Dział administracji rządowej

Część administracji rządowej właściwa w określonych sprawach, kierowana przez jednego ministra

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone pierwotnie art. 56 tzw. Małej Konstytucji[1], a następnie art. 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[2] i dookreślone Ustawą o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r.[3], mające na celu umożliwienie prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji prezesa RM w Radzie Ministrów, przy czym Konstytucja nazywa dwóch obowiązkowo powoływanych członków Rady Ministrów, tj. Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości[4], toteż w ich przypadku w ustawach stosuje się wprost wspomniane nazwy organów, a nie pojęcia ministra właściwego ds. obrony narodowej czy ministra właściwego ds. sprawiedliwości. Innym ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Ponadto ustawa Prawo o prokuraturze stanowi, iż godność Prokuratora Generalnego pełni z urzędu Minister Sprawiedliwości, niemniej w świetle Konstytucji są to osobne organy, zaś wspomniana ustawa skutkuje jedynie ich unią personalną, bez zniesienia prawnej odrębności któregokolwiek z nich.[5]

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie Ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu administracji rządowej.

Działy istniejące edytuj

Administracja publiczna edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [16][17]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [18][19][20][21][22][23][24]

Aktywa państwowe edytuj

Dział utworzono 29 lutego 2020[25].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Aktywów Państwowych od 21 marca 2020 [26][27]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo edytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[28].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [29][30]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [31][32]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [33]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [34]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [35]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[d] 6 października 2020 – 26 października 2021 [36][37]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [38][39]

Budżet edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]
Minister Rozwoju i Finansów[e] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [51][52]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [53][54]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[f] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [34]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [55]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[g] 6 października 2020 – 26 października 2021 [56]
Minister Finansów od 26 października 2021 [57][58]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej edytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2010[59].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 – 5 marca 2020 [60][61][62][63][64][65][66]
Minister do Spraw Unii Europejskiej[h] od 5 marca 2020 [67][68]

Energia edytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[28].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [69][70]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [71][26]
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [72]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [73][74]

Finanse publiczne edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]
Minister Rozwoju i Finansów[i] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [51][52]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [53][54]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[j] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [34]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [55]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[k] 6 października 2020 – 26 października 2021 [56]
Minister Finansów od 26 października 2021 [57][58]

Gospodarka edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [75][76][77][78]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [79]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [80][81]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [82][83][84][85][86][87]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [88]
Minister Rozwoju i Finansów[l] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [51][52]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [89]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [35]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[m] 6 października 2020 – 26 października 2021 [36][37]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [38][39]

Gospodarka morska edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [90][91]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [92][93][94][95][96]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [97]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [98][99][100]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [101]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [102]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [103][104]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [105][106][107][108]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [109]

Gospodarka wodna edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 stycznia 2018 – 6 października 2020 [107][108]
Minister Klimatu i Środowiska 6 października 2020 – 13 listopada 2020 [73][122]
Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 [123]

Gospodarka złożami kopalin edytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[28].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [69][70]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [71]

Informatyzacja edytuj

Dział utworzono 1 lipca 2002[124].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[n] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [125][126]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [127][128]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [13][14][15]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [16][17]
Minister Cyfryzacji[o] od 16 listopada 2015 [129][130][131][132][133][134]

Instytucje finansowe edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]
Minister Rozwoju i Finansów[p] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [51][52]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [53][54]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[q] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [34]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [55]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[r] 6 października 2020 – 26 października 2021 [56]
Minister Finansów od 26 października 2021 [57][58]

Klimat edytuj

Dział utworzono 29 lutego 2020[25].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [72]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [73][74]

Kultura fizyczna edytuj

Dział utworzono 16 października 2010[135].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[s] – 15 listopada 2019 [136][137][138][139][140]
Minister Sportu 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [141][142]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[t] 6 października 2020 – 26 października 2021 [143][144]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [145]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [147]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [148][149][150][151]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 października 2005 – 6 października 2020 [152][153][154][155][156][157][158][159]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[u] 6 października 2020 – 26 października 2021 [143][144]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 26 października 2021 [160][161]

