Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym.

CEPIK 2.0 nie został ukończony[1].

Zadania CEPiK edytuj

Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest ochrona interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie).

CEPiK ma również zwiększyć efektywność pracy Policji, a także usprawnić pracę organów administracji publicznej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy[2]. Ma być również w pełni kompatybilny z rozwiązaniami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej.

Ewidencja pojazdów edytuj

W centralnej ewidencji pojazdów (CEP) są gromadzone następujące informacje i dane opisujące[3]:

 • pojazd
 • rejestrację pojazdu
 • właściciela (posiadacza pojazdu)
 • zdarzenia takie jak:
 • zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, w tym dane takie jak:
  • imię i nazwisko (lub nazwę firmy) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (lub adres siedziby)
  • nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę
  • nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
  • datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
  • datę rozwiązania umowy

Ewidencja kierowców edytuj

W centralnej ewidencji kierowców (CEK) są gromadzone następujące informacje i dane opisujące:

 • kierowcę
 • dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia
 • zdarzenia:
  • zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie
  • cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie
  • utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie
  • zakaz prowadzenia pojazdów
 • zakres i numer zaświadczenia ADR oraz okres, na jaki zostało ono wydane

Lista podmiotów wymieniających dane edytuj

Następujące podmioty są uprawnione do wymiany danych (pobierania i/lub zapisu) w systemie.

 • Policja CEP CEK
 • Inspekcja Transportu Drogowego CEP CEK
 • Żandarmeria Wojskowa CEP CEK
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych CEK
 • Straż Graniczna CEP CEK
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CEP CEK
 • Agencja Wywiadu CEP CEK
 • Komendant Służby Ochrony Państwa CEP CEK
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne CEP CEK
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego CEP CEK
 • Służba Wywiadu Wojskowego CEP CEK
 • sądy CEP CEK
 • prokuratura CEP CEK
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej CEP CEK
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny CEP
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych CEP
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych CEP
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami CEP CEK
 • straże gminne/miejskie CEP CEK
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych CEP CEK
 • komornicy sądowi CEP
 • administracyjne organy egzekucyjne CEP
 • organy podatkowe CEP
 • wojskowi komendanci uzupełnień CEP CEK
 • minister właściwy do spraw środowiska CEP
 • minister właściwy do spraw transportu CEP CEK
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych CEP CEK
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego CEP
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego CEK
 • marszałek województwa CEK
 • podmioty wydające karty, o których mowa w ustawie o tachografach CEK
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego CEP CEK
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny CEP
 • minister właściwy do spraw rodziny CEK
 • organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1993) CEK
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska CEP

Podmioty uprawnione do bezpłatnego dostępu do SI CEPiK są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz art. 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Od 2019 roku prawo dostępu do niektórych danych przez Internet ma również każdy obywatel posiadający profil zaufany i odpowiednie dane pojazdu[4]:

 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • data pierwszej rejestracji.

Podstawa prawna edytuj

Ewidencja została utworzona na podstawie art. 80a ust. 1 i 100a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym[5].

Przypisy edytuj

 1. Miażdżący raport NIK-u: system dla kierowców okazał się klapą
 2. CEPiK nie skłamie, ale prawdy też nie powie..., Blog autoDNA [dostęp 2016-03-01] (pol.).
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Jakie informacje zawiera CEPiK. [dostęp 2011-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (29 stycznia 2011)].
 4. Historia pojazdu.
 5. Dz.U. z 2022 r. poz. 988.

Linki zewnętrzne edytuj