Damnum emergens

Damnum emergens (łac. rzeczywisty uszczerbek majątkowy, szkoda rzeczywista) – strata na mieniu poniesiona przez poszkodowanego na skutek zaistnienia czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania albo na skutek zobowiązania umownego. Może mieć postać zmniejszenia aktywów lub zwiększenia pasywów[1].

Jej wysokość ustala się przez porównanie wartości majątku sprzed i po zaistnieniu szkody (metoda dyferencyjna); alternatywną metodą jest tzw. obiektywna, oceniająca wartość dobra majątkowego bez powiązania z wartością reszty majątku[2].

Drugim elementem szkody jest lucrum cessans, utrata spodziewanych korzyści[3].

PrzypisyEdytuj

  1. W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu, s. 85, 89.
  2. W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu, s. 89–90.
  3. W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu, s. 89.

BibliografiaEdytuj