Biuro Polityczne KC KPZR

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (w skrócie Politbiuro) – organ Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, wybierany przez Komitet Centralny w celu kierowania pracą partii w okresie między obradami plenarnymi (plenami) Komitetu Centralnego. W jego skład wchodzili kierujący wyższymi partyjnymi i państwowymi organami ZSRR.

Biuro Polityczne KC WKP bolszewików w 1937 roku

Pierwsze Biuro Polityczne z Leninem na czele powstało na posiedzeniu Komitetu Centralnego Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (bolszewików) 10 (23) listopada 1917, w celu kierowania powstaniem zbrojnym. Jako organ stały zaczęło funkcjonować od VII zjazdu partii w 1919.

Liczebność Biura nie przewyższała 15 członków i 9 kandydatów. Na posiedzeniach Biura rozwiązywano najważniejsze polityczne, gospodarcze i wewnętrzne sprawy ZSRR. Większość spraw na posiedzenia przygotowywał Sekretariat KC KPZR. W celu wypracowania decyzji w oddzielnych sprawach przygotowywały je także specjalne komisje. Zgodnie z regulaminem KPZR(inne języki) przyjętym na XIX zjeździe partii w 1952 Biuro było przekształcone w Prezydium KC KPZR. XXIII zjazd partii w 1966 w postanowieniach o częściowych zmianach w regulaminie KPZR wrócił do nazwy Biura Politycznego KC KPZR jako pełniej wyrażającego charakter działania wyższego organu partii.

Bibliografia edytuj

  • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija t.20, str.215, wyd. 1975

Zobacz też edytuj