Centralny Zarząd Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej – mieści się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a.

DziałyEdytuj

Kierownictwo[1]Edytuj

 • gen. SW Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • płk Artur Dziadosz – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • płk Andrzej Leńczuk – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[2]
 • ppłk Krzysztof Stefanowski – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[3]

Biuro Dyrektora GeneralnegoEdytuj

Biuro Dyrektora Generalnego (wcześniej Biuro Prezydialne) odpowiedzialne jest za:

 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących więziennictwa
 • kontakty z krajowymi i międzynarodowymi organami Służby Więziennej
 • pozyskiwanie środków pomocowych
 • tworzenie projektów finansowanych dla środków pomocowych
 • prace nad przystosowaniem prawa o Służbie Więziennej do wymogów Unii Europejskiej
 • współpracę jednostek Służby Więziennej z instytucjami, organami i organizacjami pozarządowymi
 • obsługę prasową Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • obsługę sekretarską i administracyjną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jego zastępców
 • kadry (m.in. gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kierowanie rozwojem zawodowym personelu
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem personelu
 • za organizację świadczeń socjalnych
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków pracowników Służby Więziennej
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy
 • zbieranie i analiza informacji o przestępczości w pracowników
 • nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkami doskonalenia kadr oraz Zakładem Budżetowym Usług Wypoczynkowych CZSW
 • nadzorowanie zadań z zakresu medycyny pracy.

W 2010 r. do zakresu obowiązków biura weszły też zadania zlikwidowanego Biura Kadr i Szkoleń.

Biuro BudżetuEdytuj

Biuro Budżetu odpowiedzialne jest za:

 • planowanie i nadzór nad budżetem Służby Więziennej i Centralnego Zarządu
 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących działalności finansowej
 • nadzór finansowy i kontrola finansowo-gospodarcza
 • realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia
 • rachunkowość Centralnego Zarządu.

Biuro Ochrony i Spraw ObronnychEdytuj

Biuro prowadzi nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz kontroluje poziom realizacji zadań obronnych.

Biuro Kontroli i InspekcjiEdytuj

Biuro Kontroli i Inspekcji jest odpowiedzialne za:

 • inicjowanie, planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
 • nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki Służby Więziennej przepisów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków w sprawach osadzonych.

Biuro Kwatermistrzowsko-InwestycyjneEdytuj

Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne (wcześniej Biuro Kwatermistrzowskie) odpowiedzialne jest za:

 • planowanie zaopatrzenia w środki techniczne i obsługę gospodarczą
 • nadzór nad całokształtem działalności kwatermistrzowskiej jednostek organizacyjnych Służby.

Biuro Informacji i StatystykiEdytuj

Biuro Informacji i Statystyki CZSW jest odpowiedzialne za:

Biuro składa się z:

 • Zespołu Informacji
 • Zespołu Operatorów Bazy Danych.

Biuro PrawneEdytuj

Biuro Prawne jest odpowiedzialne za obsługę prawną Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz ochronę prawną Centralnego Zarządu.

Biuro PenitencjarneEdytuj

Biuro Penitencjarne odpowiedzialne jest za:

 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad stosowaniem środków i metod oddziaływania penitencjarnego
 • inicjowanie kierunków pracy penitencjarnej
 • administracyjne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
 • transportowanie osadzonych.

Biuro Służby ZdrowiaEdytuj

Zakres działania Biura Służby Zdrowia:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie:
 • zadania z zakresu medycyny pracy w stosunku do funkcjonariuszy i osadzonych
 • prowadzenie statystyki dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia
 • podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
 • współdziałanie z pozawięziennymi zakładami opieki zdrowotnej
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi
  • gospodarką lekami i sprzętem medycznym
  • orzecznictwem lekarskim wykonywanym w zakładach karnych i aresztach śledczych
  • działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów oraz kierowników aptek
  • postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych.

Biuro EmerytalneEdytuj

Biuro Emerytalne jest odpowiedzialne za:

 • ustalanie prawa do emerytury i wysokości świadczeń pieniężnych i innych świadczeń i ich wysokości (na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin)
 • dokonywanie wypłat emerytur
 • waloryzację wypłacanych świadczeń
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej
 • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego.

Wydział Informatyzacji i ŁącznościEdytuj

Do zadań Wydziału Informatyzacji i Łączności należy m.in.:

 • planowanie i projektowanie nowych rozwiązań w dziedzinie technik komputerowych oraz nadzór nad ich wdrażaniem
 • administrowanie siecią komputerową, serwerami usług komputerowych, bazami danych
 • dbanie o bezpieczeństwo sieci.

Zespół Ochrony Informacji NiejawnychEdytuj

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za:

 • realizację zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad ochroną i przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

Zespół do spraw Funduszy EuropejskichEdytuj

Zespół Służby Medycyny Pracy i BHPEdytuj

Zespół Audytu WewnętrznegoEdytuj

Wydział Przedsiębiorstw PrzywięziennychEdytuj

W zakres działalności Wydziału Przedsiębiorstw Przywięziennych (wcześniej Zespół ds. Przedsiębiorstw i Zatrudnienia) wchodzi:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej PopowoEdytuj

Ośrodek położony jest 60 km od Warszawy nad Narwią i Bugiem w miejscowości Popowo-Parcele (w gminie Somianka). Otoczony lasami Puszczy Białej. Dysponuje pokojami gościnnymi, salami seminaryjnymi i konferencyjnymi. Przebywający tam gości mogą skorzystać również z: siłowni, sauny, minigolfa, wypożyczalni rowerów, wypożyczalni łodzi i żaglówek, boiska do koszykówki i siatkówki, kawiarni i stołówki na 300 osób.

Ośrodek mieści się w neogotyckim pałacu z XIX w. Został on wybudowany przez Edmunda Skarżyńskiego na bazie dworu rodziny Popowskich herbu Pobóg. Wokół obiektu znajduje się park krajobrazowy.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby WięziennejEdytuj

Jest to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Znajduje się ona w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195. Prowadzone są tu szkoły i kursy:

 • Szkoła Oficerska,
 • Szkoła Podoficerska,
 • Szkoła Chorążych,
 • kursy: kierowników działu ochrony, dowódców zmian, dla grup konwojowych, ochronny I i II stopnia oraz kurs instruktorów strzelectwa.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w KulachEdytuj

Jest to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj