Ateizm państwowy

promowanie ateizmu przez władze państwowe,

Ateizm państwowy – oficjalne promowanie ateizmu przez władze państwowe, często połączone z czynną walką z praktykami religijnymi i samą religią[1]. Ateizm państwowy został wprowadzony w państwach komunistycznych, takich jak ZSRR, Albania, Chińska Republika Ludowa, Korea Północna, Kambodża, Mongolia i Kuba. Władze tych państw postrzegały lub postrzegają ateizm jako nierozerwalną część komunistycznej ideologii materialistycznej. Próby promowania ateizmu i zwalczania religii podejmowano również w czasie rewolucji francuskiej i w rewolucyjnym Meksyku. Konsekwencje ateizmu państwowego przejawiały się czynną i najczęściej brutalną wrogością wobec religii, prześladowaniem instytucji religijnych, przywódców i wyznawców. Długą historię związaną z ateizmem zaprowadzanym przez państwo miał Związek Radziecki (gosateizm, czyli wyraz „ateizm państwowy” po rosyjsku[2][3]), gdzie nazywano go naukowym ateizmem[4][5]. Praktyka ta była szczególnie nasilona w okresie stalinizmu[6][7][8]. ZSRR narzucał ateizm państwowy w szerokim obszarze swoich wpływów (bloku wschodnim), wliczając w to miejsca takie jak Azja Centralna[9].

     Kraje, które wcześniej praktykowały ateizm państwowy

     Kraje, które obecnie praktykują ateizm państwowy

Jedynym państwem, które oficjalnie zakazało praktyk religijnych, była Albania pod rządami Envera Hodży. Państwo promowało ateizm i zwalczało religie także w okresie PRL-u[10].

Rewolucja francuska edytuj

 
Zwolennicy Kultu Rozumu przejmują katedrę w Strasburgu i przekształcają ją w „Świątynię Rozumu(inne języki)

W czasie rewolucji francuskiej część jej uczestników uważała, że nowa Francja powinna być państwem ateistycznym[11]. Był to efekt poglądów krytycznych wobec religii, w szczególności chrześcijaństwa. Zdaniem niektórych rewolucjonistów, takich jak Anacharsis Cloots, wiara była reliktem starych czasów i wobec rozwoju nauki przestała być potrzebna[11]. Innym zwolennikiem ateizmu i walki z religią był radykalny działacz rewolucyjny Jacques-René Hébert. Był on jednym z promotorów ateistycznego Kultu Rozumu. W wyniku między innymi jego działalności kult ten został ogłoszony przez rząd republikański oficjalnym wyznaniem państwowym[12]. Później jednak wycofano się z tego i za obowiązujący uznano deistyczny Kult Istoty Najwyższej[11], czym odżegnano się od ateizmu państwowego. Jednak po upadku Robespierre’a nastąpił powrót do „religii cywilnej”, co według jednego z komisarzy Dyrektoriatu oznaczało, że prawo jest religią cywilną. W 1795 roku Boissy D’Anglas stwierdził, że religia powinna zniknąć, gdyż ogłupia ludzi. Od 1797 roku dechrystianizacja(inne języki) przeprowadzana była administracyjnie. Według profesora Jean de Viguerie w 1799 roku we Francji istniała już tylko „religia świecka”, w której panował kult narodu, prawa, wolności, natury, rozumu i innych abstrakcji, które stały się bożyszczami[13].

W czasie rewolucji przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę kampanię, której celem była dechrystianizacja[11]. Przejawiała się ona w usuwaniu i niszczeniu obiektów kultu, próbie podporządkowania kleru władzy, zamykaniu kościołów lub zamienianiu ich na Świątynie Rozumu[14][15]. Działania te doprowadziły do reakcji ze strony katolików i rojalistów, których najbardziej znanym wystąpieniem była rewolta w Wandei. Zdaniem części historyków tłumienie tego buntu przez siły republikańskie było pierwszym ludobójstwem w nowożytnej historii[15]. Są jednak historycy, którzy odrzucają taką interpretację faktów.

Próba przymusowej ateizacji Francji trwała przez całą rewolucję francuską z wyjątkiem krótkiego okresu Kultu Istoty Najwyższej[13], proces ten jest uważany za ważny ze względu na wpływ jaki miał na późniejszych zwolenników i ideologów ateizmu. Chodzi tu między innymi o Ludwiga Feuerbacha[16], którego poglądami inspirowali się Marks, Engels i Freud.

