Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ang. European Court of Auditors, fr. Cour des comptes européenne[1]) – instytucja Unii Europejskiej kontrolująca wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Działa od 18 października 1977. Powołany został na mocy tzw. II traktatu budżetowego z 22 lipca 1975 (wówczas jako organ wspólnotowy, jako instytucja funkcjonuje od Traktatu z Maastricht[2]). Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.

Unia Europejska
Flaga UE
Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka i instytucje
Unii Europejskiej
Portal Unia Europejska
Siedziba Trybunału w Luksemburgu

Skład i organizacja Edytuj

Składa się z 27 rewidentów powoływanych na okres 6 lat przez Radę UE. Ponowne mianowanie jest możliwe. Członkowie ze swojego składu wybierają prezesa Trybunału Obrachunkowego na okres 3 lat. Gwarancją niezależności jest przepis art. 247 ust. 6 TWE stanowiący, że oprócz zwykłego zastąpienia lub śmierci członek Trybunału przestaje pełnić swój obowiązek jedynie z chwilą rezygnacji lub dymisji orzeczonej przez Trybunał Sprawiedliwości. Rada określa zasady zatrudniania prezesa i członków. Trybunał mianuje swojego Sekretarza Generalnego.

Trybunał zatrudnia 250 kontrolerów, a liczba wszystkich pracowników wynosi ok. 760.

Zadania i kompetencje Edytuj

Kontroluje rachunki wszystkich ciał Wspólnot. Trybunał przedkłada Parlamentowi i Radzie UE oświadczenia o wiarygodności dokumentów księgowych, a także zgodność z prawem i prawidłowość wszelakich transakcji. Trybunał w każdej chwili może przedstawić uwagi w formie sprawozdań, ma również moc kontroli poszczególnych zrzeszonych członków.

Sposób działania Edytuj

Jest stale działającą instytucją kolegialną. Prezes zwołuje i przewodniczy kolegiom, które odbywają się przy drzwiach zamkniętych.

Prezesi trybunału Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Europejski Trybunał Obrachunkowy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-04-23].
  2. Ustrój Unii Europejskiej. Jan Barcz (red.). T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010, s. II-66. ISBN 978-83-7627-053-1.
  3. The Court in its various line-ups, eca.europa.eu [dostęp 2011-03-06] [zarchiwizowane z adresu 2012-03-01] (ang.).
  4. Tony Murphy obejmuje stanowisko prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. eca.europa.eu, 1 października 2022. [dostęp 2022-11-02].

Linki zewnętrzne Edytuj