Gaz wielkopiecowy

produkt uboczny procesów wielkopiecowych

Gaz wielkopiecowy – produkt uboczny wytwarzany podczas procesów wielkopiecowych. Jego skład zależy od wsadu wielkopiecowego i waha się w granicach: 9-16% dwutlenku węgla, 23-30% tlenku węgla, 0,5-4% wodoru, 52-64% azotu, 1% metanu.

Temperatura zapłonu wynosi ok. 700 ºC, a temperatura płomienia ok. 1400 ºC. Z 1 tony surówki wydziela się około 4000 m3 gazu wielkopiecowego. Wydajność energetyczna wynosi ok. 3,4 MJ/kg (4,0 MJ/m3). Gęstość gazu wielkopiecowego wynosi ok. 1,169 kg/m3.

Palny w 35-75% mieszaninie z powietrzem. Stosowany do opalania nagrzewnic wielkopiecowych oraz baterii koksowniczych. Stanowi podstawę gospodarki cieplnej hut.