Ewidencja partii politycznych

Ewidencja partii politycznych (potocznie: rejestr partii politycznych) – polski rejestr publiczny partii politycznych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (VII Wydział Cywilny Rejestrowy); wpis do ewidencji jest wymagany dla uzyskania przez partię polityczną osobowości prawnej.

Zasady prowadzenia ewidencji reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1215); sposób prowadzenia ewidencji określa natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii (Dz.U. z 2021 r. poz. 2049).

Zgodnie z ustawą, wpisu do ewidencji Sąd dokonuje po otrzymaniu zgłoszenia, które winno zawierać nazwę, skrót nazwy, adres siedziby partii, imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów upoważnionych do reprezentowania partii na zewnątrz i zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia należy załączyć:

Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego partii.

Sąd dokonuje wpisu partii politycznej do ewidencji niezwłocznie, jeśli zgłoszenie jest zgodne z przepisami prawa.

Przedstawienie odpisu z ewidencji jest podstawowym warunkiem umożliwiającym partii uczestniczenie w wyborach.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 16 listopada 2021. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.