Tłumienie

(Przekierowano z Drgania tłumione)

Tłumienie (gaśnięcie) drgań – zmniejszanie się amplitudy drgań swobodnych wraz z upływem czasu, związane ze stratami energii układu drgającego. Tłumienie obserwowane jest zarówno w układach mechanicznych jak elektrycznych. W przypadku fal biegnących tłumienie prowadzi do zmniejszania się amplitudy fali wraz ze wzrostem odległości od źródła, co wynika z rozpraszania energii.

Wykładniczy zanik drgań słabo tłumionych rozchodzących się w strunie
Wykres ruchu dla ciała początkowo spoczywającego i wychylonego z położenia równowagi dla wybranych współczynników tłumienia

Równanie ruchuEdytuj

Mechaniczne drgania tłumione można przedstawić jako swobodny oscylator harmoniczny, na który działa siła proporcjonalna do prędkości:

 

nazywana siłą tłumiącą, gdzie   jest współczynnikiem proporcjonalności.

Równanie ruchu można zapisać w postaci:

 

Jest to równanie różniczkowe zwyczajne, II rzędu, będące dynamicznym równaniem ruchu tłumionego oscylatora harmonicznego. Przyjmując oznaczenia:

  – współczynnik tłumienia,
 częstość kołowa oscylatora nietłumionego,
 częstość drgań tłumionych.

Powyższe równanie można zapisać w postaci:

 

Przyjmując rozwiązania postaci:

 

gdzie   – amplituda drgań,   będąc liczbą zespoloną, spełnia równanie kwadratowe:

 

które ma rozwiązania:

 
 

Rozwiązywanie równania ma dwa pierwiastki   i   Równanie ruchu można przedstawić jako sumę rozwiązań[1]

 

gdzie   i   są stałymi określonymi przez warunki początkowe układu:

 
 

gdzie:

  – wychylenie początkowe,
  – prędkość początkowa.

Składniki funkcji   są funkcjami wykładniczymi, są one oscylacyjne, gdy ich wykładniki zawierają części urojone, które zachodzi, gdy   jest mniejsze od zera. Podział ten odpowiada opisanym niżej sytuacjom fizycznym.

Współczynnik tłumieniaEdytuj

Do opisu zachowania się tłumionego układu drgań wprowadza się współczynnik tłumienia, oznaczany przez   (zeta), określony jako:

 

Współczynnik tłumienia jest wielkością bezwymiarową.

Wartość tłumienia   określa zachowanie systemu. Tłumiony oscylator harmoniczny może być:

  • Silnie tłumiony   – układ nie wykonuje oscylacji, a podąża według (zaniku wykładniczego) do równowagi. Im większa jest wartość tłumienia   tym układ powraca wolniej do równowagi.
  • Krytycznie tłumiony   – układ powraca do równowagi bez oscylacji i jest to najszybsze dążenie do równowagi bez oscylacji.
  • Tłumiony słabo   – układ oscyluje ze zmniejszającą się wykładniczo amplitudą i częstością mniejszą od częstości układu nietłumionego. Wzrost tłumienia powoduje szybszy zanik amplitudy oraz zmniejszenie częstości drgań układu.
  • Nietłumiony   – układ wykonuje drgania o niezmieniającej się amplitudzie w swojej naturalnej częstotliwości rezonansowej  

Silne tłumienieEdytuj

Przy silnym tłumieniu  

Rozwiązanie równania ruchu w postać:

 

Wykładniki funkcji eksponencjalnych są różnymi liczbami rzeczywistymi i dla czasu większego od zera są ujemne. Oznacza to, że przebieg jest sumą dwóch zaników wykładniczych, o różnym czasie połowicznego zaniku. Zależne od położenia i prędkości początkowej współczynniki   i   decydują o charakterze zaniku. Ze względu na to, że wykładnik w drugim członie jest bezwzględnie większy, po pewnym czasie zależnym od położenia i prędkości początkowej, będzie on znacznie mniejszy od pierwszego, wówczas można go pominąć a zanik będzie wykładniczy i określony wzorem:

 

Wymuszone drgania silnie tłumioneEdytuj

 
Zależność amplitudy drgań wymuszonych stacjonarnych od częstotliwości dla różnych współczynników tłumienia

Układ o silnym tłumieniu pobudzany harmoniczną siłą określoną wzorem:

 

W stanie stacjonarnym wykonuje drgania o częstości pobudzania, przesunięte w fazie względem drgań pobudzających, opisane wzorami[2]:

 

gdzie amplituda drgań A jest równa:

 

a przesunięcie fazowe  

 

Dla danego oscylatora amplituda drgań jest największa gdy częstotliwość pobudzania jest równa częstotliwości drgań własnych oscylatora. Dla tych drgań β>ω0 dlatego w pobliżu rezonansu amplituda drgań nie osiąga dużej wartości i nie zależy silnie od częstości wymuszającej.

Tłumienie krytyczneEdytuj

Tłumienie krytyczne zachodzi dla   co odpowiada   Jest to sytuacja graniczna między układem oscylującym a nieoscylującym.

