Diagnostyka medyczna

Diagnostyka medyczna (z gr. διαγνωστικός diágnōstikós, umiejący rozpoznawać) – nauka o sposobach rozpoznawania chorób.

Diagnozę stawia się na podstawie: