Frakcja (budownictwo)

Frakcja – grupa ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma kolejnymi sitami specjalistycznego, znormalizowanego zestawu do badania krzywej uziarnienia kruszywa.

Podział frakcji (podane średnice - zgodnie z normami budowlanymi PN-B-02480:1986 oraz PN-B-02481:1998):

  • frakcja kamienista fk - średnica ziaren powyżej 40 mm
  • frakcja żwirowa fż - średnica ziaren od 2 mm do 40 mm
  • frakcja piaskowa fp - średnica ziaren od 0,05 mm do 2 mm
  • frakcja pyłowa fπ - średnica ziaren od 0,002 mm do 0,05 mm
  • frakcja iłowa fi - średnica ziaren poniżej 0,002 mm

W zależności od procentowej zawartości poszczególnych frakcji wprowadzony został podział gruntów ze względu na ich uziarnienie.

Wśród gruntów niespoistych rozróżnia się:

Wśród gruntów spoistych:

  • Piaski gliniaste
  • Pyły i pyły piaszczyste
  • Gliny: gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste
  • Iły: iły piaszczyste, iły, iły pylaste

Zobacz też edytuj