Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii – unikatowa na skalę światową seria wydawnicza utworzona w 1952 roku w ramach Państwowego Wydawnictwa Naukowego mająca na celu udostępnienie polskiemu czytelnikowi klasycznej literatury filozoficznej – zarówno z dziedziny filozofii powszechnej, jak również filozofii polskiej.

W latach Polski Ludowej seria była hojnie dotowana przez ówczesne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – corocznie pojawiało się kilka nowych tomów, których nakłady osiągały liczbę kilku tysięcy, przy częstych dodrukach. Biorąc pod uwagę dobór tytułów, jakie pojawiły się w pierwszej kolejności w ramach serii, trzeba zauważyć próby otwarcia na tradycję Oświecenia (zwłaszcza francuskiego i niemieckiego), historycznie praktycznie nieobecnej w polskiej kulturze duchowej.

Tomy wydaneEdytuj

 1. Étienne de Condillac, Logika, (1952);
 2. Morelly, Kodeks natury, (1953);
 3. Julien Offray de La Mettrie, Człowiek maszyna, (1953);
 4. Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, (1953);
 5. Ludwig Feuerbach, Wykłady o istocie religii, (1953);
 6. Thomas Hobbes, Lewiatan, (1954);
 7. Jean le Rond d’Alembert, Wstęp do Encyklopedii, (1954);
 8. Stanisław Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, (1954);
 9. Baruch Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, (1954);
 10. John Herschel, Wstęp do badań przyrodniczych, (1955);
 11. Hugo Kołłątaj, Porządek fizyczno-moralny, (1955);
 12. David Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, (1955);
 13. Jan Meslier, Testament, (1955);
 14. Francis Bacon, Novum Organum, (1955);
 15. John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, (1955);
 16. Edward Dembowski, Pisma, (1955);
 17. Gottfried Wilhelm Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, (1955);
 18. Johann Gottlieb Fichte, Powołanie człowieka, (1956);
 19. Platon, Sofista, Polityk, (1956);
 20. Sebastian Petrycy, Pisma wybrane, (1956);
 21. Michaił Łomonosow, Pisma filozoficzne, (1956);
 22. George Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, (1956);
 23. Wissarion Bieliński, Pisma filozoficzne, (1956);
 24. Nikołaj Czernyszewski, Zasada antropologiczna w filozofii, (1956);
 25. Arystoteles, Etyka nikomachejska, (1956);
 26. Jean-Jacques Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, (1956);
 27. Gabriel Bonnot de Mably, Pisma wybrane, (1956);
 28. Voltaire, Elementy filozofii Newtona, (1956);
 29. Thomas Hobbes, Elementy filozofii, (1956);
 30. Antoine-Nicolas Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, (1957);
 31. Platon, Eutydem, (1957);
 32. Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, 2 tomy (1957);
 33. Bernard Mandeville, Bajka o pszczołach, (1957);
 34. Paul d'Holbach, System przyrody, czyli świata fizycznego i moralnego, (1957);
 35. Jan Crell, O wolności sumienia, (1957);
 36. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, (1957);
 37. Jeremy Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, (1958);
 38. Étienne de Condillac, Traktat o wrażeniach zmysłowych, (1958);
 39. Antoine Arnauld i Pierre Nicole, Logika, czyli sztuka myślenia, (1958);
 40. Mikołaj Dobrolubow, Pisma filozoficzne, (1958);
 41. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i Odpowiedziami autora oraz Rozmową z Burmanem, (1958);
 42. Marek Aureliusz, Rozmyślania, (1958);
 43. Kartezjusz, Namiętności duszy, (1958);
 44. Jan Śniadecki, Pisma filozoficzne, (1958);
 45. Kartezjusz, Prawidła kierowania umysłem, (1958);
 46. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, 2 tomy (1958);
 47. Jan Ludwik Wolzogen, Uwagi do Medytacji metafizycznych Rene Descartes'a, (1959);
 48. Francis Bacon, Eseje, (1959);
 49. Ludwig Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, (1959);
 50. Henryk Kamieński, Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa, (1959);
 51. John Stuart Mill, Utylitaryzm oraz O wolności, (1959);
 52. Plotyn, Enneady, (1959);
 53. Stanisław Staszic, Ród ludzki, (1959);
 54. Helwecjusz, O umyśle, (1959);
 55. Gerrard Winstanley, Program ustroju wolności, czyli prawowita zwierzchność przywrócona z dodaniem innych pism mniejszych (1959);
 56. Andrzej Wiszowaty, O religii zgodnej z rozumem, (1960);
 57. Marcus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne, (1960);
 58. Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, (1960);
 59. Kartezjusz, Zasady filozofii, (1960);
 60. Jan Jonston, O stałości natury, (1960);
 61. Platon, Prawa, (1960);
 62. Nikołaj Czernyszewski, Pisma filozoficzne, (1961);
 63. Baruch Spinoza, Listy mężów uczonych do Benedykta de Spinozy oraz odpowiedzi autora wielce pomocne dla wyjaśnienia jego dzieł, (1961);
 64. Epiktet, Diatryby, Encheiridion, z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, (1961);
 65. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, (1961);