Łączność edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[v] [162][163]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [164]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [92][93][94][95][96]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [97]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [165][166]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [101]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [16][17]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [129]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [29][30]
Minister Infrastruktury[w] 9 stycznia 2018 – 8 października 2020 [31][32][167][168]
Minister Aktywów Państwowych od 8 października 2020 [169]

Obrona narodowa edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[x][6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [170][171][172][173][174][175][176][177][178][179]

Oświata i wychowanie edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [180]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [181][182][183][184]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [185]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [186]
Minister Edukacji Narodowej 5 maja 2006 – 19 października 2020 [187][188][189][190][191][192][193][194][195]
Minister Edukacji i Nauki[y] od 19 października 2020 [196][197]

Praca edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [198][199][200]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [79]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [80][81]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [201][202][203][204][205][206][207]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [208][209][210][211]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 6 października 2020 – 12 sierpnia 2021 [36][37]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 12 sierpnia 2021 [212]

Rodzina edytuj

Dział utworzono 9 września 2010[213].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[z] – 16 listopada 2015 [206][207]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [208][209][210][211]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [214]

Rolnictwo edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231]

Rozwój regionalny edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [75]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [232]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [77][78]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [79]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [80][81]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [233][234][235][236][237][238]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [103][104]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [88]
Minister Rozwoju i Finansów[aa] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [51][52]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [239][33]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[ab] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [34]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [240]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[ac] 6 października 2020 – 26 października 2021 [56]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 26 października 2021 [241]

Rozwój wsi edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231]

Rybołówstwo edytuj

Dział utworzono 24 lutego 2007[242].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [100]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [222][223][224]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [105][106][107][108]
Minister Infrastruktury 6 października 2020 – 2 listopada 2020 [109][243]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2 listopada 2020 [244][230][231]

Rynki rolne edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231]

Sprawiedliwość edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257]

Sprawy wewnętrzne edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [258][259]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [18][19][20][21][22][23]

Sprawy zagraniczne edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [260][261][262][263][264][265][266][267][60][61][62][63][64][65][66][268][269][270]

Szkolnictwo wyższe i nauka edytuj

Dział utworzono 1 października 2018[271].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2018 – 19 października 2020 [272][273][274]
Minister Edukacji i Nauki[ad] od 19 października 2020 [196][197]

Środowisko edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][275]
Minister Klimatu 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [276]
Minister Środowiska 21 marca 2020 – 6 października 2020 [277]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [73][74]

Transport edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [90][91]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [92][93][94][95][96]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [97]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [165][166]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [101]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [102]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [103][104]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [278][29][30]
Minister Infrastruktury[ae] od 9 stycznia 2018 [31][32][167]

Turystyka edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [90]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [76][77][78]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [79]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [80][81]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [82][83]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [279][280][137][138][139][140]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [35]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[af] 6 października 2020 – 26 października 2021 [36][37]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [145]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne edytuj

Dział utworzono 31 stycznia 2005[281].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [282][13][14][15]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [16][17]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [18][19][20][21][22][23]

Zabezpieczenie społeczne edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [198][199][200]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [79]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 – 31 października 2005 [283][284][285]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [201][202][203][204][205][206][207]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [208][209][210][211]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [214]

Zdrowie edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301]

Żegluga śródlądowa edytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[28].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 27 listopada 2015 – 6 października 2020 [302][106][107][108]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [109]

Działy zniesione edytuj

Architektura i budownictwo edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [7]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [232]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [92]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa edytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2002[124].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [93][94][95][96]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [97]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [303][304]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [101]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [102]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo edytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2013[305].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [306]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [103][104]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [278]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [75]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [232]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [92]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [307]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura edytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[6]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport edytuj

Dział utworzono 10 września 1999[146].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [180]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [181][182][183][184]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [308][309][310]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [279][280]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka edytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[6]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast edytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[6]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[ag][6]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[ah] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [311][312][125][126]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [127][128]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [186]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [313][314][315][316][317][318][319][320]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[332].

