Baza Danych Obiektów Topograficznych

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k – baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000.

Baza powstała w latach 2012–2013 na podstawie wytycznych technicznych zawartych w nieobowiązującym już Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych[1]. Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia funkcjonowała Topograficzna Baza Danych (TBD).

Zawartość bazy, aktualizacja i wykorzystanie danych Edytuj

W bazie gromadzi się informacje o obiektach topograficznych obejmujące:

 1. lokalizację przestrzenną obiektów (w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych),
 2. charakterystykę obiektów,
 3. kody kartograficzne,
 4. metadane obiektów.

BDOT10k obejmuje swoją treścią następujące zagadnienia, zapisane w warstwach[2]:

 1. sieć wodna,
 2. sieć komunikacyjna (w tym sieć dróg i kolei),
 3. sieć uzbrojenia terenu,
 4. pokrycie terenu,
 5. budynki, budowle i urządzenia,
 6. kompleksy użytkowania terenu,
 7. tereny chronione,
 8. jednostki podziału terytorialnego,
 9. obiekty inne.

Szczegółową klasyfikację obiektów w poszczególnych warstwach określa załącznik 2 do rozporządzenia[3].

Pochodzenie danych Edytuj

BDOT10k wykorzystuje dane zawarte w:

 • bazach danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej z całego kraju, takich jak:
  • państwowy rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
  • geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
  • państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  • państwowy rejestr nazw geograficznych,
  • ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
  • zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
 • danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez organy lub instytucje:
  • sieci komunikacyjnej – ministra właściwego do spraw transportu,
  • sieci uzbrojenia terenu – ministra właściwego do spraw łączności,
  • budowli i urządzeń – ministra właściwego do spraw budownictwa,
  • kompleksów użytkowania terenu oraz pokrycia terenu – ministra właściwego do spraw: rolnictwa, środowiska oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
  • terenów chronionych – ministra właściwego do spraw środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
  • zabytków nieruchomych – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • sieci wodnej – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
  • identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • siedzib instytucji – urzędy miast i gmin;
 • danych pozyskanych z wywiadu terenowego.

Aktualizacja Edytuj

BDOT10k jest aktualizowana niezwłocznie po uzyskaniu nowych danych.

Wykorzystywanie Edytuj

BDOT10k może być wykorzystywana m.in. do różnego rodzaju analiz przestrzennych, diagnozowania stanu środowiska geograficznego, w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym (projekt ISOK), do opracowywania map turystycznych i planów miast.

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych Edytuj

Obiekty BDOT10k poddane generalizacji gromadzi się w Bazie Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) – w szczegółowości odpowiadającej mapie w skali 1:250 000.

Mapy topograficzne i ogólnogeograficzne Edytuj

Na podstawie BDOT10k, danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu i w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych tworzy się mapy topograficzne w skalach:

 • 1:10.000,
 • 1:25.000,
 • 1:50.000,
 • 1:100.000.

Na podstawie BDOO, danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu i w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych tworzy się mapy ogólnogeograficzne w skalach:

 • 1:250.000,
 • 1:500.000,
 • 1:1.000.000.

Rozporządzenie określa standardy opracowania poszczególnych map topograficznych oraz treść arkusza mapy[1].

Udostępnianie Edytuj

Dane pochodzące z bazy udostępniane są zgodnie z rozporządzeniem[1]:

 • powszechnie – przy pomocy usług sieciowych:
  • wyszukiwania (możliwość wyszukiwania zbiorów i usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlania zawartości metadanych)
  • przeglądania (możliwość wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych);
 • na wniosek:
  • przy pomocy usług sieciowych:
   • pobierania (możliwość pobierania kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredniego dostępu do tych zbiorów)
   • przekształcania (możliwość przekształcenia zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych),
  • w postaci dokumentów elektronicznych GML,
  • w postaci standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 ustawy,
  • w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.

Udostępniane są aktualne i archiwalne dane BDOT10k, w podziale arkuszowym[4].

Przypisy Edytuj

 1. a b c Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. nr 279, poz. 1642).
 2. Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. [dostęp 2015-02-01].
 3. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642. [dostęp 2015-02-01].
 4. Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k – skorowidz. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. [dostęp 2015-02-01].

Linki zewnętrzne Edytuj