Religia w krajach socjalistycznych edytuj

Władze komunistyczne określały lojalność wobec państwa w sposób, który życie religijne mógł ograniczać bądź go zakazywać. Wierni uznawali władze, które były niezależne od władz państwowych, co było naturalnym pretekstem do zakazywania praktyk i tłumienia religii. Reżim mógł np. twierdzić, że żydzi są lojalni wobec Izraela, katolicy – Watykanu, buddyści w Tybecie – wobec Dalajlamy, i do tak postawionej tezy dobierać odpowiednie zarzuty dotyczące podburzania obywateli wobec władzy. Dodatkowo konflikt zaostrzał fakt nierzadkiej sprzeczności zasad wiary z reżimowymi regulacjami prawnymi.

Komunistyczna Albania edytuj

Albania pod rządami Envera Hodży zdeklarowała się jako państwo ateistyczne[17] i była nim w latach 1967–1991[18]. Tendencje reżimu do narzucenia ateizmu przybrały formy ekstremalne, z racji tego że religie identyfikowane były jako import obcej kultury i całkowicie zakazane[18]. Polityka ta była zasadniczo stosowana i obejmowała obszar obecnego państwa albańskiego, prowadząc ku społeczeństwu w którym większość stanowią ludzie nie identyfikujący się z żadną religią.

Reforma rolna z sierpnia 1945 r. znacjonalizowała większość własności należącej do instytucji religijnych, wliczając w to posiadłości monasterów, klasztorów i diecezji. Do maja 1967 r. instytucje religijne zrzekły się wszystkich 2169 kościołów, meczetów i kapliczek. Wiele z nich zamieniono na młodzieżowe domy kultury. Wielu muzułmańskich imamów oraz duchownych obrządku wschodniego wyparło się swojej „pasożytniczej” przeszłości. Uwięziono co najmniej 200 kleryków różnych wyznań, podczas gdy pozostałych zmuszono do szukania pracy w rolnictwie lub przemyśle. Miesięcznik literacki Nëndori, relacjonując jedno z wydarzeń donosił, iż młodzież stworzyła „pierwszy ateistyczny naród na świecie”. Od 1967 r. do końca istnienia komunizmu w Albanii praktyki religijne były zakazane, a kraj oficjalnie proklamował ateizm, czyniąc tym samym precedens w historii. Albańczycy dorastający w tym okresie nigdy nie byli nauczani religii i jako dorośli zostali agnostykami lub ateistami.

Jako nietknięte represjami pozostawiono stare, wiejskie, nieinstytucjonalne praktyki pogańskie, które państwo identyfikowało z kulturą narodową. W rezultacie, obecne państwo albańskie przywróciło do życia niektóre pogańskie święta, takie jak np. księżycowe Święto Wiosny (alb. Dita e Verës), obchodzone 14 marca w mieście Elbasan, będące jednocześnie świętem państwowym.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich edytuj

 
Okładka Bezbożnika przy pracy z 1929 ukazująca trzech bogów islamu, chrześcijaństwa i judaizmu niszczonych przez gospodarczy plan V-letni.
 
Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie podczas wysadzania w 1931 roku

Ateizm państwowy, znany był w ZSRR jako gosateizm[2] i opierał się na ideologii marksizmu-leninizmu. Przez analogię do pojęcia „naukowy komunizm” ukuty został termin „naukowy ateizm” (ros. научный атеизм)[4], który był wykładany jako przedmiot akademicki na uczelniach ZSRR[19]. Teoretyczną podstawą naukowego komunizmu stała się filozofia marksistowsko-leninowska[20]. Włodzimierz Lenin, twórca państwa radzieckiego, twierdził:

Religia to opium ludu. (...) Współczesny uświadomiony robotnik, wychowany przez wielki przemysł fabryczny, oświecony życiem miejskim, odrzuca z pogardą przesądy religijne, pozostawia niebo klechom i burżuazyjnym bigotom, zdobywając sobie lepsze życie tu, na ziemi. Współczesny proletariat staje po stronie socjalizmu, który wprzęga naukę do walki z religijnym otumanieniem i uwalnia robotnika od wiary w życie pozagrobowe przez to, że jednoczy go do rzeczywistej walki o lepsze życie na ziemi. (...) Całkowity rozdział Kościoła od państwa oto żądanie, jakie stawia socjalistyczny proletariat współczesnemu państwu i współczesnemu Kościołowi[21].

Marksizm-leninizm konsekwentnie opowiadał się za kontrolą, ograniczaniem i ostateczną eliminacją wierzeń religijnych. W ciągu roku od wybuchu rewolucji państwo znacjonalizowało cały majątek kościelny, wliczając w to także kościoły. W latach 1922–1926 podobny los podzieliło 28 prawosławnych Cerkwi. Komuniści zabili ponad 1200 księży, znacznie większą liczbę postawiono w stan oskarżenia[22][23].

W latach 20. i 30. XX w. organizacje takie jak Związek Wojujących Bezbożników (ros. Союз воинствующих безбожников) wyśmiewały religię i prześladowały wierzących[24]. Ateizm był propagowany w szkołach, w środkach masowego przekazu oraz organizacjach komunistycznych, takich jak np. Pionierzy. Choć Lenin wprowadził w ZSRR kalendarz gregoriański, to kolejne starania w kierunku zwiększenia wydajności pracy, wraz z reorganizacją tygodnia i wprowadzeniem sowieckiego kalendarza rewolucyjnego, miały ten efekt uboczny, że „wolne rzadko wypadało w niedzielę”.

Chociaż prześladowano wszystkie religie[22], to starania reżimu aby wykorzenić je całkowicie różniły się jeżeli chodzi o okresy, a także tym, którego wyznania konkretnie dotyczyły. Polityka taka skutkowała stałym wzrostem wpływów władzy w społeczeństwie. Ponadto prześladowania miały różne natężenie jeśli chodzi o narodowość.

Zamknięto większość seminariów, zakazano publikacji o charakterze religijnym[22]. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która przed I wojną światową miała 54 000 parafii, do 1940 r. zredukowana została do 500[22].

Chińska Republika Ludowa edytuj

Powstała w 1949 r. Chińska Republika Ludowa od początku swojego istnienia utrzymywała wrogi stosunek do religii. Była ona postrzegana jako symbol feudalizmu i obcego kolonializmu. Miejsca kultu, wliczając w to świątynie, meczety i kościoły zamieniono na obiekty użytku świeckiego.

Władze komunistycznych Chin, opierając się na krytycznych ocenach instytucji religijnych Lenina czy Mao Zedonga, zniechęcały swoich obywateli do religii i praktyk religijnych. Określano je mianem przesądów i zacofania. W okresie rewolucji kulturalnej religia została potępiona jako feudalistyczna, a tysiące obiektów sakralnych zniszczono, ograbiono i zdewastowano.

Wraz z końcem rewolucji kulturalnej, w późnych latach 70. nastawienie to uległo znacznemu złagodzeniu. Konstytucja ChRL z 1978 r. gwarantuje „wolność wyznania” z szeregiem restrykcji. Od początku lat 90. funkcjonuje program masowej odbudowy zniszczonych podczas Rewolucji taoistycznych i buddyjskich świątyń.

Partia Komunistyczna stoi na stanowisku, że wierzenia religijne i członkostwo w partii są kwestiami nie do pogodzenia. Członkostwo partyjne jest konieczne do objęcia wielu wyższych stanowisk i urzędów. Właśnie to, pośród innych oficjalnych nieżyczliwości władzy wobec religii, powoduje że liczba wyznawców jest trudna do rzetelnego oszacowania. Państwo uznaje pięć religii: buddyzm, taoizm, islam, katolicyzm, protestantyzm[25]. Większość Chińczyków deklaruje brak przynależności do jakiejkolwiek z nich, jakkolwiek jednak liczba ludzi zaangażowanych w kultywowanie tradycji ludowych i niereligijnych wierzeń, takich jak tradycje starożytne czy feng shui, liczy się w setkach milionów. Ludzie gromadzą się nieformalnie wokół lokalnych świątyń i nieoficjalnych kościołów w domach.

