Izba rzemieślnicza

Izba rzemieślnicza – organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszająca cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium oraz inne organizacje, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.

Podstawowe zadania izb to:

  • reprezentowanie zrzeszonych organizacji i członków wobec organów władzy i administracji publicznej,
  • działanie na rzecz ochrony ich interesów, udzielanie pomocy doradczej, marketingowej i szkoleniowej (np. tworzenie i prowadzenie Centrów Doradztwa, Edukacji i Promocji Gospodarczej),
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,
  • tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej,
  • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów doradczych,
  • działanie na rzecz ochrony interesów rzemiosła.

Izby Rzemieślnicze w PolsceEdytuj

Izby Rzemieślnicze działają na określonym obszarze jednego województwa bądź jego części i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium. Wyjątek to Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (działająca od 1996 r.), która jest organizacją ogólnokrajową. Izby organizują i prowadzą współpracę z partnerskimi organizacjami samorządu rzemiosła za granicą, realizując przedsięwzięcia z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, wspólnego organizowania targów i wystaw, konferencji oraz seminariów, wymiany mistrzów i uczniów, wspólnej promocji obu regionów, wymiany informacji i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z polskimi przedsiębiorstwami rzemieślniczymi. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego.

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonuje 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym 26 terytorialnych i 1 izba branżowa).