjeEdytuj

W grudniu 2009 r. Trybunał Konstytucyjny RP rozpatrywał zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego, mające związek z finansowaniem „Ignatianum”, kwestionowanym przez grupę posłów[20].

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa, o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie z budżetu państwa są zgodne z art. 25 ust. 1-3 i art. 32 konstytucji, a także z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.[21]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1999 r. nr 63, poz. 727.
 2. a b Władysław Kubik, Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 17, 2014, s. 15–33.
 3. Roman Darowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 1–2 (40–41), 2012, s. 141–152.
 4. Jacek Poznański, Krakowski ośrodek filozoficzny jezuitów, [w:] Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.), Historia i filozofia, t. 1, 2020, s. 611–632.
 5. a b Acta Romana Societatis Iesu, t. VII, 1932, s. 62–64.
 6. Kubik W., Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 17, 2014, s. 19.
 7. Monitor Polski, Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.
 8. O wydziale, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-04-26].
 9. Zarządzenie nr 72/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zniesienia kierunków studiów prowadzonych w Filii w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, 2020.
 10. Władze Ignatianum, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-02-27].
 11. Każdorazowy Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego.
 12. Każdorazowy Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
 13. Władze Wydziału Filozoficznego Ignatianum, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-02-27].
 14. Władze Wydziału Pedagogicznego Ignatianum, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-02-27].
 15. Wydział Filozoficzny Ignatianum, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-02-27].
 16. Ignatianum - nowoczesne studia / Wydział Filozoficzny, ignatianum.edu.pl [dostęp 2017-05-24] (pol.).
 17. Wydział Pedagogiczny Ignatianum, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-02-27].
 18. Ignatianum - nowoczesne studia / Struktura Wydziału Pedagogicznego, ignatianum.edu.pl [dostęp 2017-05-24] (pol.).
 19. Uczelnia Ignatianum, www.ignatianum.edu.pl [dostęp 2021-02-27].
 20. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/Dz_Ustaw/k_55s07.htm
 21. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/k_55_07.htm