Otwórz menu główne

Liturgia – z gr. "leitourgia" oznacza służbę publiczną bądź czyn ludu. U chrześcijan słowo liturgia utożsamiana jest z Mszą Świętą, Eucharystią, Ucztą, a także z określeniem całej wspólnoty czy służby Bożej Kościoła. Podczas każdej Mszy Świętej zauważamy kapłana, jego asystę, uczestniczący lud. Każdy z nich podczas składania Najświętszej Ofiary spełnia określoną funkcję, która jest zgodna z zaleceniami i przepisami. Do tych funkcji zaliczamy: celebransa, diakona, akolitę, lektora, psałterzystę, ministrantów, komentatora czy organistę. Każdy z nich na swój sposób jest za coś odpowiedzialny, ma swoje nałożone funkcję, mianowicie:

 • Celebrans – z łac. celebrans tzn. odprawiający. Jest to funkcja przeznaczona wyłącznie dla tych, którzy po sześcioletniej i odpowiedniej formacji w Seminariach Duchownych i studiach teologicznych przyjmują święcenia kapłańskie. Jest to osoba, która przewodniczy podczas sprawowania Najświętszej Ofiary Chrystusa. Celebransem jest biskup, kapłan (prezbiter, którzy zastępują Chrystusa pełniąc Jego rolę.
 • Diakon – z łac. diakonus - tzn. sługa, służący. Stopień diakona jest to ostatni stopień w formacji seminaryjnej i ostatni element przygotowawczy przed święceniami kapłańskimi. Przez fakt święceń diakonatu taka osoba zostaje włączona w Misję Chrystusa. Diakon jest zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Pomaga biskupowi bądź kapłanowi w odprawianiu Mszy Świętej.
 • Akolita – jest to osoba ustanowiona do służby ołtarza i do pomocy kapłanowi i diakonowi. Do niego należy szczególnie przygotowanie ołtarza i świętych naczyń oraz rozdzielanie wiernym Eucharystii (Komunii Św.) w charakterze nadzwyczajnego szafarza.
 • Lektor – osoba odpowiedzialna za czytanie Słowa Bożego w Kościele, poza Ewangelią. Może również wypowiadać intencje Modlitwy Powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty wykonywać psalm responsoryjny. Lektor ma swoją funkcję podczas Mszy Św. i powinien ją wykonywać osobiście, chociażby byli obecni duchowni wyższych stopni.
 • Psałterzysta – osoba ta odpowiedzialna jest za wykonywanie psalmów responsoryjnych między czytaniami a także wykonywać aklamacje "Alleluja" przed Ewangelią. Taka osoba winna ukończyć kurs z emisji głosu.
 • Ministrant - ministrantem nazywa się taką osobę, która służy do Mszy Świętej, dba o całkowity przebieg liturgii. Za przebieg całej liturgii odpowiedzialni są ministranci o różnych stopniach: choralista – daje znak dzwonkami, ministrant światła – nosi świece podczas Liturgii, ministrant krzyża – odpowiedzialny za krzyż podczas procesji, ministrant księgi – odpowiedzialny za przygotowanie Mszału czy innych ksiąg liturgicznych, ministrant ołtarza – przynosi i podaje dary ofiarne, ceremoniarz – najbardziej odpowiedzialna funkcja. Czuwa nad poprawnym przebiegiem całości ceremonii wykonywanych przez zespół i w razie potrzeby dyskretnie interweniuje przez odpowiednie uwagi lub gesty.
 • Komentator liturgiczny – osoba, która przez krótkie objaśnienia ułatwia wiernym poprawne zrozumienie obrzędów. Ma na celu wprowadzić cały lud wierny w sens czytań liturgicznych.
 • Organista – osoba odpowiedzialna za wykonywanie muzyki na organach.
 • Kantor - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ludu w śpiewie oraz doboru pieśni do liturgii.

BibliografiaEdytuj

 1. G. Rzeźwicki " Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora liturgicznego"
 2. "Katechizm Służby Liturgicznej"