Alfabet fenicki – najstarszy zachowany linearny alfabet świata, modyfikacja istniejącego wcześniej alfabetu protokananejskiego. Powstał około XIII wieku p.n.e., najprawdopodobniej dla potrzeb rozwijającego się handlu.

Tabela przedstawia ewolucję pisma fenickiego w pismo neopunickie

Służył do zapisu fenickiego, języka z grupy północno-semickiej, używanego w starożytności na terenie dzisiejszego Libanu oraz w licznych koloniach fenickich. Alfabet fenicki, poprzez oparte na nim pisma greckie i hebrajskie, dał początek wszystkim alfabetom stosowanym współcześnie na terenie Europy oraz alfabetowi arabskiemu, a nawet dewanagari używanemu obecnie w Indiach[1].

Charakterystyczną cechą alfabetu fenickiego jest jego spółgłoskowość (brak liter odpowiadających samogłoskom, które odczytywano z kontekstu). Pozwala to sklasyfikować ten alfabet jako abdżad. Hebrajczycy w pierwszych wiekach naszej ery opracowali opcjonalny diakrytyczny system oznaczania samogłosek tego pisma sylabicznego, natomiast starożytni Grecy przemianowali niektóre litery pisma fenickiego na samogłoski, tworząc pierwszy pełny samogłoskowo-spółgłoskowy alfabet. Poszczególne litery alfabetu fenickiego oznaczają także całe wyrazy, co zaznaczono w tabeli.

Alfabet fenicki, odczytywany najczęściej od prawej do lewej, zrekonstruowała w 1904 grupa uczonych pod kierownictwem Theodora Nöldekego. Grupa ta bazowała na setkach zachowanych inskrypcji, odnalezionych w byłych miastach fenickich: Tyrze, Byblos i Kartaginie. Mimo to nie jest pewne do końca znaczenie niektórych liter, których nazwy na przestrzeni wieków ulegały zmianom (np. digg, ryba, na dalet, drzwi; hillul, święto, na he, okno).

W 2005 alfabet fenicki został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata[2].

Znaki alfabetu fenickiego edytuj

Litera Nazwa Znaczenie Transliteracja Litera odpowiadająca w alfabetach:
hebrajskim arabskim greckim łacińskim cyrylicy
  ʼāleph głowa wołu ʼ א Αα Aa Аа
  bēth dom b ב Ββ Bb Бб, Вв
  gīmel wielbłąd g ג Γγ Cc, Gg Гг, Ґґ
  dāleth drzwi d ד ﺩ، ذ Δδ Dd Дд
  okno h ה Εε Ee Ее, Ёё, Єє
  wāw hak w ו (Ϝϝ), (Ϛϛ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy (Ѵѵ), Уу, Ўў
  zajin broń z ז Ζζ Zz Зз
  ḥēth płot ח ﺡ، خ (Ͱͱ), Ηη Hh Ии, Йй
  ṭēth koło ט ﻁ، ظ Θθ brak (Ѳѳ)
  jōdh ramię/ręka j י ﻱ، ى Ιι (Ϳϳ) Ii, Jj Іі, Її, Јј
  kaph dłoń k כ Κκ (Ϗϗ) Kk Кк
  lāmedh oścień/kostur pasterski l ל Λλ Ll Лл
  mēm woda m מ Μμ Mm Мм
  nun ryba (symbol prawdop. od hieroglifu oznaczającego węża/węgorza) n נ Νν Nn Нн
  sāmech słup/pal/ryba? s ס brak Ξξ, Χχ Xx (Ѯѯ), Хх
  ‘ajin oko ע ﻉ، غ Οο, Ωω Oo Оо (Ѡѡ)
  usta p פ Ππ Pp Пп
  ṣādē roślina/papirus/haczyk do łowienia ryb? צ ﺹ، ض (Ϻϻ), (Ͳͳ), (Ϸϸ) brak Цц, Чч, Џџ
  qōph małpa q ק (Ϙϙ) Qq (Ҁҁ)
  rēš głowa r ר Ρρ Rr Рр
  šin ząb š ש س، ش Σσς Ss Сс, Шш, Щщ
  tāw znak t ת ﺕ، ث Ττ Tt Тт

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

Zobacz też edytuj