Alternatywny system obrotu

Alternatywny system obrotu (ASO, wielostronna platforma obrotu[1]) – wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, organizowany poza rynkiem regulowanym w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu[2], zgodnie z określonymi regulacjami, które są łagodniejsze w porównaniu do rynku giełdowego i pozagiełdowego.

Alternatywny system obrotu (inaczej niż rynek pozagiełdowy) nie jest rynkiem regulowanym, to znaczy, że nie ma obowiązku powszechnego, pełnego i jednakowego dostępu do informacji o ofertach, oraz do zapewnienia jednakowych warunków nabywania i zbywania instrumentów finansowych. Wymagana jest jedynie jednolita informacja o kursach i obrotach, a zasady odraczania informacji muszą być opublikowane. Dark pool może być zorganizowany tylko w postaci alternatywnego systemu obrotu.

Alternatywny system obrotu, podobnie jak giełda, ma status rynku zorganizowanego, tzn. że transakcje są zestandaryzowane i zachowana jest zasada koncentracji obrotu w jednym miejscu.

W Polsce alternatywny systemu obrotu jest często mylony z regulowanym rynkiem pozagiełdowym.

Alternatywne systemy obrotu w Polsce Edytuj

Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski organizują Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect) oraz BondSpot S.A (jeden z segmentów systemu Catalyst)[3].

Przypisy Edytuj

  1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (CELEX: 02004L0039-20060428).
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500).
  3. Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 4.