Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) – instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zajmujący się problematyką pracy i polityką społeczną.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)
Ilustracja
Budynek mieszkalny przy ul. Belottiego 3b w Warszawie, w którym ma swoją siedzibę Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Państwo

 Polska

Adres

01-022 Warszawa, ul. J. Bellottiego 3B

Data założenia

5 stycznia 1962

Forma prawna

instytut badawczy

Dyrektor

Izabela Hebda-Czaplicka (p.o.)[1]

brak współrzędnych
Strona internetowa

Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.

Rys historyczny edytuj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych powstał jako Instytut Pracy przy Komitecie Pracy i Płac, powołany uchwałą nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962. Przesłanką powołania Instytutu był brak placówki naukowej o szerokiej, ekonomicznej podbudowie, która by badała zagadnienia zatrudnienia, płac organizacji i wydajności pracy, problemy socjalne i demograficzne. Problemami tymi dorywczo i wycinkowo zajmowano się w Polskiej Akademii Nauk, w wyższych uczelniach, w Instytucie Ekonomii i Organizacji Przemysłu, Komisji Planowania, Ministerstwie Finansów, Centralnej Radzie Związków Zawodowych. W 1970 Instytut Pracy został zlikwidowany na skutek opublikowania raportu krytykującego rządową politykę płac. W 1972 został reaktywowany uchwałą Rady Ministrów nr 178 z 24 czerwca pod nazwą Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jako instytut resortowy przy Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. W lutym 1974 ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Polityka Społeczna“ (właścicielem tytułu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)[2].

W 1999 Fundacja Humanizacja Pracy przekazała czasopismo Instytutowi Pracy i Spraw Socjalnych, pierwszy numer pisma ukazał się pod tytułem "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"[3] pod redakcją prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej. Od 2001 pismo ukazuje się pod zmienioną nazwą: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“[4].

Dyrekcja[5] edytuj

 • Dyrektor: Izabela Hebda-Czaplicka, pełniąca obowiązki dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Rada Naukowa[6] edytuj

Rada naukowa jest organem stanow­ią­cym, inicju­ją­cym, opin­io­daw­czym i dorad­czym insty­tutu w zakre­sie jego dzi­ałal­ności statu­towej oraz w sprawach roz­woju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

W skład Rady Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych wchodzi 14 członków wybier­anych i powoły­wanych w try­bie i na zasadach określonych w art. 30 Ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (DzU 2010, nr 96, poz. 618 z późn. zm.) i Statu­cie IPiSS.

Członkowie Rady Naukowej IPiSS kadencji 2022–2026 edytuj

 • prof. dr hab. Ewa Leś — Prze­wod­niczący Rady Naukowej IPiSS
 • Zastępca Prze­wod­niczącego – prof. dr hab. Gertruda Uścińska
 • Zastępca Prze­wod­niczącego – dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. IPiSS
 • Rzecznik Dyscy­pli­narny — dr hab. Zdzisław Cza­jka, prof. IPiSS
 • Sekre­tarz Rady — dr Piotr Kurowski, IPiSS
 • prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska, IPiSS
 • dr hab. Marek Kośny, pro­fe­sor UEW, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocławiu
 • mgr Mał­gorzata Mądry, przed­staw­iciel Min­is­terstwa Edukacji i Nauki
 • dr hab. Michał Michal­ski, pro­fe­sor uczelni, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
 • prof. dr hab. Jan Paradysz, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu
 • prof. dr hab. Aleksy Pocz­towski, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie
 • dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, prof. IPiSS
 • dr hab. Piotr Szukalski, pro­fe­sor uczelni, Uni­w­er­sytet Łódzki
 • dr Dar­iusz Zalewski, IPiSS
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

Członkowie Rady Naukowej IPiSS kadencji 2018–2021 edytuj

 • dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, emery­towana prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Zdzisław Czajka, profesor instytutu, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Elwira Gross-Gołacka, Min­is­terstwo Nauki Szkol­nictwa Wyższego
 • prof. dr hab. Józe­fina Hrynkiewicz, Uni­w­er­sytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Jeruszka, profesor instytutu, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Zbig­niew Klimiuk, profesor instytutu, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Michał Michalski, profesor uczelni, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie
 • mgr Bar­bara Sajkiewicz, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Piotr Szukalski, profesor uczelni, Uni­w­er­sytet Łódzki
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych
 • prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uni­w­er­sytet Warszawski

Pracownicy edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pracownicy naukowi edytuj

Profesorowie edytuj

 • Marek Bednarskipolityka zatrudnienia w przedsiębiorstwie, rynek pracy, przekształcenia własnościowe
 • Ludwik Florekindywidualne i zbiorowe prawo pracy, rozwiązania europejskie i międzynarodowe
 • Stanisława Golinowskapolityka społeczna, ubezpieczenia społeczne, migracje
 • Gertruda Uścińskaprawo ubezpieczeń społecznych, rozwiązania europejskie i międzynarodowe, problemy socjalne

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych edytuj

Dawni pracownicy edytuj

Przypisy edytuj

 1. https://www.ipiss.com.pl/dyrekcja/
 2. Z. Jacukowicz, Rys historyczny działalności Instytutu oraz jego organizacja, w: Księga Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, IPiSS, Warszawa 1987), s 7-20., PL ISSN 0239-9458.
 3. "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", ISSN 1640-6737
 4. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" ISSN 1641-0874 Wydawca IPiSS.
 5. Dyrekcja. [w:] Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [on-line]. ipiss.com.pl. [dostęp 2019-11-07].
 6. Rada Naukowa IPiSS kadencji 2018–2021. [dostęp 2020-11-04]. (pol.).