Asymmetric Numeral Systems

rodzina metod kodowania entropijnego

Asymmetric Numeral Systems (asymetryczne systemy liczbowe, ANS)[1] – rodzina kodowań entropijnych wprowadzonych przez dr. Jarosława Dudę[2] na przestrzeni lat 2006–2014, używanych w kompresji danych od 2014 roku[3] z powodu poprawionej wydajności w porównaniu z używanymi dotychczas metodami: ANS pozwala połączyć stopień kompresji kodowania arytmetycznego (używa praktycznie dokładnych prawdopodobieństw), z kosztem przetwarzania podobnym jak w kodowaniu Huffmana (przybliżającym prawdopodobieństwa potęgami 1/2). W wariancie tANS jest to osiągnięte przez skonstruowanie automatu skończonego w celu przetwarzania dużego alfabetu bez użycia mnożenia.

ANS jest m.in. użyte w kompresorze Zstandard z Facebook[4][5] (także używany m.in. w jądrze systemu Linux[6], przeglądarce Google Chrome [7], Android[8], został opublikowany jako RFC 8478 ↓ dla MIME[9] i HTTP[10]), w kompresorze LZFSE z Apple[11], kompresorze 3D Draco[12] i obrazu PIK z Google[13], kompresorze DNA CRAM[14] z SAMtools, bibliotece do szybkiej kompresji Nvidia nvCOMP [15], kompresorze DivANS z Dropbox[16], Microsoft BCPack kompresji tekstur (komponent DirectX)[17], oraz w standardzie kompresji obrazu JPEG XL[18].

Podstawową koncepcją ANS jest zapisanie informacji w pojedynczej liczbie naturalnej W standardowym systemie liczbowym możemy dodać bit informacji do informacji już zawartej w liczbie poprzez wstawienie go na ostatniej pozycji, prowadząc do liczby Dla kodowania entropijnego jest to optymalne o ile ANS uogólnia ten proces do dowolnego zestawu symboli z założonym rozkładem prawdopodobieństwa Nowa liczba jest rezultatem dodania informacji z do liczby używając przybliżonej zależności: Równoważnie: gdzie jest ilością bitów informacji zapisanych w liczbie oraz jest ilością bitów zawartą w symbolu

Reguła kodowania jest ustalana poprzez podział zbioru liczb naturalnych na rozłączne podzbiory odpowiadające poszczególnym symbolom – jak na liczby parzyste i nieparzyste, ale tym razem z gęstościami odpowiadającymi założonemu rozkładowi prawdopodobieństwa symboli. Żeby dodać informację z symbolu do informacji już zapisanej w aktualnej liczbie przechodzimy do liczby będącej -tym wystąpieniem z -tego podzbioru.

Kilka różnych sposobów jest wykorzystywanych, żeby użyć ANS w praktyce – bezpośrednie formuły matematyczne dla kroku kodowania i dekodowania (warianty uABS i rANS), lub można w całości stablicować zachowanie (wariant tANS). Żeby zapobiec ucieczce do nieskończoności, używana jest renormalizacja – przesłanie najmłodszych bitów do lub ze strumienia.

Wariant uANS (uniform binary) edytuj

Dla dwuelementowego alfabetu oraz rozkładu prawdopodobieństwa   możemy użyć wariantu uABS, który dokonuje podziału zbioru liczb naturalnych prawie jednorodnie z powyższymi gęstościami. Do pozycji   chcemy mniej więcej   wystąpień odpowiedników liczb nieparzystych (dla  ). Możemy wybrać tę liczbę jako   dostając   Ostatecznie dostajemy poniższe funkcje dla kroku kodowania/dekodowania[19].

Krok dekodowania uABS:

s = ceil((x+1)*p) - ceil(x*p) // 0 if fract(x*p) < 1-p, else 1
if s = 0 then x = x - ceil(x*p)
if s = 1 then x = ceil(x*p)

Krok kodowania uABS:

if s = 0 then x = ceil((x+1)/(1-p)) - 1
if s = 1 then x = floor(x/p)

Dla   dostajemy standardowy system dwójkowy (z zamienionymi 0 i 1). Dla innych   staje się on zoptymalizowany dla danego rozkładu prawdopodobieństwa. Na przykład dla   powyższe formuły prowadzą do tabelki dla małych wartości  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  0 1 2 3 4 5 6

Symbol   odpowiada podzbiorowi liczb naturalnych o gęstości   które w powyższej tabelce są pozycjami   Jako że   te pozycje zwiększają się o 3 lub 4. Ponieważ tutaj   wzorzec symboli powtarza się co 10 pozycji.

Wartość   dostajemy biorąc wiersz odpowiadający danemu symbolowi   z którego wybieramy zadane   Wtedy wartość w górnym wierszu daje   Na przykład   przechodząc od środkowego do górnego wiersza.

