Bezpieczeństwo teleinformatyczne

ochrona systemów i sieci komputerowych przed kradzieżą, uszkodzeniem lub wyciekiem danych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności[1].

Bankomat Diebold(inne języki) z leżącym obok modemem – przykład poważnego zagrożenia

Budowanie bezpiecznych systemów teleinformatycznych i aplikacji jest celem starań projektantów sieciowych i programistów, a także przedmiotem studiów teoretycznych, zarówno w dziedzinie telekomunikacji oraz informatyki, jak i ekonomii. Zaowocowało to opracowaniem metod oceny bezpieczeństwa i kontrolowania zagrożeń, których przegląd znajduje się poniżej. Mimo tych starań, ze względu na złożoność i czasochłonność wielu spośród proponowanych procesów, luki zabezpieczeń stanowią jednak poważny i wymierny problem dla użytkowników sieci teleinformatycznych.

Teoria i praktyka bezpiecznych systemów komputerowych edytuj

Według powszechnie przytaczanej definicji, prawdziwie bezpieczny system teleinformatyczny jest wyidealizowanym urządzeniem, które poprawnie i w całości realizuje tylko i wyłącznie cele zgodne z intencjami właściciela[2].

W praktyce budowa skomplikowanego systemu spełniającego te założenia jest z reguły niemożliwa. Dzieje się tak nie tylko ze względu na ryzyko wystąpienia prozaicznych usterek i błędów, ale także na trudność określenia i sformalizowania często sprzecznych oczekiwań projektanta oprogramowania, programisty, prawowitego właściciela systemu, posiadacza przetwarzanych danych, czy w końcu użytkownika końcowego. Nawet po ich określeniu, w wielu przypadkach trudne lub niemożliwe jest też automatyczne dowiedzenie, że dany program spełnia sformalizowane oczekiwania. Z tych względów zapewnianie bezpieczeństwa sprowadza się najczęściej do całościowego zarządzania ryzykiem: określane są potencjalne zagrożenia, szacowane prawdopodobieństwo ich wystąpienia, oceniany potencjał strat – a następnie podejmowane są kroki zapobiegawcze w zakresie, który jest racjonalny z uwagi na możliwości techniczne i względy ekonomiczne.

Geneza błędów zabezpieczeń edytuj

Sytuacje, w których oprogramowanie nie realizuje prawidłowo funkcji zamierzonych przez autora oraz właściciela systemu, towarzyszą ludziom od zarania dziejów informatyki, często prowadząc do kosztownych wypadków i tragedii. Do przykładów można zaliczyć utratę sondy NASA Mariner 1 w 1962 na skutek błędu w kodzie napisanym w języku FORTRAN, czy śmierć pacjentów na skutek wadliwego oprogramowania maszyn Therac-25 w latach 80.

Szczególnie w dobie łączności modemowej, sieci rozległych i Internetu, problemem stały się także sytuacje, w których chociaż oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami autora i właściciela systemu, pozwala oprócz tego osobom trzecim na interakcję z systemem w zakresie, który nie był zamierzony ani oczekiwany. Takie zachowanie określane jest jako błąd zabezpieczeń.

Scenariusze, które mogą prowadzić do nieautoryzowanego wykorzystania systemu, są dzielone na kilka grup, w zależności od swego pochodzenia.

Błędy projektowe edytuj

Termin ten opisuje sytuacje, w których założenia dla oprogramowania opierały się na błędnych przesłankach, na przykład na mylnym rozumieniu zasad funkcjonowania sieci komputerowych i budowy wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych. Do takich błędów można zaliczyć wykorzystanie szyfrów podatnych na ataki, jak miało to miejsce w przypadku protokołu Needhama-Schroedera(inne języki) użytego w usłudze Kerberos; a także nieprawidłowy dobór mechanizmów uwierzytelniania, czy pełne zaufanie informacjom przesyłanym przez klienta w architekturze klient-serwer. Ich skutkiem może być sytuacja, w której nie można ufać wynikom pracy aplikacji i integralności przetwarzanych przez nią danych.

