Elektroda trzeciego rodzaju

Elektroda trzeciego rodzajuelektroda zbudowana z metalu (M), pokrytego dwoma warstwami soli:

  • pierwszą z trudno rozpuszczalnej soli (MX),
  • drugą z łatwiej rozpuszczalnej soli (NX) drugiego metalu (N),

zanurzona w elektrolicie zawierającym kationy metalu N i aniony (X), wspólne dla obu soli[1][2][3]. Na trzech granicach faz, występujących w półogniwie, zachodzą różne potencjałotwórcze elementarne reakcje odwracalne. Niech za przykład posłuży ogniwo, w którym: M = Zn, N = Ca i X = C2O2−4. Takie półogniwo zapisuje się jako[4][5][6]:

Zn (s) | ZnC2O4 (s) | CaC2O4 (s) | Ca(NO3)2 (aq).

Zachodzą w nim:

  • reakcje elementarne:
Zn ⇌ Zn2+ + 2e-,
ZnC2O4Zn2+ + C2O2−4,
CaC2O4Ca2+ + C2O2−4,
Zn + CaC2O4ZnC2O4 + Ca2+ + 2e-.

Równanie reakcji sumarycznej dowodzi, że elektroda jest odwracalna względem kationu. Równanie Nernsta, zapisane w odniesieniu do reakcji sumarycznej, jest analogiczne do opisującego zmiany potencjału elektrod pierwszego rodzaju:

Odpowiada ono wapniowej elektrodzie pierwszego rodzaju[a].

Mimo podobieństwa równań Nernsta dla elektrod I i III rodzaju ich właściwości i zastosowania są różne. Elektroda pierwszego rodzaju ma potencjał zmienny – zależny od zmiennego stężenia kationu, np. w analizowanym roztworze, więc może być stosowana w potencjometrii jako elektroda robocza (wskaźnikowa). Potencjał elektrody trzeciego rodzaju, odwracalnej względem tego samego kationu, utrzymuje się na stałym poziomie, ponieważ stałe jest stężenie kationu, dzięki zbuforowaniu jonów potencjałotwórczych (zachowanie stałej wartości iloczynu rozpuszczalności soli tworzącej warstwę). Dzięki temu taka elektroda może być stosowana jako elektroda porównawcza (odniesienia), o stałym, odtwarzalnym potencjale.

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

  1. Elektrody wapniowe nie mogą być sporządzane w środowisku wodnym ze względu reakcję wapnia z wodą (redukcja z wydzieleniem wodoru). W roztworach niewodnych, nie reagujących z wapniem, elektroda taka jest możliwa do zastosowania.

Przypisy edytuj

  1. elektroda trzeciego rodzaju, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2011-10-22].
  2. Praca zbiorowa: Encyklopedia techniki – Chemia. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993, s. 207. ISBN 83-204-1312-5.
  3. Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. T. A-O. Warszawa: WNT, 1989, s. 686. ISBN 83-204-0969-1.
  4. Józef Szarawara: Termodynamika chemiczna. Warszawa: WNT, 1969, s. 21–23.
  5. Podstawy elektrochemii i korozji, wykład 1, slajdy 15 i 16. [w:] Materiały dydaktyczne UŁ, Elektrochemia [on-line]. www.chemia.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-07-13, Wayback Machine].
  6. Potencjometria. [w:] Materiały dydaktyczne UG [on-line]. www.chem.univ.gda.pl. [dostęp 2012-10-03].