Infrastruktura magazynowa

Infrastruktura magazynowa – zespół obiektów i urządzeń umożliwiających prawidłowe magazynowanie produktów w ramach realizowanych procesów logistycznych. Zalicza się do niej budowle magazynowe i urządzenia magazynowe. Budowla magazynowa jest konstrukcją inżynierską zaprojektowaną i wykonaną w sposób, który spełnia wymagane warunki sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności procesu magazynowania oraz zabezpiecza wymagane przez zapasy warunki przechowywania[1].

Podział budowli magazynowych określony został w normie PN-81/B-01012 Budowle magazynowe. Obejmuje podział, nazwy i określenia[2]. Budowle magazynowe dzielą się na trzy zasadnicze grupy budowli[3]:

 • otwarte (składowiska, place składowe), którymi są wydzielone na otwartej przestrzeni place o nawierzchni gruntowej lub twardej,
 • półotwarte, którymi są wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród (pionowych i/lub poziomych) obiekty posiadające minimum jeden nieosłonięty bok,
 • zamknięte, którymi są obiekty budowlane całkowicie wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych pionowych i poziomych przegród.

Wśród otwartych budowli magazynowych rozróżnia się place składowe (składowiska) o nawierzchni[4]:

 • gruntowej, z gruntu rodzimego lub dowiezionego (ulepszonego mechanicznie lub chemicznie),
 • twardej, charakteryzującej się grubością ponad 0,12 m i wytrzymałością na ściskanie co najmniej 100 MPa (mierzona dla nowej nawierzchni przy najgorszych warunkach zawilgocenia podłoża)

Wśród półotwartych budowli magazynowych rozróżnia się trzy rodzaje budowli:

 • zasieki,
 • wiaty,
 • zbiorniki otwarte.

Jedną z ważniejszych grup budowli magazynowych stanowią budowle zamknięte. Ta grupa budowli magazynowych przeznaczona jest do składowania zapasów nieodpornych na narażenia klimatyczne. Wśród budowli zamkniętych rozróżnia się[5]:

 • zbiorniki zamknięte,
 • zasobniki,
 • silosy,
 • budynki magazynowe.

Urządzenia magazynowe to urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowanie surowców, materiałów i wyrobów gotowych w procesach magazynowania realizowanych w ramach procesów logistycznych. Do urządzeń magazynowych wykorzystywanych w procesach magazynowania zaliczyć należy: urządzenia do składowania, urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej, urządzenia zabezpieczenia.

PrzypisyEdytuj

 1. Fertsch 2006 ↓, s. 25.
 2. PN-81/B-01012 Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 3. Wojciechowski, Wojciechowski i Kosmatka 2009 ↓, s. 27.
 4. Wojciechowski, Wojciechowski i Kosmatka 2009 ↓, s. 29.
 5. Wojciechowski, Wojciechowski i Kosmatka 2009 ↓, s. 39.

BibliografiaEdytuj

 • Marek Fertsch: Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006. ISBN 83-87344-22-2.
 • Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka: Infrastruktura magazynowa i transportowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, 2009. ISBN 978-83-925896-3-1.