Błędy implementacyjne edytuj

Do tej grupy zaliczają się wszelkie pomyłki techniczne popełniane przez programistów na skutek ich niewiedzy lub nieuwagi. Przykładem jest niewystarczające sprawdzanie parametrów lub wyników działania wywołań systemowych, co może prowadzić do podatności na ataki typu przepełnienie bufora, nadużycie szablonu formatowania funkcji *printf() (ang. format string attack) czy przekroczenie zakresu liczb całkowitych. Częstym efektem błędów implementacyjnych jest możliwość przejęcia pełnej kontroli nad procesem przez osoby niepowołane oraz możliwość bezpośredniej interakcji z systemem operacyjnym.

Błędy konfiguracyjne edytuj

Kategoria ta obejmuje pomyłki popełniane przez administratorów, którzy przygotowują oprogramowanie do wykorzystania przez użytkowników. Mogą one powstawać na skutek niezrozumienia dokumentacji lub sposobu działania aplikacji, albo zwykłej niestaranności. Przykładem może być ustawienie trywialnych haseł dla uprzywilejowanych kont, albo udostępnienie zbędnej funkcjonalności bez adekwatnej kontroli dostępu.

Błędy operatora edytuj

Do tej klasy zaliczają się zachowania użytkowników, którzy nie rozumieją w pełni funkcji oprogramowania i zasad działania systemów komputerowych. Przykładem może być uruchamianie załączników od niepewnych nadawców przysłanych w poczcie elektronicznej, ignorowanie komunikatów ostrzegawczych, przypadkowa zmiana opcji programu, ale także np. utrata nośnika z kopią zapasową danych.

Warto zaznaczyć, że beztroska ze strony użytkowników jest zwykle bardzo poważnym problemem – na przykład, według głośnych swego czasu badań, ponad 70% ankietowanych deklaruje wolę wymiany swoich haseł do systemów komputerowych za tabliczkę czekolady[3].

Spory dotyczące kategoryzacji edytuj

Dwie ostatnie grupy błędów są przedmiotem trwających debat. Część specjalistów uważa, że winą za nieprawidłowe konfigurowanie i używanie oprogramowania nie można obarczać autora systemu, i w związku z tym nie powinny być rozpatrywane jako techniczne problemy zabezpieczeń. Inny pogląd mówi jednak, że zgodnie z zasadą minimalnego zaskakiwania (ang. principle of least astonishment(inne języki)), jeśli program sprzyja popełnianiu błędów przez użytkownika lub administratora na skutek oferowania nieintuicyjnej funkcjonalności, jest to usterka w samym oprogramowaniu[4].

Projektowanie z myślą o bezpieczeństwie edytuj

Istnieją dwa podstawowe nurty w walce z zagrożeniami bezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest możliwie skuteczne zapobieganie powstawaniu takich usterek. Chociaż wyeliminowanie błędów zabezpieczeń w skomplikowanych systemach teleinformatycznych jest w praktyce niemożliwe (lub przynajmniej nieekonomiczne), zaproponowano szereg metod, które pozwalają na zredukowanie ryzyka pomyłek przy tworzeniu oprogramowania.

Opracowane zostało wiele międzynarodowych standardów opisujących metody oceny bezpieczeństwa architektury systemów teleinformatycznych. Przykładem są normy Common Criteria ISO/IEC 15408[5], ITSEC czy FIPS, częściowo wywodzące się z dokumentu TCSEC opracowanego przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Poniżej znajduje się omówienie kluczowych zagadnień, które zwykle rozpatrywane są przy takich ewaluacjach.

Odpowiednia budowa protokołów i interfejsów edytuj

W odróżnieniu od drobnych błędów programistycznych, wybór nieprawidłowej i podatnej na ataki architektury rozwiązania często jest problemem, którego skorygowanie okazuje się niezwykle czasochłonne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Co więcej, w niektórych przypadkach, na przykład przy nieprawidłowej interpretacji zagrożeń związanych z architekturami klient-serwer, skorygowanie problemu może być po prostu niemożliwe. Typowym przykładem są współczesne kłopoty ze spamem, które w dużej mierze wynikają z historycznej, przyjętej w 1982 roku budowy protokołu SMTP. Ze względu na popularność i znaczenie tego protokołu, znacząca modyfikacja SMTP jest dziś w praktyce niewykonalna.

