Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Logotyp IPS UW

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (IPS WNPISM UW) – jedna z czterech jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

HistoriaEdytuj

Organizacyjna historia Instytutu to proces, który miał trzy etapy. Pierwszy rozpoczął się w 1969 r., kiedy utworzono Zakład Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych. W 1975 r. Zakład przekształcono w Katedrę, a w 1977 r. powstał Instytut Polityki Społecznej i nastąpiło jego organizacyjne oddzielenie się od Instytutu Nauk Politycznych.

StudiaEdytuj

IPS przygotowuje kadry dla instytucji szeroko rozumianej polityki społecznej, kształcąc zarówno młodych ludzi bezpośrednio po maturze, jak i praktyków pragnących poszerzyć swoje doświadczenia zawodowe o wiedzę teoretyczną. Obecnie w IPS zdobywa wiedzę i umiejętności ponad 1100 studentów na różnych typach studiów: jednolitych i uzupełniających magisterskich oraz na uruchomionych w roku akademickim 2006/2007 studiach I oraz II stopnia. Instytut prowadzi też studia podyplomowe. Od roku akademickiego 2010/2011 IPS oferuje studia na kierunkach: Polityka Społeczna oraz Nauki o Rodzinie.

Typy studiów w IPS:

 • 1. stopnia:
  • Stacjonarne (dzienne)
  • Niestacjonarne (zaoczne)
  • Niestacjonarne (wieczorowe)
 • 2. stopnia:
  • Stacjonarne (dzienne)
  • Niestacjonarne (zaoczne)
  • Niestacjonarne (wieczorowe)
 • studia podyplomowe (w tym finansowane z EFS):
  • Studia w zakresie rynku pracy o specjalności doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Public relations w instytucji użyteczności publicznej
  • Organizacja pomocy społecznej
  • Marketing w sferze publicznej
  • Zarządzanie w sektorze publicznym
  • Zarządzanie gospodarką społeczną
  • Zarządzanie polityką społeczną
 • studia doktoranckie (w ramach WDiNP)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) są dla osób po maturze, studia drugiego stopnia (magisterskie) – dla osób, które ukończyły studia I stopnia.

Specjalności na studiach drugiego stopnia: rozwój lokalny, rynek pracy, ubezpieczenia, praca socjalna.

AbsolwenciEdytuj

Studia z zakresu polityki społecznej ukończyło w Instytucie ponad 5 tysięcy osób, prace doktorskie obroniło ponad 110 osób, a stopień doktora habilitowanego uzyskało 16 osób. Absolwenci IPS znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego, instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych.

Znani absolwenci IPS UW:

Działalność naukowo-badawczaEdytuj

IPS prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą. Realizowana jest ona w ramach programów własnych oraz międzynarodowych programów badawczych. Główne kierunki prowadzonych badań:

 • rynek pracy i występujące na nim problemy,
 • migracje międzynarodowe i ich konsekwencje w różnych sferach życia,
 • zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia społeczne i majątkowe, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, inne),
 • funkcjonowanie dialogu społecznego w przedsiębiorstwach,
 • zadania polityki społecznej wobec różnych kategorii społecznych (takich jak młodzież, rodzina, osoby niepełnosprawne, ludzie starzy, grupy wykluczone),
 • polityka społeczna wobec problemów i kwestii społecznych (bezrobocie, ubóstwo, marginalizacja społeczna itp.),
 • organizacje pozarządowe, ich rozwój i rola w społeczeństwie obywatelskim, w rozwiązywaniu problemów i kwestii społecznych,
 • lokalna polityka społeczna, której znaczenie wzrasta wraz z charakterystyczną dla społeczeństw demokratycznych decentralizacją procesów decyzyjnych,
 • nowe sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, m.in. przez rozwijanie gospodarki społecznej,
 • polityka społeczna w integrującej się Europie, międzynarodowe badania porównawcze w zakresie polityki społecznej,
 • wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Działalność wydawniczaEdytuj

W latach 1995-2010 pracownicy IPS opublikowali 127 autorskich książek (w tym 38 współautorskich) oraz 9 prac zbiorowych (w tym dwa leksykony: Leksykon polityki społecznej oraz Polsko-niemiecki i niemiecko-polski leksykon polityki społecznej i pracy socjalnej). Na dorobek pracowników i doktorantów składają się także artykuły na łamach takich czasopism jak: „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, „Polityka Społeczna”, „Praca Socjalna”, „Rynek Pracy” oraz w prasie codziennej. W 2007 roku ukazał się w PWN podręcznik polityki społecznej, opracowany w całości przez zespół pracowników Instytutu Polityki Społecznej: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka Społeczna, PWN, Warszawa 2007.

KadraEdytuj

IPS zatrudnia: 5 profesorów tytularnych, 5 profesorów uczelnianych, 3 doktorów habilitowanych, 22 doktorów, 7 magistrów-doktorantów (przygotowywane są kolejne rozprawy habilitacyjne oraz wnioski awansowe) oraz specjalistów z wybranych dziedzin nauki, do prowadzenia zajęć ze studentami.

Niektórzy znani pracownicy i współpracownicy IPS:

Linki zewnętrzneEdytuj