Emitent (od łac. emitto – wypuszczam, wysyłam) – każdy podmiot wprowadzający do obiegu handlowego pieniądz gotówkowy w jakiejkolwiek postaci (monety, banknoty), a także papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony itp., także znaczki pocztowe).

Certyfikat akcji kolei Philadelphia, Germantown & Norristown (1852)

Termin legalny określający podmiot prawa prywatnego lub publicznego emitujący lub zamierzający emitować instrumenty finansowe[1].

Prawa i obowiązki emitenta określa w Polsce ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 646).

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (CELEX: 32014R0596)

Linki zewnętrzne

edytuj