Podobne zasady dotyczą interfejsów użytkownika – gdy zaprojektowane są w nieintuicyjny i niekonsekwentny sposób, sprzyjają popełnianiu błędów przez operatora. Późniejsze skorygowanie tych błędów może być bardzo trudne.

W związku z tym, zrozumienie i analiza zagrożeń na etapie projektowania platformy są zwykle wymieniane jako kluczowy element budowy bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych[6][7]. W praktyce problem ten jest często zaniedbywany.

Wybór metod programistycznych edytuj

 
Schemat automatu skończonego, jednej z metod budowania weryfikowalnego kodu

Na skutek zmęczenia lub pośpiechu, nawet najlepiej wyszkoleni i doświadczeni programiści mogą popełniać rudymentarne, oczywiste dla innych błędy. Świadczy o tym choćby odnalezienie wielu podatności w tworzonych przez ekspertów programach OpenSSL[8] czy OpenSSH[9]. Pewne sposoby tworzenia aplikacji, przez swoją złożoność lub brak wsparcia dla dodatkowej kontroli kodu, naturalnie sprzyjają pomyłkom tego typu.

Aby zapobiegać temu zjawisku, stworzono języki, które w odróżnieniu np. od C++ lub Javy wymagają od programistów przestrzegania ścisłego rygoru pracy, zmierzającego do wyeliminowania ryzykownych struktur programistycznych. Przykładem takiego języka jest Ada. Postuluje się także liczne bezpieczne metody programistyczne oraz stosowanie niewielkich, przejrzystych i łatwych do weryfikacji bloków funkcjonalnych pracujących jako możliwie niezależne automaty skończone.

Metody te wymagają dodatkowego przeszkolenia programistów i podnoszą koszty oraz czasochłonność wdrożeń, przez co ich zastosowanie komercyjne jest znikome.

Testowanie jakości aplikacji edytuj

Procesy zapewniania jakości mogą i niemal zawsze powinny uwzględniać także weryfikację bezpieczeństwa zaimplementowanych rozwiązań technologicznych. Podstawowe metody prowadzenia takich analiz są omówione poniżej.

Przegląd kodu źródłowego edytuj

Przegląd kodu źródłowego to procedura polegająca na inspekcji kodu w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych konstrukcji lub oczywistych pomyłek. Może być przeprowadzona ręcznie przez doświadczonego specjalistę, lub dokonana ze wsparciem narzędzi automatycznych (Flawfinder, Splint(inne języki), Cqual i inne). Często stosowaną nazwą tego drugiego wariantu jest statyczna analiza kodu. W obu przypadkach, zaletą jest wysoka skuteczność, wadą natomiast pozostaje wysoki koszt zatrudnienia eksperta oraz czasochłonność procesu.

Testy typu czarna skrzynka edytuj

Termin ten opisuje badania zachowania programu binarnego lub platformy, bez dodatkowej wiedzy o sposobie wewnętrznej konstrukcji programu. Może być przeprowadzona ręcznie, często przy wykorzystaniu debuggerów lub – w pewnych sytuacjach – za pomocą specjalizowanych skanerów zabezpieczeń (Nmap, Nessus(inne języki), WebInspect itp.). Zaletą jest możliwość zlecenia takich badań osobie trzeciej bez konieczności przekazania jej kodu źródłowego. Wadą jest trudność w diagnozowaniu subtelnych problemów implementacyjnych.

Testy siłowe edytuj

Osobny artykuł: Fuzz testing.

To działania przeprowadzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanego losowego testowania (ang. fuzzing). Polegają na generacji przypadkowych danych wejściowych i obserwowaniu zachowania programu. Zaletą jest pełna automatyzacja procesu i możliwość ujawnienia bardzo złożonych błędów, np. wynikających z interakcji z systemem operacyjnym. Ich wadą jest niekompatybilność z bardziej skomplikowanymi protokołami komunikacyjnymi (co może prowadzić do odrzucenia wszelkich losowo wygenerowanych sekwencji na bardzo wczesnym etapie obróbki danych przez program).

