Coordination of Information on the Environment

(Przekierowano z CORINE)

CORINE, czyli Coordination of Information on the Environment - system informacji na temat przyrody nadzorowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA, czyli European Environmental Agency). Celami programu są:

  • realizacja polityki ekologicznej UE, która obejmuje ochronę bioróżnorodności we wszystkich wymiarach
  • określenie kierunku dotyczącego polityki ochrony przyrody, jej wdrażanie i pobudzanie różnych służb państwowych w tym wymiarze.

Siedzibą CORINE jest Bruksela.

CORINE stanowi podstawę dla systemu obszarów chronionych NATURA 2000 opartego na europejskiej sieci ekologicznej EECONET.

W Polsce program CORINE jest realizowany w trzech działach tematycznych:

  • CORINE land cover (gromadzi informacje dotyczące użytkowania ziemi)
  • CORINAIR (inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń)
  • CORINE biotopes (typowanie ostoi przyrodniczych, sporządzanie opisu bogactwa przyrodniczego)