Sprawy rodziny edytuj

Dział utworzono 24 lutego 2007[242].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [203][333]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [235]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [204][205]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [180]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [181][182][183][184]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [185]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [186]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [313][314][315][316][317][318][319][320]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne edytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[6]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [7][8][9][10][11][12]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 5. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 9. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 10. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 12. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu gospodarka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 14. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 15. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 16. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 17. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 18. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 20. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Sportu.
 21. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 22. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 23. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 24. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 25. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 26. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 27. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 28. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 29. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 30. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 31. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 32. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu turystyka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 33. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 34. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426.
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 3. Dz.U. z 2022 r. poz. 2512.
 4. art 134 ust. 2 i 5 oraz art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 5. art. 187 ust. 1 oraz art. 191 ust.1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943.
 7. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941.
 8. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590.
 9. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343.
 10. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325.
 11. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128.
 12. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436.
 13. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897.
 14. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919.
 15. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604.
 16. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479.
 17. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254.
 18. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897.
 19. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326.
 20. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97.
 21. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058.
 22. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540.
 23. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264.
 24. Dz.U. z 2023 r. poz. 2584.
 25. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284.
 26. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496.
 27. Dz.U. z 2023 r. poz. 1263.
 28. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960.
 29. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094.
 30. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322.
 31. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101.
 32. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176.
 33. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175.
 34. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841.
 35. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261.
 36. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718.
 37. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1472.
 38. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1945.
 39. a b Dz.U. z 2022 r. poz. 838.
 40. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118.
 41. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334.
 42. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301.
 43. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119.
 44. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427.
 45. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887.
 46. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908.
 47. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592.
 48. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481.
 49. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256.
 50. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900.
 51. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595.
 52. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331.
 53. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92.
 54. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059.
 55. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265.
 56. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719.
 57. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1947.
 58. a b c Dz.U. z 2022 r. poz. 939.
 59. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277.
 60. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725.
 61. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492.
 62. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266.
 63. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899.
 64. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316.
 65. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98.
 66. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260.
 67. Dz.U. z 2020 r. poz. 363.
 68. Dz.U. z 2022 r. poz. 2120.
 69. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087.
 70. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314.
 71. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256.
 72. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495.
 73. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720.
 74. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1949.
 75. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119.
 76. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588.
 77. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335.
 78. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867.
 79. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5.
 80. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120.
 81. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428.
 82. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888.
 83. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909.
 84. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954.
 85. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593.
 86. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478.
 87. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252.
 88. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895.
 89. Dz.U. z 2018 r. poz. 93.
 90. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124.
 91. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591.
 92. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336.
 93. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247.
 94. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302.
 95. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121.
 96. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429.
 97. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900.
 98. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539.
 99. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910.
 100. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242.
 101. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594.
 102. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494.
 103. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391.
 104. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257.
 105. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909.
 106. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324.
 107. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100.
 108. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262.
 109. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722.
 110. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035.
 111. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345.
 112. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766.
 113. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130.
 114. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438.
 115. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899.
 116. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922.
 117. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606.
 118. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493.
 119. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267.
 120. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904.
 121. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323.
 122. Dz.U. z 2020 r. poz. 2004.
 123. Dz.U. z 2020 r. poz. 2006.
 124. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800.
 125. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852.
 126. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480.
 127. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123.
 128. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431.
 129. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910.
 130. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090.
 131. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327.
 132. Dz.U. z 2018 r. poz. 761.
 133. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270.
 134. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716.
 135. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857.
 136. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580.
 137. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489.
 138. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263.
 139. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911.
 140. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318.
 141. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253.
 142. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380.
 143. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717.
 144. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 361.
 145. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1946.
 146. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778.
 147. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031.
 148. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337.