Najlepsze efekty daje zwykle połączenie kilku spośród tych metod.

Formalne dowodzenie poprawności edytuj

Dającą potencjalnie największe możliwości, ale współcześnie wciąż nieosiągalną metodą weryfikacji bezpieczeństwa programów jest formalne dowodzenie ich poprawności[10]. W teorii przy szczegółowym opisie oczekiwanego zachowania aplikacji lub platformy oraz danym algorytmie jej działania istnieje potencjalna możliwość wykorzystania systemów automatycznego dowodzenia twierdzeń do zbadania, czy napisany kod spełnia oczekiwania autora.

Temat ten jest obszarem intensywnych prac badawczych, powstały też pewne rozwiązania, których poprawność udowodniono matematycznie. Do przykładów zaliczyć można proste mikrojądro systemu Coyotos, czy Extremely Reliable Operating System(inne języki). W praktyce jednak, ze względu na stopień skomplikowania typowych programów komercyjnych i zakres ich interakcji z komponentami zewnętrznymi, trudność sformalizowania specyfikacji oprogramowania oraz problem stopu, poza szczególnymi przypadkami takie metody są nieefektywne.

Zarządzanie bezpieczeństwem edytuj

Drugą strategią zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jest budowanie ich w sposób, który ogranicza ewentualne problemy wynikające z naruszenia zabezpieczeń lub niepożądanej aktywności uprawnionego użytkownika. Takie podejście staje się szczególnie istotne w przypadku utrzymywania dużej infrastruktury o zastosowaniu komercyjnych, na przykład w firmach i organizacjach rządowych. Celem zarządzania bezpieczeństwem jest tam zminimalizowanie potencjalnych strat i umożliwienie szybkiej i sprawnej identyfikacji problemów.

Istnieje wiele standardów dotyczących tego procesu. Jednym z bardziej popularnych i szczegółowych przykładów jest dwuczęściowa brytyjska norma BS 7799, Information technology – Code of practice for information security management oraz Information Security Management Systems – Specification with guidance for use. Norma ta została później zaadaptowana przez ISO jako ISO/IEC 17799:2003 oraz ISO/IEC 27001:2005. Polskimi odpowiednikami są PN-ISO/IEC 17799:2007 oraz PN-ISO/IEC 27001:2007.

Poniżej znajduje się omówienie podstawowych zagadnień technicznych poruszanych przy zarządzaniu bezpieczeństwem.

Ograniczanie interakcji edytuj

 
Zapora sieciowa ogranicza dostęp do usług sieciowych

Jednym z ważniejszych narzędzi w zarządzaniu bezpieczeństwem jest ograniczanie do niezbędnego minimum zakresu możliwej interakcji między użytkownikami i systemami, oraz pomiędzy poszczególnymi komponentami platformy. Istnieją dwa argumenty przemawiające za taką praktyką: pierwszy mówi, że im mniejsza jest objętość kodu, z którą użytkownik lub inny system może bezpośrednio oddziaływać, tym statystycznie mniej błędów programistycznych może zostać wykorzystane. Drugi wskazuje, że gdy dojdzie do przełamania zabezpieczeń jednego z komponentów systemu, ogranicza to zbiór systemów, które mogłyby bezpośrednio paść ofiarą dalszych ataków, więc muszą stać się przedmiotem kosztownej i czasochłonnej analizy.

Czterema podstawowymi metodami ograniczenia zakresu interakcji są:

 1. dobrane do zastosowania, minimalistyczne projektowanie protokołów, unikanie łączenia diametralnie różnych funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania;
 2. separacja komponentów logicznych platformy tak, by zdobycie uprawnień administratora na jednym komputerze nie oznaczało całkowitej utraty kontroli nad systemami;
 3. wyłączanie zbędnych usług sieciowych na platformach;
 4. stosowanie zapór sieciowych do segmentacji sieci.

Ograniczanie uprawnień edytuj

Inną istotną zasadą jest ograniczanie uprawnień nadawanych użytkownikom i innym systemom do najniższego, uzasadnionego realizowanymi celami poziomu, oraz taki podział kompetencji, by sfinalizowanie istotnych procesów biznesowych (na przykład: zarejestrowanie nowego dostawcy towaru, wprowadzenie faktury, czy autoryzowanie przelewu) wymagało współpracy kilku osób. Cel ten można osiągnąć między innymi za pomocą mechanizmów ACL.

