Izba rzemieślnicza

Izba rzemieślniczaorganizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszająca cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium, a także rzemieślników nienależących do cechów oraz inne organizacje, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła[1].

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Podstawowe zadania izb to:

 • pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji i członków wobec organów władzy i administracji publicznej,
 • udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej,
 • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych[1].

Szczegółowy zakres zadań izb rzemieślniczych określają ich statuty, są to np.:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła wobec administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą,
 • uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle w celu podnoszenia poziomu szkolenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 • promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła w kraju i za granicą,
 • udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w zakresie organizacyjnym oraz doradztwa: prawnego, podatkowego, ekonomicznego i finansowo-księgowego, a także szkoleniowego (np. tworzenie i prowadzenie Centrów Edukacji Promocji i Doradztwa[2]),
 • ochrona i wspieranie zanikających zawodów rzemieślniczych, w szczególności, o charakterze rękodzielniczym i artystycznym,
 • przeciwdziałanie bezrobociu i optymalizacja rynku pracy,
 • świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw,
 • udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie członkom w zakresie korzystania ze środków unijnych i innych funduszy pomocowych[3].

Izby rzemieślnicze w Polsce edytuj

Izby Rzemieślnicze działają na określonym obszarze jednego województwa bądź jego części i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium. Wyjątek to Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (działająca od 1996 r.), która jest organizacją ogólnokrajową. Izby organizują i prowadzą współpracę z partnerskimi organizacjami samorządu rzemiosła za granicą, realizując przedsięwzięcia z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, wspólnego organizowania targów i wystaw, konferencji oraz seminariów, wymiany mistrzów i uczniów, wspólnej promocji obu regionów, wymiany informacji i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z polskimi przedsiębiorstwami rzemieślniczymi. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego.

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonuje 25 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym 24 terytorialnych i 1 izba branżowa)[4].

32 izby rzemiosła i przedsiębiorczości zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego oraz będące poza jego strukturami:

Przypisy edytuj

 1. a b Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Art. 11 [online], isap.sejm.gov.pl [dostęp 2023-01-26].
 2. Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa [online], www.izbarzem-mkp.com.pl [dostęp 2023-01-27] (pol.).
 3. Statut | Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości [online], mirip.org.pl [dostęp 2023-01-27].
 4. Stuktura [online], Związek Rzemiosła Polskiego [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 5. Rządowy Progam „Polski Inkubator Rzemiosła” [online], niw.gov.pl [dostęp 2023-01-26] (pol.).