Jakub Swaracki (Szwaracki) herbu Rogala – wicewojewoda malborski w latach 1661-1674, sędzia michałowski w latach 1661-1685, sędzia grodzki dobrzyński w 1649 roku.

Jakub Swaracki
Herb
Rogala

Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku, poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejm 1655 roku, sejm 1661 roku[1].

Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z województwa malborskiego[2]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[3]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa malborskiego[4].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa malborskiego w 1669 roku[5], podpisał jego pacta conventa[6]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[7]. Poseł województwa chełmińskiego z sejmiku malborskiego na sejm koronacyjny 1676 roku.

Przypisy

edytuj
  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 372.
  2. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 71.
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 500.
  4. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 113.
  5. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  6. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
  7. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 132.

Bibliografia

edytuj