Taka architektura redukuje ryzyko celowych nadużyć, zmniejsza szkody spowodowane przez naruszenie bezpieczeństwa pojedynczego konta lub systemu i wymaga spisku ze strony kilku pracowników w przypadku woli działania na szkodę operatora systemu, co jest zdecydowanie mniej prawdopodobne, niż indywidualne próby nadużyć.

Rozliczalność i nadzór operacyjny edytuj

Odpowiedni poziom rozliczalności i logowania działań użytkowników, a także monitorowanie tworzonych rejestrów pracy i wykrywanie innych nieprawidłowości (program antywirusowy, IDS, i tym podobnych) jest kluczowym elementem nadzorowania bezpieczeństwa. Pozwalana on na reagowanie na problemy, zanim włamywacz zdecyduje się na ujawnienie swojej obecności (np. przez skasowanie danych lub podmianę strony) oraz zanim atak doprowadzi do destabilizacji systemu lub innych zauważalnych symptomów zewnętrznych.

Powiązanym zagadnieniem jest audyt wewnętrzny.

Stan faktyczny edytuj

Zgodnie ze sformułowaniem jednego z czołowych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa IT, Bruce Schneiera, bezpieczeństwo to proces, nie produkt[11]. Zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prostym zadaniem i wymaga ciągłych nakładów pracy, planowania, oraz edukacji użytkowników, co nie w każdym środowisku jest wykonalne. Co więcej, w wielu sytuacjach bezpieczeństwo nie jest postrzegane jako priorytet – specjaliści, w tym także Schneier, często przytaczają osławione twierdzenie o tańczących świnkach:

Musząc wybrać między obejrzeniem tańczących świnek a bezpieczeństwem, użytkownicy za każdym razem zdecydują się na świnki.

Edward Felten, Gary McGraw, Securing Java[12]

Zasada ta może wydawać się humorystyczna, ale została w pewnym stopniu zweryfikowana empirycznie – w jednym ze studiów, użytkownicy byli bardziej skłonni zaufać „uroczej” stronie prezentującej animację z tańczącymi zwierzętami niż wielu innym witrynom spreparowanym przez badaczy[13].

Z tych powodów, mimo znaczącej wiedzy, którą zgromadzono w ostatnich dziesięcioleciach na temat teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego, liczba stwierdzanych poważnych problemów każdego roku wzrasta, i staje się coraz poważniejszym problemem dla użytkowników komputerów, wymagając nieustannej aktualizacji oprogramowania i szczególnej ostrożności przy korzystaniu z Internetu.

Według badań magazynu InformationWeek(inne języki) oraz firmy konsultingowej Accenture, w 2006 blisko 57% firm doświadczyło problemów z wirusami komputerowymi, 34% z robakami, 18% padło ofiarą ataków DoS, 9% doświadczyło włamań sieciowych, a 8% padło ofiarą kradzieży tożsamości[14]. Dzieje się tak mimo wydatków na bezpieczeństwo sięgających 10% całkowitego budżetu IT.

Z podobnymi problemami spotykają się użytkownicy indywidualni, których komputery są masowo wykorzystywane jako zombie do ataków DDoS, wysyłania spamu, i innej niepożądanej aktywności. Poważnym problemem staje się też podszywanie się (ang. phishing) – forma inżynierii społecznej wykorzystująca naiwność użytkowników i brak pełnego zrozumienia technologii, by podstępem uzyskać potencjalnie wartościowe dane, takie jak numery kart kredytowych czy inne dane identyfikacyjne (patrz ilustracja).

Dodatkowy niepokój budzi fakt, że w ostatnich latach celem ataków stają się także coraz bardziej zaawansowane technologicznie telefony komórkowe, konsole gier wideo, systemy obsługujące infrastrukturę telekomunikacyjną, i inne platformy, które dotychczas nie były postrzegane jako źródła zagrożeń.

