Exchange traded fund

Fundusz inwestycyjny typu ETF (ang. exchange-traded fund – ETF) – jest to fundusz inwestycyjny, którego co najmniej jedna jednostka lub klasa akcji jest przedmiotem obrotu przez cały dzień w co najmniej jednym systemie obrotu i z udziałem co najmniej jednego animatora rynku, który podejmuje działania w celu zapewnienia, aby wartość jednostek lub akcji w danym systemie obrotu nie różniła się istotnie od ich wartości aktywów netto, a w stosownych przypadkach od ich wskaźnikowych wartości aktywów netto[1].

Ich celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu.

Dotychczas (do zmiany w prawie USA w 2008) ETF były wyłącznie funduszami indeksowymi, zarządzanymi algorytmicznie (co skutkuje niskimi kosztami).

Wprowadzenie ETF: w USA w 1993, w Europie w 1999, w Polsce w 2010.

ETF w PolsceEdytuj

W roku 2010 weszły w Polsce do obrotu na GPW certyfikaty ETF[2] naśladujące indeks WIG20. Są to tytuły uczestnictwa w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym zgodnym z dyrektywami UCITS, wpisane 16.06.2010 do rejestru funduszy zagranicznych KNF. Pierwszy w Polsce ETF (Lyxor ETF WIG20) to fundusz, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie (jako papiery wartościowe) – analogicznie jak akcje. ETF nabywa papiery wartościowe, przy czym zarządzanie odbywa się w taki sposób, żeby wartość funduszu odzwierciedlała ustalony wskaźnik (np. dla ETF opartym na WIG20 – za pieniądze funduszu kupowane są akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu, w proporcji takiej, jak te spółki występują w indeksie). Ponadto ETF – poza śledzeniem zmian indeksu – powinien uwzględniać przychody, które powstałyby odpowiednio z wypłaty dywidend. W efekcie (po potrąceniu niskiej opłaty za zarządzanie) ETF powinien mieć wartość księgową zgodną z indeksem WIG20 (bez korygowania o wypłaty dywidend).

Tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20 są notowane[3] na takich samych zasadach jak akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ETFW20L. Nad zapewnieniem płynności obrotu czuwa dwóch niezależnych animatorów rynku: Societe Generale Corporate and Investment Banking oraz UniCredit Corporate and Investment Banking.

PrzypisyEdytuj

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (CELEX: 32014L0065).
  2. Opis polskich ETF na stronie GPW[martwy link]
  3. Informacja o ETF Lyxor na stronie GPW[martwy link]

Linki zewnętrzneEdytuj