Czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone (niderl. scheidbare werkwoorden, niem. Trennbare Verben) – rodzaj czasowników złożonych w języku niderlandzkim, niemieckim i węgierskim. Składają się z czasownika podstawowego oraz z przedrostka, na który pada akcent. Przykładem takiego czasownika jest niemieckie einkaufen (akcent pada na przedrostek „ein”, a nie na czasownik kaufen).

Język niderlandzki Edytuj

Niektóre przedrostki tworzące czasowniki rozdzielnie złożone Edytuj

Przedrostek akcentowany Przykład czasownika podstawowego Czasownik rozdzielnie złożony
af- geven (dawać) afgeven (emitować, dostarczać)
aan- komen (przyjść) aankomen (przybyć)
door- gaan (iść) doorgaan (kontynuować)
in- spreken (mówić) inspreken (nagrywać, zachęcać)
mee- brengen (przynosić) meebrengen (przynieść ze sobą)
na- laten (zostawiać, pozwalać na coś, powodować coś) nalaten (zostawiać coś za sobą, pozostawiać, opuszczać)
op- eten (jeść) opeten (pożerać)
over- tuigen (zaprzęgać) overtuigen (przekonywać)
tegen- houden (trzymać) tegenhouden (powstrzymywać, utrudniać, aresztować)
terug- passen (podawać (np. piłkę)) terugpassen (podawać z powrotem)
toe- treden (stąpać, kroczyć) toetreden (dołączać, przystępować)
uit- fluiten (gwizdać) uitfluiten (wygwizdywać, syczeć jak wąż)
voor- zien (widzieć) voorzien (przewidywać)

Język niemiecki Edytuj

Niektóre przedrostki tworzące czasowniki rozdzielnie złożone[1] Edytuj

Przedrostek akcentowany Przykład czasownika podstawowego Czasownik rozdzielnie złożony
ab- holen (przynieść) abholen (odebrać)
an- kommen (przyjść) ankommen (przybyć)
auf- stehen (stać) aufstehen (wstawać)
aus- packen (pakować) auspacken (rozpakować)
bei- bringen (przyprowadzać) beibringen (wpajać)
ein- laden (ładować) einladen (zapraszać)
fern- sehen (widzieć) fernsehen (oglądać telewizję)
fest- machen (robić) festmachen (przymocować)
fort- setzen (sadzać) fortsetzen (kontynuować)
her- stellen (postawić) herstellen (produkować)
hin- fallen (upaść) hinfallen (upaść)
los- fahren (jechać) losfahren (wyruszyć w drogę)
mit- teilen (dzielić) mitteilen (zawiadomić)
nach- prüfen (posprawdzać) nachprüfen (sprawdzić)
vor- lesen (czytać) vorlesen (przeczytać na głos)
weg- werfen (rzucić) wegwerfen (wyrzucić)
weiter- fahren (jechać) weiterfahren (pojechać dalej)
zu- machen (robić) zumachen (zamknąć)
zurück- kommen (przybyć) zurückkommen (wrócić)
zusammen- passen (uchodzić) zusammenpassen (dopasowywać)

Istnieją również rzadko używane przedrostki tworzące czasowniki rozdzielnie złożone. Są to:

 • „da-” (np. dableiben – zostać w określonym miejscu)
 • „empor-” (np. emporsteigen – wnieść)
 • „nieder-” [np. niederlegen – złożyć (np. wieniec pod pomnikiem)]
 • „statt-” (np. stattfinden – odbyć się)
 • „teil-” (np. teilnehmen – brać udział).

Rozdzielnie złożone są też niektóre czasowniki z przedrostkami unter-, über-, durch- i um-, przy czym istnieją czasowniki złożone z tymi przedrostkami, mogące mieć różne znaczenia w zależności od tego, czy są złożone rozdzielnie czy nierozdzielnie. Najczęściej zależy to od znaczenia wyrazu: znaczenia konkretne mają zazwyczaj tendencję do rozdzielania, znaczenia abstrakcyjne – do formy łącznej. Forma rozdzielna często związana jest z ruchem bądź zmianą stanu[2].

Na przykład:

 • umstellen (nierozdzielny) = „obstawić, otoczyć”, ale: umstellen (rozdzielny) = „przestawić, postawić inaczej”
 • unterhalten (nierozdzielny) = „utrzymywać (kogoś), mieć na utrzymaniu”, także: „zabawiać”, ale: unterhalten (rozdzielny) = „podtrzymywać”, „podstawiać”
 • übergehen (nierozdzielny) = „pominąć”, ale: übergehen (rozdzielny) = „przejść (przez coś), przekroczyć (coś)”.
 • durchkreuzen (nierozdzielny) = „przebyć, przeciąć”, ale: durchkreuzen (rozdzielny) = „przekreślić (na krzyż)”.

Przedrostek a znaczenie czasownika Edytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Czasownik rozdzielnie złożony w zdaniu[1] Edytuj

Czas Zdanie w danym czasie
Czas teraźniejszy (Präsens) Die Farben passen nicht zusammen.
Czas przeszły złożony (Perfekt) Er ist in der letzten Minute in den Bus nach Wien eingestiegen.
Czas przeszły prosty (Imperfekt/Präteritum) Ich wachte um sechs Uhr auf.
Czas zaprzeszły (Plusquamperfekt) Ich hatte die Tür zugemacht.
Czas przyszły prosty (Futur I) Du wirst mitteilen.
Czas przyszły złożony (Futur II) Bis morgen wird er sicher zurückgekommen sein.

Wyżej wymieniona tabela ukazuje kilka ważnych zasad dotyczących czasowników rozdzielnie złożonych:

 • czasownik podstawowy jest jedyną odmienną częścią (we wszystkich czasach)
 • formę Partizip II (stosowaną np. do tworzenia czasu Perfekt) tworzy się według zasady, pamiętając o umieszczeniu przedrostka „ge-” za przedrostkiem tworzącym czasownik rozdzielnie złożony (np. Präsens – teilnehmen, Perfekt – teilgenommen).
 • w formie bezokolicznikowej przedrostek piszemy łącznie z czasownikiem (np. ausgehen)
 • w formie Präsens i Imperfekt/Präteritum przedrostek trafia na koniec zdania (np. Maria geht in fünf Minuten aus.).
 • w zdaniach o szyku końcowym czasownik podstawowy jest połączony z przedrostkiem (Sie weiß, dass er jeden Tag um 7 Uhr aufsteht.).

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. a b Helbig 2007 ↓, s. 198.
 2. Helbig 2007 ↓, s. 1201.

Bibliografia Edytuj