Układ mający w czasie początkowym   prędkość określoną poniższym wzorem, wraca do położenia równowagi w najkrótszym czasie, nie przechodząc przez położenie równowagi. Rozwiązanie równania ruchu ma postać:

 

Prędkość przechodzenia układu do położenia równowagi:

 

Tłumienie lekko przetłumioneEdytuj

Gdy oscylator jest przetłumiony, ale tłumienie jest niewiele większe od krytycznego   i   to rozwiązanie oscylatora można przybliżyć wzorem:

 

Współczynniki   i   oznaczają:

 
 

Przy dodatnim   położenie   ma miejsce zerowe tylko wtedy, gdy   jest ujemne, wówczas układ przejdzie raz przez położenie równowagi, a po wychyleniu się w przeciwną stronę będzie dochodzić do punktu równowagi.   jest ujemne wtedy, gdy prędkość początkowa jest skierowana w stronę punktu równowagi i większa od   Gdy prędkość jest równa   wówczas znika drugi składnik i układ zachowuje się od początku, podobnie jak tłumieniu krytycznym, podąża do punktu równowagi po krzywej zaniku wykładniczego.

WymuszenieEdytuj

Układ o tłumieniu zbliżonym do krytycznego pobudzany harmoniczną siłą określoną wzorem:

 

W stanie stacjonarnym wykonuje drgania o częstości pobudzania opisane wzorami[3]:

 

gdzie:

 

Słabe tłumienieEdytuj

Słabe tłumienie zachodzi gdy  

Układ wykonuje oscylacje, amplituda drgań zbiega wykładniczo do zera. Wielomian charakterystyczny ma pierwiastki zespolone. Rozwiązanie równania ruchu ma postać:

 

gdzie:

  – początkowa faza drgań, A – amplituda początkowa,

Faza drgań i amplituda początkowa są parametrami opisującymi warunki początkowe.

  – opisuje wykładniczy zanik amplitudy,
  – opisuje oscylacje układu.

Częstość kołowa drgań układu   jest mniejsza od częstości kołowej tego oscylatora bez tłumienia  

 

WymuszenieEdytuj

Układ o słabym tłumieniu pobudzany harmoniczną siłą określoną wzorem:

 

W stanie stacjonarnym wykonuje drgania o częstości pobudzania opisane wzorami[4]:

 

Amplituda drgań opisana jest wzorem:

 

Przesunięcie fazowe spełnia zależność:

 

Dla wymuszonych drgań słabo tłumionych   dlatego w pobliżu rezonansu amplituda drgań osiąga dużą wartość i silnie zależy od częstości wymuszającej.

Tłumienie w telekomunikacjiEdytuj

Tłumienie pojawia się, gdy podczas komunikacji sygnały przesyłane są w postaci fal rozchodzących się w medium, które je pochłania lub rozprasza powodując, że tylko część emitowanej w nadajniku energii dociera do odbiornika. Zarówno fale elektromagnetyczne przemieszczające się w powietrzu czy światłowodach, jak i sygnały elektryczne w kablach miedzianych ulegają pochłanianiu lub rozpraszaniu. Tłumienie zależy od parametrów medium oraz odległości między uczestnikami komunikacji.

Prócz stałego oddawania energii w postaci promieniowania, energia sygnału zużywana jest również na przemieszczanie go w medium. Sygnał jest najczęściej falą elektromagnetyczną, która w miarę poruszania się w nośniku zużywa własną energię do pokonywania jego oporów. Wynikiem tego jest nieustanne osłabianie amplitudy sygnału. Im dłuższy przewód, tym więcej oporów sygnał musi pokonać na swojej drodze. Opory te wytłumiają (osłabiają) stopniowo sygnał, tak że po przebyciu pewnej drogi dane niesione przez ów sygnał przestają być czytelne dla odbiorcy.

Tłumienie nie stanowi problemu w sieciach, w których kable są na tyle krótkie, że moc sygnału jest wystarczająca do tego, by dotrzeć do wszystkich przyłączonych do sieci urządzeń. Jeśli wymagane są dłuższe kable, można na nich zamontować wzmacniaki.

Jednym z podstawowych parametrów opisujących zdolność danego łącza do realizacji transmisji (kabel, światłowód, łącze bezprzewodowe) jest tłumienność. Wielkość ta określa spadek mocy sygnału przepływającego przez dane łącze transmisyjne.

Osobny artykuł: Tłumienność.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Eric W. Weisstein, Damped Simple Harmonic Motion--Overdamping, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2017-11-27] (ang.).
  2. Eric W. Weisstein, Overdamped Simple Harmonic Motion, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2011-12-28] (ang.).
  3. Eric W. Weisstein, Critically Damped Simple Harmonic Motion, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2011-12-28] (ang.).
  4. Eric W. Weisstein, Underdamped Simple Harmonic Motion, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2011-12-28] (ang.).

BibliografiaEdytuj