Instrument rynku pieniężnego

Instrument rynku pieniężnegopapier wartościowy lub niebędący papierem wartościowym instrument finansowy, wyemitowany lub wystawiony na podstawie właściwych przepisów prawa, który może być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym[1], np. bony skarbowe, świadectwa depozytowe i komercyjne papiery wartościowe[2]. Pierwotny okres zapadalności instrumentów pieniężnych jest nie dłuższy niż 1 rok. Najpopularniejszymi instrumentami rynku pieniężnego są lokaty międzybankowe, bony pieniężne i skarbowe, transakcje repo i buy-sell-back oraz swapy walutowe.

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 2022 r. poz. 861.
  2. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (CELEX: 32004L0039).

BibliografiaEdytuj

  • Sławiński A.: Rynki finansowe. Warszawa: PWE 2006