Według corocznego raportu pt. „Wolność Religijna na Świecie”[26], opublikowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w 2007 r., oraz innych amerykańskich dokumentów rządowych[27], w Chinach było:

 • 8% buddystów. Inne źródła mówią nawet o 50%,
 • nieznana procentowo liczba taoistów; inne źródła – ponad 30%.
 • co najmniej 2% chrześcijan wyznania protestanckiego,
 • 1,5% katolików; sondaż z 2008 r. mówi o 4% chrześcijan ogółem,
 • 1,5% muzułmanów wraz z ponad 45 tys. imamów. Inne źródła szacują, że jest ich więcej niż 2%.

Statystyki te mogą być jednak mylące ze względu na obecność w nich buddyzmu i taoizmu. Tradycyjne chińskie systemy wierzeń są bowiem mieszanką konfucjanizmu, buddyzmu oraz taoizmu, a osoby z nimi się utożsamiające niekoniecznie określają siebie mianem buddysty czy taoisty, pomimo iż uczęszczają nawet do miejsc kultu tych religii.

Kambodża pod rządami Czerwonych Khmerów edytuj

Pol Pot zakazał buddystom praktyk religijnych: mnisi nie mogli ubierać się w tradycyjne stroje; miejsca kultu oraz artefakty, wliczając w to statuy Buddy, niszczono. Ludzi modlących się lub w inny sposób okazujących swoją religijność często zabijano. Przeprowadzono egzekucje 25 tys. spośród 65 tys. mnichów buddyjskich, a po całym okresie rządu Czerwonych Khmerów niecały 1000 mnichów pozostał przy życiu i zdecydował się powrócić do świątyń[28]. W podobny sposób Czerwoni Khmerzy prześladowali wspólnoty chrześcijańskie oraz muzułmańskie. Rzymskokatolicka katedra w Phnom Penh została zrównana z ziemią. Muzułmanów zmuszano do jedzenia wieprzowiny, co jest sprzeczne z zasadami tej religii. Wielu, z tych którzy odmówili zabito. Duchownych muzułmańskich także wymordowano[29]. W latach 1975–1979 ryzyko śmierci wynosiło dla statystycznego muzułmanina 13,3%, dla buddysty 9,5%, chrześcijanina 5,5%, a dla przedstawicieli innych religii 6,7%[30]. Z 700 tys. Czamów, w większości wyznawców islamu, po 1979 pozostało 200 tys.[31] Spośród 61 tys. chrześcijan, w 95% Wietnamczyków, po 1979 pozostało mniej niż 10 tys. wyznawców[32].

III Rzesza – Kraj Warty edytuj

Ponieważ konkordat obowiązujący na terenie III Rzeszy nie dotyczył terenów podbitych, naziści próbowali zamienić Kraj Warty w ateistyczny region. Akcji towarzyszyła intensywna germanizacja, po wkroczeniu wojsk niemieckich pierwszymi aresztowanymi byli duchowni katoliccy uczestniczący w powstaniu wielkopolskim. Zamykano kościoły, zabraniano odprawiać nabożeństwa i śpiewać religijne pieśni. Grabiono kościoły, przetapiano monstrancje oraz kielichy, niszczono symbole religijne, a z szat liturgicznych szyto teatralne kostiumy. Zniszczenia były tak poważne, że nie było słychać dzwonów, gdyż wszystkie zostały wywiezione, nie oszczędzano także seminaryjnych bibliotek. Chrzty odbywały się w domu, komunie do chorego ksiądz musiał zanosić w cywilnym ubraniu, Niemcy nie mogli chodzić do polskich kościołów i na odwrót.