 66. Johann Gottfried Herder, Myśli o filozofii dziejów, 2 tomy (1962);
 67. John Stuart Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, 2 tomy (1962);
 68. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, (1962);
 69. David Hume, Dialogi o religii naturalnej, (1962);
 70. David Hume, Traktat o naturze ludzkiej, (1963);
 71. Teofrast, Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze z dodaniem Charakterów, (1963);
 72. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia ducha, tom 1 (1963), tom 2 (1965);
 73. Immanuel Kant, Krytyka władzy sądzenia, (1964);
 74. Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki, (1964);
 75. Pierre Gassendi, Logika, (1964);
 76. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady o estetyce, tom 1 (1964), tom 2 (1966), tom 3 (1967);
 77. Aleksander Hercen, Pisma filozoficzne, tom 1 (1965), tom 2 (1965);
 78. Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, (1965);
 79. Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim, Przedmowa do "Narcyza", List o widowiskach, List o Opatrzności, Listy moralne, List do arcybiskupa de Beaumont, Listy do Malesherbes'a, (1966);
 80. Giambattista Vico, Nauka nowa, (1966);
 81. Bernard Bolzano, Paradoksy nieskończoności, (1966);
 82. Ksenofont, Pisma sokratyczne: Obrona Sokratesa, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta, (1966);
 83. Edmund Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, (1967);
 84. Karol Libelt, Samowładztwo rozumu, Objawy filozofii słowiańskiej, O miłości ojczyzny, System umnictwa, O panteizmie w filozofii, (1967);
 85. Al-Farabi, Państwo doskonałe, Polityka, (1967);
 86. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Nauka logiki, tom 1 (1967), tom 2 (1968);
 87. Edmund Burke, Dociekania filozoficzne, O pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, (1968);
 88. Arystoteles, Fizyka, (1968);
 89. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, (1968);
 90. Søren Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć (1968);
 91. Gottfried Wilhelm Leibniz, Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne, (1969);
 92. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Zasady filozofii prawa, (1969);
 93. Baruch Spinoza, Pisma wczesne, (1969);
 94. Piotr Hiszpan, Traktaty logiczne, (1969);
 95. Richard Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, (1969);
 96. Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, (1970);
 97. Mateusz z Krakowa, O praktykach Kurii Rzymskiej, (1970);
 98. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, (1970);
 99. René Descartes, Rozprawa o metodzie, (1970);
 100. Jakiej filozofii Polacy potrzebują?, (1970);
 101. Wilhelm Ockham, Suma logiczna, (1971);
 102. Bertrand Russell, Mój rozwój filozoficzny, (1971);
 103. Arystoteles, Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne, (1971);
 104. Immanuel Kant, Krytyka rozumu praktycznego, (1972);
 105. Arystoteles, O duszy, (1972);
 106. Hugo Kołłątaj, Rozbiór krytyczny zasad historii początkowej wszystkich ludów, (1972);
 107. Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, (1972);
 108. August Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842, (1972);
 109. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, (1973);
 110. August Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, (1973);
 111. Pseudo-Platon, Alkibiades I i inne dialogi oraz Definicje, (1973);
 112. Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, (1973);
 113. Awicenna, Księga wiedzy, (1974);
 114. Edmund Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Księga druga, (1974);
 115. Bronisław Trentowski, Stosunek filozofii do cybernetyki oraz Wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845, (1974);
 116. Arystoteles, Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, (1975);
 117. David Hume, Badania dotyczące zasad moralności, (1975);
 118. Thomas Reid, Rozważania o władzach poznawczych człowieka, (1975);
 119. Arystoteles, O ruchu zwierząt, O poruszaniu się przestrzennym zwierząt, (1975);
 120. Michał Wiszniewski, Bacona metoda tłumaczenia natury i inne pisma filozoficzne, (1976);
 121. Søren Kierkegaard, Albo-albo (1976);
 122. Plutarch, Moralia, (1977);
 123. Arystoteles, Etyka wielka, Etyka eudemejska, (1977);
 124. Arystoteles, O częściach zwierząt, (1977);
 125. Gottlob Frege, Pisma semantyczne, (1977);
 126. David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, (1977);
 127. Arystoteles, Pisma różne, (1978);
 128. Arystoteles, Topiki, O dowodach sofistycznych, (1978);
 129. Bronisław Trentowski, Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze, (1978);
 130. Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, (1979);
 131. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, System idealizmu transcendentalnego. O historii nowszej filozofii, (1979);
 132. Fryderyk Engels, Dialektyka przyrody, (1979);
 133. Paul d'Holbach, Etokracja, czyli rząd oparty na moralności, (1979);
 134. Edward Abramowski, Metafizyka doświadczalna i inne pisma, (1980);
 135. Arystoteles, O niebie, (1980);
 136. Max Scheler, Istota i formy sympatii, (1980);
 137. Arystoteles, Zagadnienia przyrodnicze, (1980);
 138. George Edward Moore, Etyka, (1980);
 139. Pietro Pomponazzi, O nieśmiertelności duszy, (1980);
 140. György Lukács, Młody Hegel, (1980);
 141. Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu, (1981);
 142. György Lukács, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. T. I, (1982);
 143. Wilhelm Dilthey, Pisma estetyczne, (1982);
 144. Arystoteles, Meteorologika. O świecie, (1982);
 145. Edmund Husserl, Medytacje kartezjańskie, (1982);
 146. Arystoteles, Zoologia, (1982);
 147. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Filozofia sztuki, (1983);
 148. Arystoteles, Metafizyka, (1983);
 149. György Lukács, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. T. II/1 i II/2, (1984);
 150. György Lukács, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. T. III, (1985);
 151. Pseudo-Platon, Zimorodek i inne dialogi, (1985);
 152. Klasyczna joga indyjska, (1986);
 153. Platon, Timajos. Kritias albo Atlantyk, (1986);
 154. Max Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, (1987);
 155. Platon, Listy, (1987);
 156. Wilhelm Dilthey, O istocie filozofii, (1987);
 157. Ludwig Feuerbach, Wybór pism. T. I i II, (1988) (T.II w wykazach serii oznaczany jako nr 158)
 158. Arystoteles, Zachęta do filozofii, (1988); (w wykazach serii oznaczany także jako nr 158)
 159. Plutarch, Moralia II, (1988);
 160. Jan Duns Szkot, Traktat o pierwszej zasadzie, (1988);
 161. Arystoteles, Retoryka, Poetyka, (1988);
 162. Franz Brentano, O źródle poznania moralnego, (1988);
 163. Søren Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, (1988);
 164. Adam Smith, Teoria uczuć moralnych, (1989);
 165. Edmund Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, (1989);
 166. René Descartes, Człowiek. Opis ciała ludzkiego, (1989);
 167. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, (1990);
 168. Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, (1990);
 169. Boecjusz z Dacji, O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa i inne pisma, (1990);
 170. Edmund Husserl, Idea fenomenologii, (1990);
 171. Ibn Arabi, Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca, (1990);
 172. Al-Ghazali, Nisza świateł, (1990);
 173. Platon, Gorgiasz. Menon, (1991)
 174. Antonio Gramsci, Zeszyty filozoficzne, (1991);
 175. Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, (1992)
 176. John Locke, Dwa traktaty o rządzie, (1992);
 177. Platon, Faidros, (1993);
 178. Max Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, (1994);
 179. Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. T.1 (1994);
 180. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z historii filozofii. T. 1, (1994);
 181. Ibn Arabi, Traktat o miłości, (1995);
 182. René Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, (1995);
 183. Max Stirner, Jedyny i jego własność, (1995);
 184. Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. T.2 (1995);
 185. Platon, Protagoras, (1995);
 186. René Descartes, Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku, (1996);
 187. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z historii filozofii. T. 2, (1996);
 188. Johann Gottlieb Fichte, Teoria Wiedzy, tom 1 (1996);
 189. René Descartes, List do Voetiusa, (1998);
 190. Gottfried Wilhelm Leibniz, Korespondencja z Antoine'em Arnauldem, (1998);
 191. Franz Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, (1999);
 192. Edmund Husserl, Badania logiczne. T.2, cz.2, (1999);
 193. Edmund Husserl, Badania logiczne. T.2, cz.1, (2000);
 194. Gottfried Wilhelm Leibniz, Teodycea, (2001);
 195. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Filozofia objawienia. t.1, (2002);
 196. Arthur Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. T. 1, (2002);
 197. Wilhelm von Humboldt, O myśli i mowie, (2002);
 198. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z historii filozofii. T. 3, (2002);
 199. Apulejusz z Madaury, O Bogu Sokratesa i inne pisma, (2002);
 200. Asztawakragita: Tajemnice jogi poznania, (2005);
 201. Immanuel Kant, Metafizyka moralności, (2005);
 202. Edmund Husserl, Badania logiczne. T.1, (2006);
 203. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii religii. T. 1, (2006);
 204. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii religii. T. 2, (2007);
 205. Benjamin Constant, O religii, (2008);
 206. Ernst Mach, Analiza wrażeń i stosunek sfery fizycznej do psychicznej, (2010)
 207. Tomasz z Akwinu, Komentarz do "Księgi o przyczynach", (2010)
 208. Jakub Böhme, Sześć punktów teozoficznych, (2013)
 209. György Lukács, Młody Hegel O powiązaniach dialektyki z ekonomią, (2014)

Zobacz teżEdytuj