Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, COBORU – państwowa osoba prawna działająca w formie agencji wykonawczej[1]. Pełni funkcje związane z nasiennictwem oraz prawną ochroną odmian roślin uprawnych.

Ma siedzibę w Słupi Wielkiej[2].

DyrektorEdytuj

Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak[3]

ZadaniaEdytuj

Do podstawowych zadań statutowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych należy:

 • prowadzenie krajowego rejestru odmian,
 • prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian,
 • tworzenie metodyk badania i oceny odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian z uwzględnieniem wytycznych Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
 • tworzenie metodyk badania i oceny wartości gospodarczej (WGO),
 • prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian,
 • wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych do badań urzędowych,
 • prowadzenie badań wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych i sadowniczych po ich wpisaniu do krajowego rejestru, w celu sporządzania list opisowych odmian,
 • koordynacja i realizacja porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • publikowanie Diariusza Centralnego Ośrodka,
 • publikowanie list odmian roślin rolniczych i warzywnych oraz roślin sadowniczych,
 • publikowanie list opisowych odmian oraz wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • publikowanie list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi,
 • współpraca z jednostkami rejestrowymi krajów członkowskich UE oraz ze Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
 • współpraca z organami Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w zakresie badań OWT odmian oraz w zakresie wdrażania postanowień Konwencji UPOV na obszarze RP,
 • notyfikacje do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE danych związanych z rejestracją odmian,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN),
 • współpraca z samorządami województw i samorządem rolniczym w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129) i ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213).

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2109)
 2. Kontakt. [w:] BIP [on-line]. COBORU. [dostęp 2022-01-19].
 3. Kierownictwo. [w:] BIP [on-line]. COBORU. [dostęp 2022-01-19].

Linki zewnętrzneEdytuj