 149. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303.
 150. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122.
 151. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430.
 152. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889.
 153. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911.
 154. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595.
 155. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482.
 156. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258.
 157. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894.
 158. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321.
 159. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254.
 160. Dz.U. z 2021 r. poz. 1951.
 161. Dz.U. z 2023 r. poz. 1262.
 162. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120.
 163. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841.
 164. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801.
 165. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541.
 166. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923.
 167. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257.
 168. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745.
 169. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746.
 170. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890.
 171. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913.
 172. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597.
 173. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484.
 174. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253.
 175. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898.
 176. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320.
 177. Dz.U. z 2018 r. poz. 99.
 178. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259.
 179. Dz.U. z 2023 r. poz. 1264.
 180. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117.
 181. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333.
 182. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866.
 183. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118.
 184. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426.
 185. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404.
 186. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886.
 187. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538.
 188. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907.
 189. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591.
 190. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480.
 191. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255.
 192. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903.
 193. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315.
 194. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055.
 195. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268.
 196. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848.
 197. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2335.
 198. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033.
 199. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339.
 200. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304.
 201. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891.
 202. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914.
 203. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243.
 204. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041.
 205. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598.
 206. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485.
 207. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260.
 208. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905.
 209. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329.
 210. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054.
 211. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267.
 212. Dz.U. z 2021 r. poz. 1473.
 213. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035.
 214. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723.
 215. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034.
 216. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340.
 217. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305.
 218. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125.
 219. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433.
 220. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892.
 221. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915.
 222. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599.
 223. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486.
 224. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261.
 225. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906.
 226. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325.
 227. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250.
 228. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258.
 229. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721.
 230. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1950.
 231. a b c d Dz.U. z 2023 r. poz. 716.
 232. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589.
 233. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893.
 234. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916.
 235. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761.
 236. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042.
 237. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600.
 238. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487.
 239. Dz.U. z 2018 r. poz. 94.
 240. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263.
 241. Dz.U. z 2021 r. poz. 1948.
 242. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125.
 243. Dz.U. z 2020 r. poz. 1927.
 244. Dz.U. z 2020 r. poz. 1928.
 245. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122.
 246. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342.
 247. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869.
 248. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127.
 249. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435.
 250. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896.
 251. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921.
 252. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603.
 253. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490.
 254. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264.
 255. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901.
 256. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330.
 257. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271.
 258. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491.
 259. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265.
 260. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123.
 261. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344.
 262. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870.
 263. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129.
 264. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437.
 265. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898.
 266. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920.
 267. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605.
 268. Dz.U. z 2020 r. poz. 362.
 269. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469.
 270. Dz.U. z 2023 r. poz. 2583.
 271. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669.
 272. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998.
 273. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255.
 274. Dz.U. z 2020 r. poz. 724.
 275. Dz.U. z 2018 r. poz. 96.
 276. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266.
 277. Dz.U. z 2020 r. poz. 494.
 278. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907.
 279. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953.
 280. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602.
 281. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141.
 282. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164.
 283. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124.
 284. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432.
 285. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643.
 286. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036.
 287. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346.
 288. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833.
 289. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131.
 290. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439.
 291. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901.
 292. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924.
 293. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607.
 294. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495.
 295. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268.
 296. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908.
 297. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328.
 298. Dz.U. z 2018 r. poz. 95.
 299. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269.
 300. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470.
 301. Dz.U. z 2023 r. poz. 1616.
 302. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091.
 303. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537.
 304. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906.
 305. Dz.U. z 2012 r. poz. 951.
 306. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396.
 307. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494.
 308. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405.
 309. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895.
 310. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918.
 311. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032.
 312. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338.
 313. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540.
 314. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912.
 315. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596.
 316. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324.
 317. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483.
 318. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259.
 319. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896.
 320. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317.
 321. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121.
 322. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341.
 323. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868.
 324. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126.
 325. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434.
 326. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894.
 327. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917.
 328. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601.
 329. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488.
 330. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262.
 331. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902.
 332. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260.
 333. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760.