Grupa aminowa

każda grupa funkcyjna pochodząca od amoniaku, w cząsteczce którego jeden, dwa lub trzy atomy wodoru zostały zastąpione grupami funkcyjnymi

Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin. Występuje w wielu związkach organicznych, np. w aminokwasach. Ma właściwości zasadowe, gdyż atom azotu jest zasadą Lewisa (ma wolną parę elektronową). W roztworach wodnych ulega jonizacji według równania:

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa
R−NH2 + H2OR−NH+3 + OH-

W reakcji z grupą karboksylową tworzy wiązanie amidowe występujące w białkach jako wiązanie peptydowe.