Kontrowersje wokół produktów edytuj

Ponieważ wielu użytkowników obawia się o bezpieczeństwo swoich danych i prywatność podczas korzystania z Internetu, bezpieczeństwo stało się argumentem marketingowym, często przywoływanym przez producentów oprogramowania komercyjnego, a także przedmiotem wielu analiz porównawczych. Takie postępowanie rodzi jednak wiele kontrowersji, a dotychczasowe obietnice producentów nie przekładają się na zauważalną redukcję liczby obserwowanych włamań, mimo że ok. 90% użytkowników komputerów używa oprogramowania mającego chronić przed atakami[15].

Najbardziej kontrowersyjne debaty związane z praktykami dostawców oprogramowania opisano poniżej.

Pomiar bezpieczeństwa edytuj

Termin „pomiar bezpieczeństwa” wywołuje wiele dyskusji ze względu na brak jednoznacznej definicji pojęcia „bezpieczeństwo”, co z kolei jest źródłem sporów dotyczących metodologii pomiarowych. Krzysztof Liderman z WAT proponuje następującą definicję[16]:

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oznacza poziom uzasadnionego (np. analizą ryzyka) zaufania, że potencjalne straty wynikające z niepożądanego (przypadkowego lub świadomego) ujawnienia, modyfikacji, zniszczenia lub uniemożliwienia przetwarzania informacji przechowywanej i przesyłanej za pomocą systemów teleinformatycznych nie zostaną poniesione

Przykładem działań mających na celu ocenę stanu ochrony teleinformatycznej jest audyt informatyczny.

Pomiar wagi błędów w systemach edytuj

Nie ma pośród ekspertów konsensusu, jak porównywać poziom bezpieczeństwa dwóch aplikacji lub systemów. To prowadzi do stosowania wielu kontrowersyjnych miar, często podporządkowanych tezie, którą próbuje udowodnić autor. Szczególne wątpliwości budzą porównania opierające się na zliczaniu błędów bez uwzględnienia ich faktycznej wagi i ryzyka, które się z nim wiąże; a także zliczanie wyłącznie błędów potwierdzonych i poprawionych przez producenta w sytuacji, gdy różni producenci mają odmienne kryteria grupowania problemów, i inne zasady powiadamiania o problemach, które wykryli i poprawili we własnym zakresie. Przykładem takiego kontrowersyjnego porównania była sponsorowana przez firmę Microsoft analiza, która wykazała, że Linux jest bardziej podatny na ataki niż Windows[17].

W celu ujednolicenia metodyki pomiaru wagi błędów stworzono CVSS (Common Vulnerability Scoring System)[18], który jest wzorem pozwalającym na wyliczenie bezwzględnej wagi błędu na podstawie jego cech systematycznych. Na końcową wagę CVSS mają wpływ trzy wartości pośrednie:

 1. Miara podstawowa (Base CVSS) wynikająca z tych cech błędu, które wspólnych dla wszystkich podatnych implementacji i niezmiennych w czasie (np. możliwość zdalnego wykorzystania błędu, brak konieczności uwierzytelnienia).
 2. Miara zmienna w czasie (Temporal CVSS) biorąca pod uwagę czynniki powstające po publikacji informacji o błędzie – np. początkowy brak exploita i późniejsze jego pojawienie się.
 3. Miara środowiskowa (Environmental CVSS) uwzględniająca lokalną specyfikę w konkretnym systemie teleinformatycznym. Miara ta jest ustalana indywidualnie przez każdą organizację.

CVSS jest stosowany m.in. w katalogach błędów (CVE) oraz przez producentów komercyjnych skanerów podatności (np. Qualys(inne języki)).

Niezrozumiała terminologia edytuj

Innym problemem sygnalizowanym przez ekspertów jest celowe stosowanie przez dostawców usług i oprogramowania niejasnego lub mylącego nazewnictwa. Wiele reklam banków i sklepów internetowych sugeruje, że dane użytkowników pozostają bezpieczne ze względu na wykorzystanie do komunikacji z klientem technologii kryptograficznych, takich jak SSL. W praktyce technologie te zapobiegają tylko bardzo wąskiej grupie problemów i nie świadczą w żaden sposób o tym, że relatywnie trudniej będzie osobie postronnej przełamać zabezpieczenia witryny by – na przykład – uzyskać kopię bazy z danymi osobowymi lub numerami kart kredytowych.

