Amortyzator gumowy – element konstrukcyjny o właściwościach sprężysto-tłumiących wykonany z elastomeru (np. gumy).

Zależności modułu sprężystości (E) gumy od twardości i współczynnika kształtu (k)
Amortyzator gumowy

Ponieważ guma jest praktycznie nieściśliwa, element sprężynujący gumowy powinien stykać się z innymi elementami konstrukcyjnymi tylko na powierzchniach przenoszących obciążenie, a pozostałe powierzchnie powinny być swobodne, tak aby element mógł się odkształcać[1]swobodnie. Elementy gumowe łączy się najczęściej z obciążającymi je elementami metalowymi przez przywulkanizowanie (wytrzymałość takiego połączenia jest bliska wytrzymałości gumy).

Amortyzator gumowy walcowy Edytuj

Ugięcie amortyzatora pod wpływem siły  

 

Przy obciążeniach długotrwałych zaleca się by  

Siła dopuszczalna:

 

Współczynnik kształtu:

 

gdzie:

  – siła rozciągająca/ściskająca [N],
  – dopuszczalna siła rozciągająca/ściskająca [N],
  – wysokość walca [m],
  – średnica walca [m],
 moduł Younga [Pa],
  – współczynnik kształtu (patrz wykres) [/],
  – naprężenia dopuszczalne dla gumy [Pa].

Przypisy Edytuj

  1. W. Tryliński, Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne, WNT 1978, s. 207.