Entropia

własność fizyczna stanu systemu, miara losowości
Rozmowa z prof. Robertem Hołystem. Podcast z serii Nauka XXI wieku

Entropia (s lub S[a]) – termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym. Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu[2][3] i rozproszenia energii[4]. Jest wielkością ekstensywną[b]. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do innego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. Pojęcie entropii wprowadził niemiecki uczony Rudolf Clausius.

W termodynamice klasycznej edytuj

W ramach II zasady termodynamiki zmiana entropii (w procesach kwazistatycznych) jest zdefiniowana przez swoją różniczkę zupełną jako:

 

gdzie:

  – temperatura bezwzględna,
 ciepło elementarne, czyli niewielka ilość ciepła dostarczona do układu (wyrażenie Pfaffa).

Entropię pewnego stanu termodynamicznego   można wyznaczyć ze wzoru:

 

gdzie:

 pojemność cieplna,
  – temperatura w stanie  

Podstawowe równanie termodynamiki fenomenologicznej, w którym występuje entropia, ma postać

 

gdzie:

 energia wewnętrzna,
  – liczba różnych składników,
 temperatura  
 ciśnienie  
 potencjał chemiczny i-tego składnika  

W termodynamice statystycznej edytuj

Całkowita entropia układu makroskopowego jest równa[5]:

 • entropii Boltzmanna–Plancka[6]:
 

równoważnie:

 • entropii Gibbsa[7]:
 

gdzie:

 stała Boltzmanna,
  – liczba sposobów, na jakie makroskopowy stan termodynamiczny układu (makrostan) może być zrealizowany poprzez stany mikroskopowe (mikrostany),
  – prawdopodobieństwo i-tego mikrostanu.

Zatem

 

jest liczbą bitów potrzebnych do pełnego określenia, którą realizację przyjął dany układ.

Praktyczne obliczenie W jest w większości przypadków technicznie niemożliwe, można jednak oszacowywać całkowitą entropię układów poprzez wyznaczenie ich całkowitej pojemności cieplnej poczynając od temperatury 0 K do aktualnej temperatury układu i podzielenie jej przez temperaturę układu.

Ciało pozbawione niedoskonałości, zwane kryształem doskonałym, ma w temperaturze 0 bezwzględnego (0 K) entropię równą 0, gdyż jego stan może być zrealizowany tylko na jeden sposób (każda cząsteczka wykonuje drgania zerowe i zajmuje miejsce o najmniejszej energii). Jest to jedno ze sformułowań trzeciej zasady termodynamiki. Oznacza to, że każde rzeczywiste ciało ma w temperaturze większej od zera bezwzględnego entropię większą od zera.

Entropia czarnej dziury edytuj

W ogólnej teorii względności, aby opisać czarną dziurę, wystarczy podać jej masę, moment pędu i ładunek elektryczny. Zgodnie z tą teorią czarna dziura nie zawiera żadnej informacji ponad te parametry. Potocznym językiem fizycznym „brak włosów” w pojęciu czarnej dziury oznacza, że jej entropia jest równa 0. Do czarnej dziury wpada materia o niezerowej entropii, zatem przy wpadaniu entropia całego układu się zmniejsza. Wynika z tego, że ogólna teoria względności łamie drugą zasadę termodynamiki. Fizycy zaczęli więc poszukiwać uogólnienia teorii czarnych dziur, tak żeby pozostawała w zgodzie z termodynamiką. Owocne okazało się rozważenie efektów kwantowych.

Wzór na entropię czarnej dziury powstał przy założeniu, że podczas spadania ciała do czarnej dziury jej masa rośnie wraz z jej entropią; proporcjonalny do masy jest horyzont zdarzeń, czyli promień Schwarzschilda. Ścisły wzór wg Stephena Hawkinga ma postać:

 

gdzie:

 stała Boltzmanna,
  – powierzchnia horyzontu zdarzeń czarnej dziury,
 prędkość światła w próżni,
  – zredukowana stała Plancka,
  – stała grawitacyjna.

Kosmologia edytuj

Według II zasady termodynamiki każdy układ izolowany dąży do stanu równowagi, w którym entropia osiąga maksimum. Zakładając, że Wszechświat jako całość jest układem izolowanym, powinien on również dążyć do równowagi. Wychodząc z tych założeń, Hermann von Helmholtz wysunął hipotezę śmierci cieplnej Wszechświata, według której Wszechświat w końcu dojdzie do równowagi termodynamicznej, w której niemożliwa będzie zamiana energii cieplnej na pracę, przez co niemożliwy będzie rozwój Wszechświata. Stwierdzenie tego faktu jest jednak stosunkowo trudne do zaobserwowania i dlatego prowadzi się liczne dyskusje, czy Wszechświat jest, czy nie jest układem izolowanym, czy też tylko zamkniętym, oraz czy rzeczywiście dąży jako całość do równowagi. Przeciwnicy tej koncepcji są zdania, że rozszerzającego się Wszechświata nie można traktować jako układu izolowanego, gdyż nie można wyznaczyć obszaru, z którego nie wychodziłoby promieniowanie. Wiadomo jedynie, że entropia olbrzymiej większości znanych układów izolowanych rośnie w kierunku, który nazywamy przyszłością. Tak więc, z tego punktu widzenia, termodynamika określa kierunek upływu czasu (tzw. termodynamiczna strzałka czasu).

Według Boltzmanna aktualna entropia Wszechświata jest jeszcze bardzo niska, w porównaniu z wartością „docelową”, na co dowodem miały być wysokie wartości fluktuacji statystycznych zjawisk obserwowanych w skali kosmosu – np. bardzo nierównomierne rozmieszczenie gwiazd w przestrzeni. Współcześnie taka interpretacja entropii jest jednak uważana za całkowicie nieuprawnioną z kosmologicznego punktu widzenia.

Powiązania z innymi naukami edytuj

Z punktu widzenia fizycznego każdy proces ekonomiczny również ma charakter jednokierunkowego wzrostu entropii, sporadycznie formułowano teorie o ekwiwalentności pieniądza i niskiej entropii (G. Helm, J. Lotka[8]).

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Małą literę stosuje się w ujęciu ogólnym, dużą dla wielkości molowej[1].
 2. W opisie układów dalekich od stanu równowagi, klasyczna (ekstensywna) termodynamika zawodzi. Próby jej rozszerzenia, w oparciu o teorie Rényi’ego i Tsallisa wymagają bardziej ogólnej definicji entropii. Entropie Rényi’ego i Tsallisa są w ogólności nieekstensywne; obejmująca je dziedzina badań nosi nazwę termodynamiki nieekstensywnej.

Przypisy edytuj

 1. Witold Tomassi, Helena Jankowska: Chemia fizyczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, s. 29. ISBN 83-204-0179-8.
 2. F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa 1973, s. 171.
 3. Entropia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30].
 4. Heller i Pabjan 2014 ↓, s. 68–70.
 5. Heller i Pabjan 2014 ↓, s. 70.
 6. Boltzmanna–Plancka entropia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-02-27].
 7. Gibbsa entropia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-02-27].
 8. Nicholas Georgescu-Roegen: Entropia, wartość i rozwój. W: Ponad ekonomią. Warszawa: PIW, 1985, s. 363. ISBN 83-06-01042-6.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Polskojęzyczne
Anglojęzyczne