Centralny Urząd Geodezji i Kartografii

Centralny Urząd Geodezji i Kartografii – jednostka organizacyjna rządu istniejąca w latach 1952–1985, powołana do planowania, wykonywania, koordynowania i kontrolowania robót geodezyjnych i kartograficznych.

Powołanie Urzędu edytuj

Na podstawie dekretu z 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej powołano Urząd, który podlegał Prezesowi Rady Ministrów[1].

Zakres działania Urzędu edytuj

Do zakresu działania Urzędu należało:

 • kierowanie podstawowymi robotami geodezyjnymi i ich wykonywanie, a w szczególności stworzenie nowoczesnej jednolitej osnowy geodezyjnej,
 • wykonywanie pomiarów dla obiektów o znaczeniu ogólnopaństwowym,
 • wykonywanie ogólnych, systematycznych pomiarów całości obszaru Państwa dla sporządzania mapy gospodarczej,
 • organizowanie i wykonywanie prac kartograficznych,
 • wydawnictwo map,
 • opracowanie zbiorczych planów robót geodezyjnych i kartograficznych w ramach narodowych planów gospodarczych,
 • inicjowanie badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii dla potrzeb gospodarki narodowej,
 • kierowanie działalnością podległych instytucji i przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych,
 • zatwierdzanie planów gospodarczych podległych przedsiębiorstwa i instytucji,
 • sprawy właściwego wykorzystania fachowych kadr geodezyjnych i kartograficznych,
 • opracowanie jednolitych norm technicznych dla robót geodezyjnych i kartograficznych,
 • nadzór techniczny nad robotami geodezyjnymi wykonywanymi przez resorty, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu technicznego robót i jednolitości metod,
 • dostarczanie prezydiom rad narodowych danych geodezyjnych w zakresie pomiarów podstawowych oraz zaopatrzenie władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw w wydawnictwa kartograficzne,
 • zatwierdzanie projektów wykonawczych sieci osnowy geodezyjnej oraz zmian w tych projektach,
 • ujednolicenie i rozdział sprzętu geodezyjnego,
 • współdziałanie z właściwymi ministrami i z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego w ustalaniu organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw, instytucji i zakładów geodezyjnych i kartograficznych im podległych,
 • współdziałanie z właściwymi ministrami i z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego w ustalaniu norm pracy i płac w geodezji i kartografii,
 • współdziałanie z właściwymi ministrami przy ustalaniu taryf opłat za czynności urzędowe w zakresie geodezji,
 • współdziałanie z właściwymi ministrami w sprawach programów nauczania w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • orzecznictwo techniczne w prawach geodezji i kartografii.

Organy Urzędu edytuj

Na czele Urzędu stał prezes mianowany przez Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezesów mianował i odwoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa Centralnego Urzędu.

Organami Urzędu były delegatury Urzędu dla m. st. Warszawa i m. Łodzi oraz w miarę potrzeby w siedzibach wojewódzkich rad narodowych.

Zakres działania Urzędu z 1956 r. edytuj

Na podstawie dekretu z 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej doprecyzowano regulacje dotyczące geodezji i kartografii[2].

Centralny Urząd został powołany do:

 • wykonywania robót kartograficznych oraz geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym, a w miarę potrzeby innych robót geodezyjnych,
 • koordynowanie, i kontrolowanie fachowej działalności państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Przekształcenie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej sprawy geodezji i kartografii podporządkowano Ministrowi Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, który wykonywał zadania poprzez Główny Urząd Geodezji i Kartografii[3].

Przypisy edytuj

 1. Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej. Dz.U. z 1952 r. nr 24, poz. 162.
 2. Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej Dz.U. z 1956 r. nr 25, poz. 115.
 3. Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej Dz.U. z 1985 r. nr 50, poz. 262.