Europejskie piktogramy ostrzegawcze

wycofane piktogramy stosowane w Unii Europejskiej do oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin

Europejskie piktogramy ostrzegawcze – stosowane do 2015 r. piktogramy do oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych określające wiążące się z nimi zagrożenia. Mają kształt kwadratu z czarnym symbolem na pomarańczowym tle. Wraz ze zwrotami ryzyka i bezpieczeństwa były częścią systemu oznakowania stosowanego w Unii Europejskiej, wprowadzonego Dyrektywą 67/548/EWG[1]. Po wejściu w życie Rozporządzenia 1272/2008 mogły być stosowane w czasie okresu przejściowego do 1 czerwca 2015, kiedy to zostały całkowicie zastąpione piktogramami GHS[2]. Piktogramy obowiązujące od roku 2001 określił załącznik nr 2 Dyrektywy 2001/59/WE z dnia 6 sierpnia 2001[3].

Obecnie piktogramy te nie są obowiązujące: zostały zastąpione piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia – oznakowaniami niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będącymi częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS).

W użyciu były też piktogramy, które nie zostały ujęte w załączniku 2 Dyrektywy 2001/59/WE:


PrzypisyEdytuj

  1. Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (CELEX: 31967L0548).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).
  3. Dyrektywa komisji 2001/59/WE z dnia 6 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Załącznik nr 2. Komisja Wspólnot Europejskich. s. 131–137. [dostęp 2016-02-28].