Centralny Urząd Gospodarki Wodnej

urząd w PRL

Centralny Urząd Gospodarki Wodnej – centralna jednostka organizacyjna, organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów, działający w zakresie gospodarki wodnej. Urząd istniał w latach 1960–1972.

Utworzenie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministerstwa Żeglugi – ustanowiono nowy urząd[1].

Zakres działania urzędu edytuj

Zakres działania urzędu obejmował:

 • wykonywanie uprawnień zastrzeżonych w prawie wodnym naczelnym organom administracji państwowej;
 • uznawanie z porozumieniu z Ministrem Żeglugi wód śródlądowych za żeglowne i spławne oraz ustalenie granic terytorialnych między śródlądowymi drogami wodnymi a drogami morskimi;
 • ewidencjonowanie i bilansowanie wszelkich zasobów wód, ustalanie zasad racjonalnego gospodarowania tymi zasobami oraz normowanie poboru i zużycia wody;
 • opracowanie projektów przepisów o projektowaniu, budowie i utrzymaniu oraz eksploatacji wszelkich zakładów, budowli i urządzeń wodnych, mających istotny wpływ na gospodarkę wodną;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz w zakresie całokształtu gospodarki ściekowej;
 • opracowanie kompleksowych i perspektywicznych planów gospodarki wodnej, programów kompleksowych inwestycji wodnych oraz sprawowanie nadzoru na tymi inwestycjami;
 • realizację podstawowych inwestycji gospodarki wodnej;
 • sprawy zabudowy i utrzymania rzek żeglownych, spławnych, potoków górskich i sztucznych dróg wodnych oraz określonych przez Radę Ministrów innych cieków wodnych;
 • organizowanie i realizację współpracy z zagranicą w zakresie gospodarki wodnej;
 • sprawy ochrony przeciwpowodziowej;
 • sprawy obsługi hydrologicznej i meteorologicznej kraju.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej - zniesiono urząd. Sprawy należące dotychczas do urzędu przeszły do właściwości Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Żeglugi[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi. Dz.U. z 1960 r. nr 29, poz. 163
 2. Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 79