Nawet w przypadku, gdy opracowana przez specjalistów terminologia używana jest prawidłowo, często okazuje się ona zbyt skomplikowana: ikona zamkniętej kłódki, zaprojektowana jako intuicyjny komunikat dla użytkownika i wyświetlana przez niemal wszystkie przeglądarki internetowe, została z powodzeniem zaadaptowana przez cyberprzestępców do mamienia ofiar[19].

Zrzekanie się odpowiedzialności edytuj

Kolejną praktyką budzącą znaczne kontrowersje jest zrzekanie się przez niemal wszystkich producentów oprogramowania jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty spowodowane przez błędy zabezpieczeń, wliczając w to przypadki celowych zaniedbań ze strony autora. Niektórzy specjaliści, ze Schneierem na czele, argumentują, że jedynym sposobem podniesienia jakości oprogramowania jest wprowadzenie ustawowej odpowiedzialności na wzór regulacji w przemyśle samochodowym[20], gdzie producent ponosi niezbywalną odpowiedzialność cywilną i karną za nieprawidłowości, którym mógł zapobiec.

Tryb informowania o błędach edytuj

Tematem, który często dzieli dostawców oraz badaczy zabezpieczeń jest sposób, w jaki opinia publiczna powinna być informowana o błędach. Dostawcy zamkniętego oprogramowania zwykle uważają, że informacje takie powinny być publikowane z opóźnieniem i w ograniczonej formie, lub też nie publikowane wcale; wielu badaczy uważa natomiast, że użytkownicy mają prawo wiedzieć o problemach tak szybko, jak to możliwe, i że tylko taki sposób postępowania wymusza odpowiednią reakcję na producentach[21]. Spory tego typu czasem kierowane są na drogę sądową. Zagadnienie to omówione jest szczegółowo w artykule pełna otwartość.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Puchalski, R, "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych", Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2020, 2(47), 160-167
 2. A General Framework for Formal Notions of „Secure” Systems – B. Pfitzmann, M. Waidner, Hildesheimer Informatik-Berichte.
 3. Passwords revealed by sweet deal – BBC News.
 4. Applying the Rule of Least Surprise – The Art of Unix Programming, Eric S. Raymond.
 5. ISO.org Freely Available Standards (zawiera także ISO/IEC 15408).
 6. Ross J. Anderson: Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, ISBN 0-471-38922-6.
 7. Bruce Schneier: Secrets & Lies: Digital Security in a Networked World, ISBN 0-471-25311-1.
 8. OpenSSL Vulnerabiltiies – OpenSSL.com.
 9. OpenSSH Security – OpenSSH.com.
 10. Application of Lightweight Formal Methods to Software Security – D. Gilliam, J. Powell, M. Bishop, Proceedings of the 14th IEEE International Workshop on Enabling Technologies.
 11. Crypto-Gram Newsletter #5 – Bruce Schneier.
 12. Edward Felten, Gary McGraw: Securing Java, ISBN 0-471-31952-X.
 13. Why Phishing Works – R. Dhamija, J. D. Tygar, M. Hearsto, Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2006).
 14. Business Technology Professionals (...) Appear Naive in Face of Increased Number and Complexity of Attacks, Global Survey Finds – Insurance-Canada.ca.
 15. Survey Finds Consumers Balk at Updating Malware Protection – TechNewsWorld.
 16. Krzysztof Liderman: O pomiarach bezpieczeństwa teleinformatycznego. WAT.
 17. Controversial Report Finds Windows More Secure than Linux – InformationWeek.
 18. FiRST CVSS – Forum of Incident Response and Security Teams.
 19. Phishing: Cute Name, Ugly Consequences – University of Texas.
 20. Liabilities and Software Vulnerabilities – Schneier on Security.
 21. Full Disclosure of Security Vulnerabilities a 'Damned Good Idea', www2.csoonline.com [zarchiwizowane z adresu 2008-03-24]. – Bruce Schneier, CSO Magazine.

Linki zewnętrzne edytuj