Wyobraźmy sobie kodowanie sekwencji '0100' zaczynając od   Najpierw   prowadzi do   potem   do   potem   do   a na końcu   do   Używając funkcji dekodującej   na tym ostatnim   możemy odtworzyć zakodowaną sekwencję symboli w odwrotnej kolejności. Żeby użyć powyższej tabelki w tym celu,   w pierwszym wierszu determinuje kolumnę, dla której niepusta wartość poniżej określa   i  

W zwykłym systemie dwójkowym: używając reguły   dla powyższego ciągu symboli przeszlibyśmy przez odpowiednio   Czyli zakodowalibyśmy ten ciąg w liczbie   która jest bardziej kosztowna do zapisania niż   (otrzymane dla uABS) ze względu na gorsze zoptymalizowanie dla rozkładu prawdopodobieństwa kodowanego ciągu.

Wariant przedziałowy (rANS: range ANS) i strumieniowanie edytuj

Wariant rANS także używa formuł arytmetycznych, ale pozwala na bezpośrednie operowanie na dowolnie dużym alfabecie. Dzieli on zbiór liczb naturalnych na przedziały o długościach   dalej każdy z nich w identyczny sposób dzieli na podprzedziały o założonych proporcjach.

Zaczynamy od kwantyzacji rozkładu prawdopodobieństwa do ułamków o mianowniku   gdzie   jest wybrane (zwykle 8-12 bitów):   dla pewnych liczb naturalnych   (wielkości podprzedziałów).

Oznaczmy   dystrybuantę:  

Dla   oznaczmy funkcję (zazwyczaj stablicowaną):

symbol(y) = s takie że CDF[s] <= y < CDF[s+1].

Teraz funkcja kodująca rANS to:

C(x,s) = (floor(x / f[s]) << n) + (x % f[s]) + CDF[s]

Dekodująca:

s = symbol(x & mask)

D(x) = (f[s] * (x >> n) + (x & mask ) – CDF[s], s)

W ten sposób kodujemy ciąg symboli do dużej liczby naturalnej   Żeby uniknąć arytmetyki na dużych liczbach wykorzystujemy wersję strumieniową: wymuszamy   poprzez renormalizację – wysyłanie do (lub z) strumienia najmniej znaczących bitów   (zazwyczaj   i   są potęgami 2).

W wariancie rANS liczba (stan)   jest na przykład 32-bitowa. Dla 16-bitowej renormalizacji,   dekoder uzupełnia najmniej znaczące bity ze strumienia kiedy zachodzi taka potrzeba:

if(x < (1 << 16)) x = (x << 16) + read16bits()

Wariant stablicowany (tANS: tabled ANS) edytuj

 
Prosty przykład 4 stanowego automatu tANS dla rozkładu prawdopodobieństwa Pr(a) = 3/4, Pr(b) = 1/4. Symbol b zawiera –lg(1/4) = 2 bity informacji, więc zawsze produkuje dwa bity. Natomiast symbol a zawiera –lg(3/4) ~ 0.415 bity informacji, więc czasem produkuje jeden bit (ze stanów 6 i 7), czasem zero (ze stanów 4 i 5), tylko zwiększając stan. Czyli stan działa jako bufor przechowujący ułamkową ilość bitów: lg(x). W praktyce ilość stanów to np. 2048 dla alfabetu o wielkości 256 (żeby bezpośrednio kodować bajty).

Wariant tANS umieszcza całe zachowanie (też renormalizację) dla   w tablicy, dostając automat skończony, unikając w ten sposób mnożenia.

Ostatecznie krok dekodowania może być zapisany jako:

t = decodingTable(x);
x = t.newX + readBits(t.nbBits); //nowy stan
writeSymbol(t.symbol); //zdekodowany symbol

Krok kodowania:

s = ReadSymbol();
nbBits = (x + ns[s]) >> r; // bitów do renormalizacji
writeBits(x, nbBits); // wyślij najmłodsze bity do strumienia
x = encodingTable[start[s] + (x >> nbBits)];

Konkretne kodowanie tANS jest określone przez przyporządkowanie symbolu do każdej pozycji   Ilości wystąpień symboli powinny być proporcjonalne do założonych prawdopodobieństw. Na przykład dla rozkładu Pr(a)=3/8, Pr(b)=1/8, Pr(c)=2/8, Pr(d)=2/8 można wybrać przyporządkowanie „abdacdac”. Jeśli symbole są przyporządkowane w przedziałach, których długości są potęgami 2, dostaniemy dokładnie kodowanie Huffmana. Na przykład         dostalibyśmy dla tANS z przyporządkowaniem „aaaabcdd”.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj