Cyprian Paweł Brzostowski

Cyprian Paweł (Paweł Cyprian) Brzostowski herbu Strzemię (zm. 8 czerwca 1689 roku) – wojewoda trocki w 1684 roku, kasztelan trocki w 1681 roku, pisarz wielki litewski w latach 1657-1672, referendarz litewski w latach 1650-1681, pisarz dekretowy litewski w 1645 roku, regent kancelarii większej litewskiej w 1640 roku, stolnik wileński w 1642 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości w 1645 roku[1], dyplomata, wielki poseł w Moskwie w 1667 roku i w 1679 roku[2], dyrektor trockiego sejmiku przedsejmowego 1685 roku[3], leśniczy sokólski w latach 1667-1672[4].

Cyprian Paweł Brzostowski
Herb
Strzemię
Rodzina

Brzostowscy herbu Strzemię

Data śmierci

1689

Dzieci

m.in.:
Jan Władysław,
Konstanty Kazimierz

Jako poseł na sejm konwokacyjny 1648 roku z powiatu upickiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[5]. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa wileńskiego[6], podpisał jego pacta conventa[7].

Posłował na liczne sejmy za panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III Sobieskiego. Jako poseł na sejmy 1659 i 1661 roku był deputatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[8]. Wielokrotnie był wysyłany w misjach zagranicznych, m.in. 1663–1664 i 1667 brał udział w rokowaniach z Rosją, zakończonych podpisaniem rozejmu andruszowskiego. W latach 1671–1672 i 1679 uczestniczył w poselstwie do Moskwy, starając się bezskutecznie o pozyskanie Rosji przeciw Turcji.

Poseł sejmiku mińskiego powiatu orszańskiego na sejm wiosenny 1666 roku[9] i jesienny 1666 roku[10]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu oszmiańskiego[11]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[12]. Podpisał pacta conventa Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku[13]. Na sejmie zwyczajnym 1670 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[14]. Poseł powiatu słonimskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku[15]. W czasie elekcji w 1674 roku wysunął kandydaturę carewicza Fiodora Aleksiejewicza. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z powiatu oszmiańskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[16]. Elektor Jana III Sobieskiego z powiatu oszmiańskiego w 1674 roku[17], podpisał jego pacta conventa[18]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[19]. Poseł na sejm 1681 roku[20]. W 1684 roku został wojewodą trockim.

Książę Bogusław Radziwiłł w spisanym w 1668 roku testamencie uczynił go jednym z dwunastu opiekunów swej jedynej córki Ludwiki Karoliny Radziwiłł[21].

Był kofundatorem kolegium jezuitów w Mińsku[22].

Żonaty z Rachelą Rajecką, miał synów Jana Wojciecha (ur. 1646)[23], pisarza wielkiego i referendarza świeckiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Konstantego Kazimierza (1644–1722), biskupa smoleńskiego i wileńskiego, Emanuela, Kazimierza i Antoniego (1666–1718), rektora kolegium jezuickiego w Mińsku[24].

PrzypisyEdytuj

 1. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 201.
 2. Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572-1795, pod redakcją Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982, s. 264.
 3. Andrzej B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. - ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 222.
 4. Stanisław Zawadzki, Gospodarowanie ekonomiami królewskimi w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle kontraktów dzierżawnych z II poł. XVII w., Warszawa 2021, s. 157.
 5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 86.
 6. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
 7. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 22.
 8. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 312, 371
 9. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
 10. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 491.
 11. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 76.
 12. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
 13. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
 14. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 46.
 15. Leszek Andrzej Wierzbicki, Posłowie Wielkiego Księstwa Litewskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, w: Teka Kom. Hist. OL PAN, 2004, 1, s. 97.
 16. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 130.
 17. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 149.
 18. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 29.
 19. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 247-248.
 20. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 588.
 21. Jerzy Lesiński, Spory o dobra neuburskie w: Miscellanea historico-archivistica, t. 6, Warszawa 1996, s. 97.
 22. Eustachy Antoni Iwanowski, Pamiątki polskie z różnych czasów, Kraków 1882, T.2, s. 40.
 23. Miesięcznik Heraldyczny 1914 nr 5-6, s. 127.
 24. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi ordynariusze diecezji na ziemiach litewskich i białoruskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I wojny światowej), Warszawa-Drohiczyn 2015, s. 60.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj