Główny Inspektor Transportu Drogowego

Naramiennik Głównego Inspektora Transportu Drogowego (od 2010)

Główny Inspektor Transportu Drogowego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach transportu drogowego. Powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, któremu podlega. Działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym[1].

KompetencjeEdytuj

Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i przepisach odrębnych. Kieruje Inspekcją przy pomocy podległego mu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz 10 delegatur terenowych. Koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Ponadto jest organem właściwym w kwestiach:

  • międzynarodowego transportu drogowego (udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie międzynarodowego transportu drogowego);
  • związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • związanych z kontaktami wewnątrzwspólnotowymi w zakresie kontroli przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Główni Inspektorzy Transportu DrogowegoEdytuj

Zastępcy Głównego Inspektora Transportu DrogowegoEdytuj

DystynkcjeEdytuj

Oznaczenia dystynkcji w Inspekcji Transportu Drogowego umieszczane są na klapach marynarki, pochewkach zakładanych na pagony umundurowania oraz bezpośrednio na taśmie otoczkowej czapki.    

PrzypisyEdytuj