Inżynier budownictwa

tytuł zawodowy
Ten artykuł dotyczy tytułu zawodowego. Zobacz też: inne znaczenia.

Inżynier budownictwatytuł zawodowy jakim ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa[1] określa osoby będące członkami Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.

Dawniej tak brzmiący tytuł zawodowy nadawany był w dyplomach na podstawie rozporządzeń i do wejścia w życie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie z dnia 9 kwietnia 1992 roku[2], posługiwali się nim w Polsce absolwenci wyższych uczelni technicznych na kierunku budownictwo. Ostatnim zarządzeniem wprowadzającym ten tytuł zawodowy było Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1989 r. w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe[3].

Czynności, które mogą wykonywać osoby uprawnioneEdytuj

Inżynierami budownictwa są osoby[4]:

 • opracowujące projekty architektoniczno-budowlane podlegające zatwierdzeniu prawnemu w ramach projektu budowlanego (rola projektanta),
 • projektujące obiekt lub zakres robót budowlanych, sprawdzające projekty arch-bud opracowywane przez projektanta oraz pełniące nadzór autorski nad prawidłową realizacją obiektów zgodnie z ich projektem robót budowlanych, (rola współ-projektującego)
 • pełniące funkcję kierownika budowy lub innych robót budowlanych,
 • podejmujące się funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • kierujące wytwarzaniem elementów budowlanych.

Uprawnienia budowlaneEdytuj

Czynności inżyniera budownictwa mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane określone w ustawie prawo budowlane jako decyzja o takiej nazwie wydana przez organ Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa[5]. Przy czym taką decyzje organ może wydać obywatelowi Polski jak i innych krajów. Warunkiem koniecznym tej decyzji jest określenie w niej specjalności, ewentualnie specjalizacji w ramach specjalności inżyniera budownictwa oraz zakresu prac projektowych lub robót budowlanych objętych jego uprawnieniem[6].

Specjalności osób określanych tytułem zawodowym inżynier budownictwaEdytuj

W ramach tego zawodu regulowanego na terenie Polski wydzielono 4 podstawowe specjalności oraz jeśli występują także ich dodatkowe zakresy[7]:

 • architektoniczna (tym inżynierom nadano w ustawie tytuł architekt),
 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna:
  • mostowa,
  • drogowa,
  • kolejowa,
  • hydrotechniczna,
  • wyburzeniowa,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  • telekomunikacyjnych,
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • elektrycznych i elektroenergetycznych.

PrzypisyEdytuj