Andrzej Gąsiorowski (zm. 1686)

kasztelan bydgoski

Andrzej Gąsiorowski herbu Ślepowron (zm. 1686) – kasztelan bydgoski, sekretarz królewski w 1664 roku.

Andrzej Gąsiorowski
Herb
Ślepowron
Data śmierci

1686

Żona

Marianna Wierzbowska

Dzieci

Maciej Gąsiorowski

Rodzina edytuj

Syn Macieja Aleksandra i Marianny Łyskowskiej. Poślubił Mariannę Wierzbowską. Z małżeństwa urodził się syn Maciej (zm. 1725), kasztelan inowrocławski. Andrzej Gąsiorowski był dziadkiem Augustyna Gąsiorowskiego, kasztelana bydgoskiego.

Pełnione urzędy edytuj

Początkowo skarbnik inowrocławski 1662, później chorąży inowrocławski 1664. W latach (1665–1681) pełnił urząd starosty radziejowskiego. W latach (1678–1686) był kasztelanem bydgoskim.

Lustrator królewszczyzn Prus Królewskich w 1664 roku[1].

Rotmistrz powiatu kruszwickiego i dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości w 1669 roku. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z wojedwództwa brzeskokujawskiego w 1669 roku[2], podpisał jego pacta conventa[3]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa inowrocławskiego[4]. Jeden z przywódców partii szlacheckiej, na sejmie w 1670 roku oskarżył kasztelana Gnińskiego i innych szlachciców o stosunki z Francją i dążenie do detronizacji króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Poseł województw kujawskich do króla w 1671 roku[5]. W 1674 roku jako deputat do pacta conventa był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa brzeskokujawskiego[6]. Poseł sejmiku radziejowskiego na sejm koronacyjny 1676 roku, poseł na sejm 1677 roku[7].

Przypisy edytuj

  1. Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wydał Józef Paczkowski, Toruń 1938, s. 1.
  2. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  3. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
  4. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 111.
  5. Leszek A. Wierzbicki , Poselstwa województw kujawskich do pierwszych królów rodaków (1669 –1690), w: Zapiski Historyczne, t. LXXXVII 2022, Zeszyt 2, s. 49.
  6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  7. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 599.

Bibliografia edytuj

  • Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (tom 4, s. 119–121, „Gąsiorowski herbu Ślepowron”).
  • Adam Boniecki, Herbarz Polski (tom 6, s. 3–7, „Gąsiorowscy herbu Ślepowron”).