Historia i społeczeństwo

Przedmiot szkolny

Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów średniowiecza do nowożytności oraz współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok.

W Polsce przedmiot ten był nauczany w sześcioletniej szkole podstawowej w klasach IV-VI w wymiarze 130 godzin w ciągu cyklu kształcenia. W pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na historię i wiedzę o społeczeństwie. W szkole ponadgimnazjalnej jest to przedmiot uzupełniający, na który uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym. Naucza się go w wymiarze 120 godzin w ciągu okresu nauczania. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku w związku ze zmianą podstawy programowej[1]. W ośmioletniej szkole podstawowej występuje przedmiot historia[2].

Przypisy

edytuj
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) (uznane za uchylone)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, z późn. zm.)

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.)