W diecezji poznańskiej zginęło 31% księży, we wrocławskiej 49,2%, a w łódzkiej 36,8%. 1773 księży wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie 863 zginęło śmiercią męczeńską. Księżom odbierano przedmioty kultu religijnego i zakazano odprawiać msze. Za poruszanie ustami podczas pracy, co dla nazistów oznaczało modlitwę, często katowano na śmierć[33].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. „Welcome to North Korea” Peter Tetteroo, Raymond Feddema (ang.) Protest for Religious Rights in the USSR: Characteristics and Consequences, David Kowalewski, Russian Review, Vol. 39, No. 4 (Oct., 1980), s. 426–441, Blackwell Publishing on behalf of The Editors and Board of Trustees of the Russian Review.
 2. a b Protest for Religious Rights in the USSR: Characteristics and Consequences, David Kowalewski, Russian Review, Vol. 39, No. 4 (Oct., 1980), s. 426–441, Blackwell Publishing on behalf of The Editors and Board of Trustees of the Russian Review.
 3. (ang.) Greeley, Andrew M. 2003. Religion in Europe at the end of the second millennium: a sociological profile. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
 4. a b А. Коняев, А. Артемьев: Сердце бессердечного мира. Как родился и умер советский научный атеизм. Lenta.ru, 2013-08-09. [dostęp 2021-10-29]. (ros.).
 5. Смирнов 2018 ↓.
 6. (ang.) By Pospielovsky, Dimitry, 1935- The Orthodox Church in the History of Russia Published 1998. St Vladimir’s Seminary Press, 413 pages, ISBN 0-88141-179-5 page 257.
 7. (ang.) Miner, Steven Merritt. 2003. Stalin’s holy war religion, nationalism, and alliance politics, 1941-1945. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Page 70.
 8. (ang.) Davies, Norman. 1996. Europe: a history. Oxford: Oxford University Press. Page 962.
 9. (ang.) Pipes, Daniel. 1989. The long shadow: culture and politics in the Middle East. New Brunswick, U.S.A.: Transaction Publishers. Page 55.
 10. (ang.) Wolak, Arthur J. 2004. Forced out: the fate of Polish Jewry in Communist Poland. Tucson, Ariz: Fenestra Books. Page 104.
 11. a b c d McGrath Alister E., The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World, Doubleday Religious Publishing Group, 2007.
 12. Fremont-Barnes, Gregory, Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760–1815, Greenwood Publishing Group, 2007.
 13. a b Praca Zbiorowa.(2015). Czarna Księga Rewolucji Francuskiej. Wydawnictwo Dąbrówki, i Wydawnictwo AA s.c. s. 264–265.
 14. Tallet Frank, Religion, Society and Politics in France Since 1789, Continuum International Publishing, 1991.
 15. a b Spielvogel Jackson, Western Civilization: Combined Volume, Thomson Wadsworth, 2005.
 16. Luo Zhufeng, Religion Under Socialism in China, M.E. Sharpe, 1991.
 17. (ang.) Sang M. Lee writes that Albania was „[o]fficially an atheist state under Hoxha...” Restructuring Albanian Business Education Infrastructure August 2000 (Accessed 6 June 2007).
 18. a b (ang.) Representations of Place: Albania, Derek R. Hall, The Geographical Journal, Vol. 165, No. 2, The Changing Meaning of Place in Post-Socialist Eastern Europe: Commodification, Perception and Environment (Jul., 1999), s. 161–172, Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers).
 19. Михаил Смирнов. Научный атеизм в советском высшем образовании: периодизация и содержание. „Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. Философские науки”. 3, s. 144–171, 2018. (ros.). 
 20. Szczipanow 1969 ↓, s. 762.
 21. Włodzimierz Lenin, „Socjalizm a religia”, gazeta „Nowaja Źyzń” nr 28, 05-12-1905.
 22. a b c d Country Studies: Russia-The Russian Orthodox Church (ang.) U.S. Library of Congress, Accessed Apr. 3, 2008.
 23. Russian History Encyclopedia: League of The Militant Godless (ang.).
 24. Staggerers Unstaggered, December 7th 1931, Time magazine. time.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-08-12)]. (ang.). Daniel Peris, „The 1929 Congress of the Godless – Soviet Studies”, Vol. 43, No. 4 (1991), s. 711–732; Taylor & Francis, Ltd.
 25. (ang.) White Paper – Freedom of Religious Belief in China. Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America, October 1997. [dostęp 2007-09-05].
 26. (ang.) Annual Report to Congress on International Religious Freedom. U.S. Department of State. [dostęp 2007-10-02].
 27. (ang.) International Religious Freedom Report 2007 – China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau). U.S. Department of State, 2007. [dostęp 2007-10-02].
 28. Phnom Penh Journal; Lord Buddha Returns, With Artists His Soldiers.
 29. Society under the Angkar, countrystudies.us (ang.).
 30. Selective Mortality During the Khmer Rouge Period in Cambodia.
 31. International Law and Cambodian Genocide: The Sounds of Silence.
 32. History of the Cambodian Genocide. (ang.).
 33. Męczennicy Kraju Warty, [w:] Ewelina Steczkowska, Idziemy, 4 sierpnia 2013.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj