Bilans wodny – zestawienie obiegu wody w przyrodzie na poszczególnych obszarach (np. dorzecze, zlewisko itd.), z rozróżnieniem na przychody i rozchody (odpływy). Mierzy się go, biorąc pod uwagę ilość opadów na danym terenie, odpływ powierzchniowy i podziemny z danego terenu, parowanie.

Do obliczania bilansu wodnego stosuje się "Równanie bilansu wodnego Pencka-Oppokowa"

P=H+E+ΔR

gdzie

P – opady;

H – odpływ (podziemny, powierzchniowy);

E – parowanie;

ΔR – zmiana retencji (retencja powierzchniowa, podziemna)

Równanie to wyznacza się dla określonego obszaru (zlewni, dorzecza) dla roku hydrologicznego.

Bilans wodny lądowej fazy cyklu hydrologicznego PK-EK-HK=∆RK

PK - całkowity opad atmosferyczny na obszary lądów

EK – całkowite parowanie z powierzchni lądów

HK – całkowity odpływ z lądów do oceanów

∆RK – zmiany retencji wody na lądach

Zobacz też edytuj